مطالب مرتبط با کلید واژه

هادی ویسیرؤسا و معاونان پیشین

نام سِمت مدت حضور مرحوم علامه علی‌اکبر دهخدا مؤسس و اولین رئیس مؤسسۀ دهخدا از سال ۱۳۲۴ تا ۱۳۳۴ مرحوم آقای دکتر محمد معین دومین رئیس مؤسسۀ دهخدا از ۱۳۳۴ تا ۱۳۴۵ علامه مرحوم دکتر سید جعفر شهیدی سومین رئیس مؤسسۀ دهخدا ۱۳۴۷ تا ۱۳۸۵ علامه دکتر سید جعفر شهیدی معاونت مؤسسۀ دهخدا ۱۳۴۲ تا ...