مطالب مرتبط با کلید واژه

جزوه های لغت نامه دهخدا


مؤلفان و همکاران لغت‌نامهٔ دهخدا

  علامه علی‌اکبر دهخدا بنیان‌گذار لغت‌نامۀ دهخدا مؤلفان لغت‌نامۀ دهخدا همیاران تألیف لغت‌نامۀ دهخدا   مدخل‌های لغت‌نامهٔ دهخدا به تفکیک مؤلفان جزوه‌های ۲۲۲گانه لغت‌نامهٔ دهخدا   همکاران امور اداری و پشتیبانی مؤسسه لغت‌نامهٔ دهخدا (تا سال ۱۳۵۹)                  

‌‌‌‌جزوه‌های ۲۲۲گانه لغت‌نامهٔ دهخدا

‌‌‌‌جزوه‌های ۲۲۲گانه لغت‌نامهٔ دهخدا (به ترتیب شمارۀ جزوه)  شمارۀ جزوه مدخل مؤلفان هیئت مقابله‌ تاریخ انتشار ۱ آ – ابوسعد علی‌اکبر دهخدا با همکاری ابوالحسن شعرانی، پرویز ناتل خانلری، محمد معین ––––– ۱۳۲۵ ۲ ابوسعد – اثبات زیرنظر علی‌اکبر دهخدا محمد معین، احمد بهمنیار ––––– ۱۳۲۵ ۳ اثبات – اختیار زیرنظر علی‌اکبر دهخدا محمد معین، احمد افشار شیرازی (احمد) ––––– ۱۳۲۶ ۴ ث – ثییه غلامحسین صدیقی، محمد معین ––––– ۱۳۲۶ ۵ ظ – ظیقی محمد دبیرسیاقی ––––– ۱۳۲۶ ۶ اختیار – ...