مطالب مرتبط با کلید واژه

علی‌اکبر دهخدا


کتابخانهٔ تخصصی دهخدا

کتابخانهٔ تخصصی دهخدا

بنیاد این کتابخانه را مجموعه شخصی مرحوم دهخدا تشکیل می‌دهد. آن مرحوم وصیت فرمود کتاب‌های کتابخانه ایشان مادام که لغت‌نامه تحت طبع است در اختیار سازمان لغت‌نامه قرار گیرد. در زمان حیات مرحوم علامه، مجلس شورای ملی نیز تعدادی کتاب خریداری ...

مدخل‌های لغت‌نامهٔ دهخدا

تفکیک مدخل‌های لغت‌نامۀ دهخدا به ترتیب حروف الفبا و براساس مؤلفان   «آ و الف» (۱۳۲۵ – ۱۳۴۸) هیئت مقابله: محمد پروین گنابادی، سیدمحمد دبیرسیاقی، عباس دیوشلی (پس از سال ۱۳۳۵) آ – ابوسعاد: علی‌اکبر دهخدا، با همکاری محمد معین، ابوالحسن شعرانی، پرویز ناتل خانلری ابوسعد – اِثبات: ...