مطالب مرتبط با کلید واژه

ارمنستان


نمایندگی‌ها

نمایندگی ژاپن: شرکت گنزا           تأسیس نمایندگی مرکز بین المللی آموزش زبان فارسی مؤسسۀ دهخدا در کشور ژاپن نمایندگی فرانسه: مؤسسۀ ملل نمایندگی ارمنستان: دانشگاه ایروان