کمیسیون طبع فرهنگ دهخدا

تعداد بازدید:۲۹۸

کمیسیون طبع فرهنگ دهخدا، کمیسیونی بود متشکل از افرادی که از سوی مجلس شورای ملی (سال ۱۳۲۴) برای تسهیل امر چاپ و نشر لغت‌نامۀ دهخدا برگزیده‌شدند، عبارت بودند از:

هاشمی، سیدمحمد (۱۲۷۹ – ۱۳۴۹) (رئیس چاپخانۀ مجلس شورا، نمایندۀ مجلس شورا، مشاور علمی مجلس شورا): عضو کمیسیون طبع فرهنگ دهخدا،  سرپرست امور اداری مؤسسه (۱۳۳۴ – ۱۳۳۶)

خطیبی، حسین (۱۲۹۵– ۱۳۸۰) (استاد دانشگاه تهران، رئیس روزنامۀ رسمی کشور، مدیرعامل شیر و خورشید سرخ): عضو کمیسیون طبع فرهنگ دهخدا، سرپرست امور اداری مؤسسه (۱۳۲۴ – ۱۳۳۴)

مهر، مهربان (رئیس حسابداری مجلس): عضو کمیسیون طبع فرهنگ دهخدا

اکباتانی، مهدی (ادارۀ بازرسی مجلس): عضو کمیسیون طبع فرهنگ دهخدا

صفاکیش، حسین (رئیس دفتر کارپردازی مجلس): عضو کمیسیون طبع فرهنگ دهخدا

فؤادی، محمد (رئیس ادارۀ مطبوعات مجلس): عضو کمیسیون طبع فرهنگ دهخدا

کلید واژه ها: کمیسیون طبع فرهنگ دهخدا موسسه لغت نامه دهخدا لغت نامه دهخدا