مطالب مرتبط با کلید واژه

فرناز فتوحی


دورۀ عالی ادبیات فارسی، فرهنگ و هنرهای ایرانی

آموزش زبان فارسی در مؤسسۀ دهخدا به یادگیری زبان فارسی محدود نمی‌شود، بلکه گسترش فرهنگ و ادبیات ایران را نیز در دستور کار خود قرار داده است. این دوره‌ها بخش جذابی از یادگیری شما در دهخدا خواهد بود و مطالعۀ ...