مطالب مرتبط با کلید واژه

پروفسور سید جعفر شهیدی


تاریخچه

  تاریخچهٔ مؤسسهٔ لغت‌نامهٔ دهخدا و مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی         تاریخچهٔ سازمان/ مؤسسهٔ لغت‌نامهٔ دهخدا پس از تصویب طرح چاپ لغت‌نامۀ دهخدا توسط مجلس شورای ملّی در زمستان سال ۱۳۲۴، سازمان لغت‌نامهٔ دهخدا در خانۀ دهخدا در خیابان ایرانشهر تهران تأسیس شد. دوسه اتاق از این خانه به ...