مدخل‌های لغت‌نامهٔ دهخدا

تعداد بازدید:۶۶۷

تفکیک مدخل‌های لغت‌نامۀ دهخدا

به ترتیب حروف الفبا و براساس مؤلفان

 

«آ و الف» (۱۳۲۵ – ۱۳۴۸) هیئت مقابله: محمد پروین گنابادی، سیدمحمد دبیرسیاقی، عباس دیوشلی (پس از سال ۱۳۳۵)

آ – ابوسعد: علی‌اکبر دهخدا، با همکاری محمد معین، ابوالحسن شعرانی، پرویز ناتل خانلری

ابوسعد – اِثبات: علی‌اکبر دهخدا، با همکاری محمد معین و احمد بهمنیار

اَثبات – احمتا: محمد معین، زیرنظر علی‌اکبر دهخدا

احمد – احمدی: احمد افشار شیرازی، زیرنظر علی‌اکبر دهخدا

احمدی – اُسَیِّد: محمد معین، زیرنظر علی‌اکبر دهخدا

اَسید – اطلخمام: محمد پروین گنابادی

اطلس – آگینا: سیدعلی موسوی بهبهانی

ال – الیهه: جعفر شعار

ام – انسحاب: حسن انوری

انسحاج – ای‌یون: حسن انوری، علیرضا فیض، سیدعلی موسوی بهبهانی، رضا قاسمی

همکار مقطعی: جلال‌الدین همایی، حسن مینوچهر


«ب» (۱۳۳۶ – ۱۳۵۰) هیئت مقابله: محمد پروین گنابادی، سیدمحمد دبیرسیاقی، عباس دیوشلی، سیدجعفر شهیدی

ب – باخیزان: علی‌اکبر دهخدا ؟

باد – بارسابا: محمدابراهیم باستانی پاریزی

بارسات – بازنیچ: حسن ره‌آورد و محمدابراهیم باستانی پاریزی

بازو – بختیار: محمدابراهیم باستانی پاریزی

بختیار – برآمدگی: حسن انوری

برآمدن – برکه‌دوکا: علیرضا فیض

برگ – بریهیم: سعید نجفی اسداللهی

بز – بژیشه: سیدعلی موسوی بهبهانی

بس – بگیر و ببند: حسن ره‌آورد

بل – بمیر: سعید نجفی اسداللهی

بن – بن افکندن: سیدعلی موسوی بهبهانی

بن‌انبان – بیخیون: رضا قاسمی

بید – بییضة: سیدمرتضی آیت‌الله‌زاده شیرازی


«پ» (۱۳۲۸ – ۱۳۳۹)

پ – پوده : غلامحسین صدیقی، زیرنظر علی‌اکبر دهخدا

پوده‌کباب – پی‌یوری: سیدمحمد دبیرسیاقی

همکار مقطعی: ذبیح‌الله صفا


«ت» (۱۳۳۵ – ۱۳۴۷) هیئت مقابله: محمد پروین گنابادی، سیدجعفر شهیدی

ت – تی‌یره: عباس دیوشلی


«ث» (۱۳۲۶)

ث – ثییة: غلامحسین صدیقی و محمد معین، زیرنظر علی‌اکبر دهخدا


«ج» (۱۳۳۸ – ۱۳۴۵) هیئت مقابله: محمد پروین گنابادی، علینقی منزوی، سیدجعفر شهیدی

ج – جسین: سیدعلی موسوی بهبهانی

جش – جفته: جلیل دوستخواه

جفته افشاندن – جیهون: علیرضا فیض


«چ» (۱۳۳۸ – ۱۳۴۷) هیئت مقابله: محمد پروین گنابادی، سیدمحمد دبیرسیاقی، سیدجعفر شهیدی

چ – چای‌کندی: ژیلبر لازار

چایکوفسکی – چشم‌زخ: یزدان‌بخش قهرمان ؟

چشم‌زخم – چم‌رم: یزدان‌بخش قهرمان

چم‌رمضان – چیه: عباس حکیم


«ح» (۱۳۳۰ – ۱۳۴۶) هیئت مقابله: سیدجعفر شهیدی، سیدعلی موسوی بهبهانی

ح – حارث (ابن نوف): احمد افشار شیرازی، زیرنظر علی‌اکبر دهخدا

حارث (ابن نوفل)   حبّ‌النیل: علی‌اکبر دهخدا ؟

حبّ‌النیل – حریف: علی‌اکبر دهخدا ؟، علینقی منزوی ؟

حریف‌آزار – حصبه: علینقی منزوی

حصّة – حییی: علیرضا فیض


«خ» (۱۳۳۰ – ۱۳۴۶) هیئت مقابله: علینقی منزوی، محمد پروین گنابادی، سیدمحمد دبیرسیاقی، سیدجعفر شهیدی، سیدعلی موسوی بهبهانی

