مؤلفان لغت‌نامۀ دهخدا

تعداد بازدید:۱۳۴۸

 

دهخدا، علی‌اکبر (۱۲۵۷/ ۱۲۵۸ – ۱۳۳۴)

بنیان‌گذار لغت‌نامۀ دهخدا

تألیف مدخل‌های آ – اثبات (با همکاری ابوالحسن شعرانی، پرویز ناتل خانلری، محمد معین، احمد بهمنیار)

نظارت بر تألیف مدخل‌های اثبات – اسید / پ – پوده‌کباب / ث – ثییه / ح – حاصل / حاصل – حب‌النیل / ذ – ذیونوسیوس / ژ – ژیهلاوا / ص – صالح‌بن نصر / ض – ضییم / ظ – ظیقی / ل – لییده

تعداد صفحات: ۴۲۶۹

 

 

و دیگر مؤلفان

آیت‌الله‌زادۀ شیرازی، سیدمرتضی (۱۳۰۷ – ۱۳۷۹)

سال‌های همکاری: ۱۳۴۲ – ۱۳۵۷

تألیف و تدوین مدخل‌های بید – بییضة / دیا – دییء / شاطرلنگه – شرافة / شن – شهر / شهرآئین – شییرة (مشترک) / گوت‌والد – گیهه / مچه‌وا – محمدولی‌خان / محمده – مخیول (مشترک)

تعداد صفحات: حدود ۹۶۵

 

احمدی گیوی، حسن (۱۳۰۶ – ۱۳۹۱)

سال‌های همکاری: ۱۳۴۱ – ۱۳۵۹ / / ۱۳۵۹ – ۱۳۹۱ برای تألیف لغت‌نامۀ بزرگ فارسی

تألیف و تدوین مدخل‌های دم – دی / راست‌آب – رکیة / روشن‌روی – ریینه‌خم / شرافی – شمیهنی / شهرآئین – شییرة (مشترک) / مشیمة – مضحک  (مشترک)  / مو – موفق نیشابوری / موفق شدن – مویینه‌فروش / مهم – می‌ینز (مشترک) / یافتن – یعافیر (مشترک)

تعداد صفحات: حدود ۱۵۸۵

 

استعلامی، محمد (۱۳۱۵)

سال‌های همکاری: ۱۳۴۰ – ۱۳۴۶

تألیف و تدوین مدخل‌های ف – فییدن / کاوار – کاهی کابلی / هجرالبحرین – هود

تعداد صفحات: ۵۶۷

 

افشار شیرازی، احمد (؟۱۲۹ – ۱۳۶۳)

سال‌های همکاری: ۱۳۲۵ – ۱۳۲۹

تألیف و تدوین مدخل‌های احمد / ح – حارث (ابن نوف)

تعداد صفحات: ۴۵۵

 

انوار، سیدعبدالله (۱۳۰۳)

سال‌های همکاری: ۱۳۳۷ – ۱۳۵۱

تألیف و تدوین مدخل‌های خ – خییة / کش – کغاله / یعاقبة – ی ی ی ی (مشترک)

تعداد صفحات: حدود ۱۱۵۵

 

انوری، حسن (۱۳۱۲)

سال‌های همکاری: ۱۳۴۴ – ۱۳۵۷ / / ۱۳۵۹ – ۱۳۷۳ و از ۱۳۹۱ تا اکنون برای تألیف لغت‌نامۀ بزرگ فارسی

تألیف و تدوین مدخل‌های ام – انسحاب / انسحاج – ای‌یون (مشترک) / بختیار – برآمدگی / رودگران – روشن‌روان (مشترک) / کف – کلمبه (مشترک) / موفق شدن – مویینه‌فروش (مشترک) / مهم – می‌ینز (مشترک) / ی – یافتجه (مشترک) / یافتن – یعافیر (مشترک)

تعداد صفحات: حدود ۶۷۲

 

باستانی پاریزی، محمدابراهیم (۱۳۰۴ – ۱۳۹۳)

سال‌های همکاری: ۱۳۳۸ – ۱۳۴۸

تألیف و تدوین مدخل‌های باد – بارسابا / بارسات – بازنیچ (مشترک) / بازو – بختیار

تعداد صفحات: حدود ۵۰۸

 

بهمنیار، احمد (۱۲۶۲ – ۱۳۳۴)

