مطالب مرتبط با کلید واژه

مثنوی معنوی


دورۀ عالی ادبیات فارسی، فرهنگ و هنرهای ایرانی

آموزش‌های مؤسسۀ لغت‌نامۀ دهخدا و مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه تهران به کلاس‌های زبان فارسی محدود نمی‌شود و این مؤسسه در زمینه‌های دیگری نیز کلاس‌هایی برگزار می‌کند. بخشی از این کلاس‌ها اختصاص به دورۀ عالی ادبیات، فرهنگ و هنرهای ایرانی دارد. ...