خ – خییة: سیدعبدالله انوار

همکار مقطعی: عبدالعلی پرتو علوی (تهیۀ ۴ صفحه از مطالب «خ»)


«د» (۱۳۴۰ – ۱۳۵۲) هیئت مقابله: محمد پروین گنابادی، سیدمحمد دبیرسیاقی، سیدجعفر شهیدی

د – دراریع: سیدمحمد دبیرسیاقی

دراز – دلی‌یک: سعید نجفی اسداللهی

دم – دی: حسن احمدی گیوی

دیادییء: سیدمرتضی آیت‌الله زاده شیرازی


«ذ» (۱۳۲۹)

ذ – ذیونوسیوس: محمد پروین گنابادی، زیرنظر علی‌اکبر دهخدا


«ر» (۱۳۴۲ – ۱۳۴۷) هیئت مقابله: محمد پروین گنابادی، سیدمحمد دبیرسیاقی

ر – راستا: محمدحسن محمد جعفریان

راست‌آب – رکیة: حسن احمدی گیوی

رگ – رودگر: رسول شایسته

رودگران – روشن‌روان: جعفر شعار و حسن انوری

روشن‌روی – ریینه‌خم: حسن احمدی گیوی


«ز» (۱۳۳۹ – ۱۳۵۰) هیئت مقابله: محمد پروین گنابادی، سیدجعفر شهیدی

ز – زدگی: عبدالحسین حائری

زدن – زیه: عباس دیوشلی


«ژ» (۱۳۲۲)

ژ – ژیهلاوا: محمدجواد مشکور و سیدمحمد دبیرسیاقی، زیرنظر علی‌اکبر دهخدا


«س» (۱۳۳۹ – ۱۳۴۸) هیئت مقابله: محمد پروین گنابادی، سیدجعفر شهیدی، علینقی منزوی، سیدعلی موسوی بهبهانی

س – ساکلو: محمدامین ریاحی

ساکن – سیهی: رضا قاسمی


«ش» (۱۳۴۱ – ۱۳۵۰) هیئت مقابله: محمد پروین گنابادی، سیدمحمد دبیرسیاقی

ش – شاطرگنبدی: احمد سمیعی

شاطرلنگه – شرافة: سیدمرتضی آیت‌الله‌زاده شیرازی

شرافی – شمیهنی: حسن احمدی گیوی

شن – شهر: سیدمرتضی آیت‌الله‌زادۀ شیرازی

شهر‌آئین – شییرة: سیدمرتضی آیت‌الله‌زادۀ شیرازی و حسن احمدی گیوی


«ص» (۱۳۳۴ – ۱۳۳۸)

ص – صیهون: سیدجعفر شهیدی، بخش اول (ص – صالح بن نصر) زیرنظر علی‌اکبر دهخدا

همکار مقطعی: علینقی منزوی (تهیۀ مطالب)


«ض» (۱۳۳۹)

ض – ضییم: سیدمحمد دبیرسیاقی، زیرنظر علی‌اکبر دهخدا


«ط» (۱۳۳۵- ۱۳۳۶)

ط – طغیة: محمد پروین گنابادی

طف – طهران: سیدمحمد دبیرسیاقی

طهرانی – طیهوج: محمد پروین گنابادی

همکار مقطعی: محمدصادق علی‌آبادی وحدت (ادیب‌حضور)


«ظ» (۱۳۲۶)

ظ – ظیقی: محمد دبیرسیاقی، زیرنظر علی‌اکبر دهخدا


«ع» (۱۳۴۱ – ۱۳۴۶) هیئت مقابله: محمد پروین گنابادی، سیدمحمد دبیرسیاقی، علینقی منزوی

ع – عرسی: سیدجعفر سجادی

عرش – عُیَینة: سعید نجفی اسداللهی


«غ» (۱۳۳۵ – ۱۳۴۱) هیئت مقابله: محمد پروین گنابادی

غ – غبغب: سیدهدایت‌الله شهاب فردوسی

غبغب – غیهم: جعفر شعار


«ف» (۱۳۴۱ – ۱۳۴۵) هیئت مقابله: محمد پروین گنابادی، سیدجعفر شهیدی، علینقی منزوی

ف – فییدن: محمد استعلامی


«ق» (۱۳۳۹ – ۱۳۴۴) هیئت مقابله: سیدجعفر شهیدی، علینقی منزوی

ق – قیه‌لی: علیرضا فیض


«ک» (۱۳۳۹ – ۱۳۵۲) هیئت مقابله: محمد پروین گنابادی، سیدمحمد دبیرسیاقی، سیدجعفر شهیدی، عباس دیوشلی

