همیاران تألیف لغت‌نامۀ دهخدا

تعداد بازدید:۵۴۳

افرادی که در استخراج لغات، تهیۀ مطالب و مواد تألیف، ترجمۀ مطالب، تنظیم برگه‌ها و تصحیح مطالب و نمونه‌های چاپی، مؤلفان لغت‌نامۀ دهخدا را یاری کرده‌اند.

آل‌ابراهیم دهکردی، باقر (؟ – ۱۳۶۷): استخراج لغات (سال ۱۳۳۰ – ۱۳۳۱)

آل‌ابراهیم دهکردی، کاظم (؟ – ۱۳۷۲): استخراج لغات (سال ۱۳۳۰ – ۱۳۳۱)

آل‌بویه، ستار (۱۳۰۵ – ۱۴۰۰): استخراج لغات، برگه‌نویسی از فرهنگ فرانسه به فارسی دهخدا (سال ۱۳۲۵ – ۱۳۵۹)، و پس از آن برای لغت‌نامۀ بزرگ فارسی

ابراهیمی، محسن: استخراج مواد و ترجمه از متون (۱۳۲۴ – ۱۳۳۶)

ابوعلیزادۀ بهبهانی، رسول (۱۳۲۲): کارشناس کتب و مسئول کتابخانه (۱۳۴۹ – ۱۳۵۹)

اتابیگی (اتابکی)، پرویز (۱۳۱۵ – ۱۳۸۷): استخراج لغات و تصحیح مطالب (۱۳۵۸ – ۱۳۵۹)، و پس از آن تا سال ۱۳۸۷ برگه‌نویسی برای لغت‌نامۀ بزرگ فارسی

اعظم  زنگنه، عبدالحمید (۱۲۸۳ – ۱۳۳۰): ترجمۀ قسمتی از اعلام لاروس کوچک (۱۳۲۵ – ۱۳۲۶) و عضو هیئت پنج‌نفری

اعظم زنگنه، مسعود (۱۲۹۲ - ۱۳۷۰): استخراج لغات (۱۳۲۷)

امیرتاش، عبدالرضا (۱۳۳۴– ۱۳۹۸): تصحیح مطالب (۱۳۵۴ – ۱۳۵۹)

انجوی شیرازی، سیدابوالقاسم (۱۳۰۰ – ۱۳۷۲): استخراج لغات (۱۳۳۶ – ۱۳۳۷)


بوستان، بهمن (۱۳۱۴ – ۱۳۹۳): تصحیح مطالب (۱۳۴۰ – ۱۳۴۵)

بوستان، حسن (۱۳۲۴): تصحیح مطالب (۱۳۴۲ – ۱۳۴۴)

بهشتی‌پور، سینا (۱۳۳۱): تنظیم برگه‌ها (۱۳۵۲ – ۱۳۵۶)

بهشتی‌پور، (محمد) مهدی (۱۳۰۷ - ۱۳۸۰): تنظیم برگه‌ها و تصحیح مطالب (۱۳۳۹ – ۱۳۵۲)

بیانی، خانبابا (۱۲۸۸ – ۱۳۷۷): عضو هیئت پنج‌نفری (۱۳۲۵ – ۱۳۲۶) و تنظیم بخش اول فرهنگ فرانسه به فارسی دهخدا


جلائی‌فر، اصغر (۱۳۰۳ – ۱۳۶۱): تصحیح مطالب و استخراج لغات و نقل معانی (۱۳۵۱ – ۱۳۵۹)


خاکپور، یوسف: استخراج لغات (۱۳۲۸ – ۱۳۳۰)

خطیبی، حسین (۱۲۹۵– ۱۳۸۰): عضو کمیسیون طبع فرهنگ دهخدا، سرپرست امور اداری مؤسسه (۱۳۲۴ – ۱۳۳۴)


دهخدا، اسکندر: استخراج لغات (۱۳۲۵ – ۱۳۳۴)

دهخدا، فرهاد (۱۳۰۸ – ۱۳۹۰): استخراج لغات (۱۳۲۵ – ۱۳۵۹)

دهخدا، محمّد: استخراج لغات (۱۳۲۵ – ۱۳۳۹)

دیباجی، ابراهیم (۱۳۱۵): تصحیح نمونه‌های چاپی (۱۳۴۲ – ۱۳۴۵)


رعدی آذرخشی، غلامعلی (۱۲۸۸ – ۱۳۷۸): استخراج لغات و معانی از متون نظمی و نثری (۱۳۰۷ – ۱۳۱۲)


سادات ناصری، حسن (۱۳۰۴ – ۱۳۶۸): تهیۀ مطالب (۱۳۳۷)

سجادی، سیدحسین: تصحیح مطالب (۱۳۴۳)

سرلک، رضا (۱۳۱۳): تصحیح نمونه‌های چاپی (۱۳۵۴ – ۱۳۵۹)


شجاع، ماشاءالله: استخراج لغات و تنظیم برگه‌ها (۱۳۲۵ – ۱۳۲۷)

شعاعی، سیّدجلال: تصحیح مطالب و کارهای اداری لغت‌نامه (۱۳۲۴ – ۱۳۵۰)


صدر عرفائی (سالک)، حسن: استخراج لغات و تنظیم برگه‌ها (۱۳۱۷ – ۱۳۳۲)

صدر عرفائی (سالک)، محمدحسین: (۱۲۸۹ – ۱۳۶۹): استخراج لغات و تنظیم برگه‌ها (۱۳۲۵ – ۱۳۳۶)

