مطالب مرتبط با کلید واژه

جایزۀ علی‌اکبر دهخدا


جایزۀ علی‌اکبر دهخدا

از چندین سال پیش وقتی استاد شفیعی کدکنی به مؤسسه می‌آمدند یا ما خدمت ایشان می‌رفتیم، بحث راه‌اندازی جایزۀ علی‌اکبر دهخدا که یکی از آرزوهای دکتر شفیعی کدکنی و خواست اعضای مؤسسه نیز بود پیش می‌آمد. اما به دلیل فراهم ...

ارسال آثار و شرایط پذیرش در نخستین دورۀ جایزۀ علی‌اکبر دهخدا

در نخستین دورۀ جایزۀ علی‌اکبر دهخدا، جایزه به اثر برگزیده‌ای اهدا می‌گردد که دارای شرایط زیر باشد: فرهنگ لغت یا واژه‌نامه باشد. به صورت کتاب منتشر شده باشد. کامل و تمام‌شده باشد. در بازۀ زمانی ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ منتشر شده باشد. مؤلفان محترم باید دو ...