ک – کاظم‌آباد: عبدالعلی طاعتی

کاظم‌آقا – کاو: اسماعیل رفیعیان

کاوار – کاهی کابلی: محمد استعلامی

کای – کسینوس: علی غروی

کش – کغاله: سیدعبدالله انوار

کف – کلمبه: حسن انوری و سیدعلی موسوی بهبهانی

کلمبیا – کمیهی: رسول شایسته

کن – کنیة: رضا قاسمی

کو – کیکیة: رسول شایسته


«گ» (۱۳۳۵ – ۱۳۴۳) هیئت مقابله: محمد پروین گنابادی، سیدمحمد دبیرسیاقی، سیدجعفر شهیدی

گ – گل پیاده: رضا قاسمی

گلپیچ – گوتنبرک: علی‌اشرف صادقی

گوت‌والد – گیهه: سیدمرتضی آیت‌الله‌زادۀ شیرازی


«ل» (۱۳۳۱ – ۱۳۳۴)

ل – لییده: سیدمحمد دبیرسیاقی، زیرنظر علی‌اکبر دهخدا


«م» (۱۳۵۲ – ۱۳۵۹) هیئت مقابله: محمد پروین گنابادی، سیدمحمد دبیرسیاقی، سیدجعفر شهیدی، عباس دیوشلی

م – ماذیة: علی غروی، عزیزالله جوینی

مار – مباح کردن: رسول شایسته

مباحی – متصادق: رضا قاسمی و عزیزالله جوینی

متصادم – متیمنات: رضا قاسمی

متین – مچه: رسول شایسته

مچه‌وا – محمدولی‌خان: سیدمرتضی آیت‌الله‌زادۀ شیرازی

محمده – مخیول: سیدمرتضی آیت‌الله‌زادۀ شیرازی و عزیزالله جوینی

مد – مرژیان: علی‌اکبر سعیدی سیرجانی

مرس – مریة: سعید نجفی اسداللهی

مز – مژیده: جواد درهمی و غلامرضا ستوده

مس – مسیو: سعید نجفی اسداللهی

مش – مشیم: رضا قاسمی

مشیمة – مضحک: حسن احمدی گیوی و عزیزالله جوینی

مضحکات – معادی‌شکن: عزیزالله جوینی و رضا قاسمی

معاذ – منوچهر: رسول شایسته

منوچهری – منیة هشام: رضا قاسمی

مو – موفق نیشابوری: حسن احمدی گیوی

موفق شدن – مویینه‌فروش: حسن احمدی گیوی و حسن انوری

مه – مهلی: سعید نجفی اسداللهی

مهم – می‌ینز: حسن انوری، جواد درهمی، حسن احمدی گیوی


«ن» (۱۳۴۱ – ۱۳۵۱) هیئت مقابله: سیدجعفر شهیدی

ن – نیین: علی‌اکبر سعیدی سیرجانی


«و» (۱۳۴۵ – ۱۳۵۱) هیئت مقابلهسیدمحمد دبیرسیاقی، سیدجعفر شهیدی

و – واق‌واق: خسرو فرشیدورد

واقوصه – والدات: علی‌اکبر سعیدی سیرجانی

والدان – ویهج: علیرضا فیض


«ه» (۱۳۴۱ – ۱۳۴۷) هیئت مقابله: سیدجعفر شهیدی، محمد پروین گنابادی، علینقی منزوی

ه – – هارپینی: عباس حکیم

هارت – هجران‌دوست: یدالله ثمره

هجرالبحرین – هود: محمد استعلامی

هوداس – هییماء: علیرضا فیض

همکار مقطعی: تقی تفضلی


«ی» (۱۳۵۲) هیئت مقابله: سیدجعفر شهیدی، سیدمحمد دبیرسیاقی

ی – یافتجه: حسن انوری و محمد پروین گنابادی

یافتن – یعافیر: محمد پروین گنابادی، حسن انوری و حسن احمدی گیوی

یعاقبة – ی ی ی ی: علی غروی و سیدعبدالله انوار

کلید واژه ها: لغت‌نامه دهخدا علی‌اکبر دهخدا هیئت مقابله