صدر عرفائی، محمّد: استخراج لغات و تنظیم برگه‌ها (۱۳۲۵ – ۱۳۳۵)


طباطبائی، دکتر میراحمد (؟): استخراج لغات دیوان ناصرخسرو (۱۳۱۴)

طباطبائی، ضیاءالدین: استخراج لغات و تنظیم برگه‌ها (۱۳۲۵ – ۱۳۳۹)

طهرانی، سیدجلال‌الدین (۱۲۷۵ – ۱۳۶۶): تهیۀ برخی مطالب نجومی (از آغاز کار – ۱۳۲۰)


علوی، محمّدحسن (۱۳۰۳ – ۱۳۷۵؟): استخراج لغات (۱۳۲۵ – ۱۳۳۵)


فولادی سمنانی، اصغر (۱۳۱۳): تصحیح مطالب (۱۳۴۱ – ۱۳۴۶)

فیاض خراسانی، محمّدباقر (۱۲۸۴ –؟): تنظیم لغات (۱۳۳۶ – ۱۳۳۷)


قاسمی، حسین: تصحیح مطالب (۱۳۳۹ – ۱۳۴۰)


کاتبی، علیقلی (۱۲۹۹ – ۱۳۷۹): تصحیح و ترجمۀ مطالب (۱۳۴۱ – ۱۳۴۲)

کوزه‌کنانی، احمد: تصحیح نمونه‌های چاپی و متصدی فروشگاه (۱۳۳۰ – ۱۳۴۴)

کوشا، احمد (۱۲۹۲ –؟): استخراج لغات (۱۳۱۳ – ۱۳۱۴)

کیانوش، پروین: استخراج لغات و تنظیم برگه‌ها (۱۳۴۱ – ۱۳۴۵)


گویلی کیلانه، عباس (۱۳۳۰): استخراج لغات و تصحیح مطالب (۱۳۵۶ – ۱۳۵۷)


ماتسوخ، رودلف (۱۹۱۹ – ۱۹۹۳): تهیۀ مطالب و ترجمه (۱۳۴۰ – ۱۳۴۱)

مدبری، محمود (۱۳۳۵): استخراج لغات و تصحیح مطالب (۱۳۵۶ – ۱۳۵۹)

مدرس رضوی، سیدمحمّدتقی (۱۲۷۴ – ۱۳۶۵): تنظیم مطالب و استخراج لغات (۱۳۱۹ – ۱۳۲۰)

مرتضوی، منوچهر (۱۳۰۸ – ۱۳۸۹): تهیۀ مطالب و استخراج لغات (۱۳۳۲)

مستجیر، محمود (۱۳۱۴):  تصحیح مطالب (۱۳۴۸ – ۱۳۵۰)              

معلّمی، اسدالله: استخراج اعلام جغرافیایی و لغات (۱۳۲۵ – ۱۳۳۲)

مکری کیوان‌پور، محمّد (۱۲۹۸ – ۱۳۸۶): تهیۀ مواد و استخراج لغات (۱۳۱۸ – ۱۳۲۰)

مهمند، محمّدعیسی: استخراج لغات و تنظیم برگه‌ها (۱۳۲۵ – ۱۳۲۸)

میرفخرائی، مجتبی: استخراج لغات و تنظیم برگه‌ها (۱۳۱۸ – ۱۳۲۰)

میرفخرائی، مصطفی: استخراج لغات و تنظیم برگه‌ها (۱۳۲۵ – ۱۳۳۶)


ناظم‌زادۀ شعاعی، محمّد (۱۳۱۱ – ۱۳۷۴): استخراج لغات و تصحیح مطالب و امور اداری لغت‌نامه (۱۳۳۰ – ۱۳۵۹) و پس از آن تا سال ۱۳۷۴ برای لغت‌نامۀ بزرگ فارسی استخراج لغات و برگه‌نویسی کرد.

نجفی آشتیانی، ابوالقاسم: تنظیم برگه‌ها (۱۳۳۲)

نوبخت، حبیب‌الله (۱۲۷۴ – ۱۳۵۲): استخراج لغات از برخی متون فارسی و لغت‌نامه‌های عربی ازجمله منتهی‌الارب (۱۳۲۶ – ۱۳۳۱)

نیکزاد، فرج‌الله (۱۳۱۸): مصحح و کمک‌حسابدار (۱۳۵۱ – ۱۳۵۶)

نیکمراد، فرهنگ: تنظیم برگه‌ها و کتابدار (۱۳۳۳ – ۱۳۳۹)


وحید گلپایگانی، محمّد (۱۳۰۵ – ۱۳۸۳): استخراج و تنظیم لغات (۱۳۲۶ – ۱۳۲۷)


هاشمی، سیدمحمد (۱۲۷۹ – ۱۳۴۹): عضو کمیسیون طبع فرهنگ دهخدا،  سرپرست امور اداری مؤسسه (۱۳۳۴ – ۱۳۳۶)

هژیر، عبدالحسین (۱۲۸۱ – ۱۳۲۸): همکاری در تهیۀ مواد و ترجمۀ مطالب (پیش از آغاز چاپ لغت‌نامه)

هورتاش جعفری، اکبر (۱۳۱۱ –؟): تصحیح مطالب و استخراج لغات و معانی (۱۳۴۰ – ۱۳۵۹)

کلید واژه ها: لغت نامه بزرگ فارسی کمیسیون طبع فرهنگ دهخدا دهخدا لغت نامه دهخدا