مطالب مرتبط با کلید واژه

فارسی دهخدا


منابع آموزشی زبان فارسی

مؤسسۀ دهخدا به روش آموزشیِ خود مفتخر است که طی سال‌ها توسط متخصصان برجستۀ آموزشی تهیه و اصلاح شده است. این رویکرد در کتاب‌های درسی منتشر شده و در تدریس زبان فارسی در مؤسسۀ دهخدا استفاده می‌شود.     فارسی دهخدا (۱) - ...