سال‌های همکاری: ۱۳۱۹ – ۱۳۲۰

همکاری در تألیف و تدوین مدخل‌های ابوسعد – اِثبات / / تنظیم بعضی برگه‌ها ازجمله تفسیر ابوالفتوح

 

پروین گنابادی، محمد (۱۲۸۲ – ۱۳۵۷)

سال‌های همکاری: ۱۳۲۸ – ۱۳۵۶

تألیف و تدوین مدخل‌های اَسید – – اطلخمام / ذ – ذیونوسیوس / ط – طغیة / طهرانی – طیهوج / ی – یافتجه (مشترک) / یافتن – یعافیر (مشترک) / / عضو هیئت مقابله از سال ۱۳۴۵ به بعد / / استخراج لغات از متون فارسی و عربی مانند کلیات سعدی، خمسۀ نظامی، منتهی‌الارب و تهیۀ تراجم احوال

تعداد صفحات: حدود ۸۲۷

 

ثمره، یدالله (۱۳۱۱ – ۱۳۹۷)

سال‌های همکاری: ۱۳۳۸ – ۱۳۳۹

تألیف و تدوین مدخل‌های هارت – هجران‌دوست

تعداد صفحات :۱۰۰

 

جعفریان، محمد (؟)

سال‌های همکاری: ۱۳۳۹ – ۱۳۴۱

تألیف و تدوین مدخل‌های ر – راستا

تعداد صفحات :۵۲

 

جوینی، عزیزالله (۱۳۰۴ – ۱۳۹۱)

سال‌های همکاری: ۱۳۵۲ – ۱۳۵۶

تألیف و تدوین مدخل‌های م – مالیات (مشترک) / مباحی – متصادق (مشترک) / محمده – مخیول (مشترک) / مشیمة – مضحک (مشترک) / مضحکات – معادی‌شکن (مشترک)

تعداد صفحات: حدود ۱۸۵

 

حائری، عبدالحسین (۱۳۰۶ – ۱۳۹۴)

سال‌های همکاری: ۱۳۳۵ – ۱۳۴۵

تألیف و تدوین مدخل‌های ز – زدگی

تعداد صفحات: ۲۹۵

 

حکیم، عباس (۱۳۰۹ – ۱۳۹۱)

سال‌های همکاری: ۱۳۳۷ – ۱۳۴۷

تألیف و تدوین مدخل‌های چم‌رمضان – چیه / ه – هارپینی

تعداد صفحات: ۲۳۴

 

دبیرسیاقی، سیدمحمد (۱۲۹۸ – ۱۳۹۷)

سال‌های همکاری: ۱۳۲۶ – ۱۳۵۹ / از ۱۳۵۹ – ۱۳۸۵ برای لغت‌نامۀ بزرگ فارسی

تألیف و تدوین مدخل‌های پوده‌کباب – پی‌یوری / د – در / ژ – ژیهلاوا (مشترک) / ض – ضییم / طف – طهران / ظ – ظیقی / ل – لییده / / عضو هیئت مقابله از ۱۳۳۵ به بعد / / تألیف تکملۀ مقدمه / / طرح تألیف لغت‌نامۀ بزرگ فارسی

تعداد صفحات: حدود ۱۲۶۵

 

درهمی، جواد (۱۳۰۴ – ۱۳۹۵)

سال‌های همکاری: (۱۳۵۴ – ۱۳۵۹) / / ۱۳۵۹ – ۱۳۹۳ همکاری در تألیف لغت‌نامۀ بزرگ فارسی

تألیف و تدوین مدخل مز – مژیده (مشترک) / مهم – می‌ینز (مشترک) / / استخراج لغات و تصحیح مطالب / / سرپرستی دایرۀ فیش‌ها

تعداد صفحات: حدود ۶۶

 

دوستخواه، جلیل (۱۳۱۲)

سال‌های همکاری: ۱۳۴۰ – ۱۳۴۱

تألیف و تدوین مدخل‌های جش – جفته

تعداد صفحات: ۴۸

 

دیوشلی، عباس (۱۲۹۹ – ۱۳۸۸)

سال‌های همکاری: ۱۳۳۵ – ۱۳۵۹ / / از ۱۳۵۹ – ۱۳۸۵ برای تألیف لغت‌نامۀ بزرگ فارسی

تألیف و تدوین مدخل‌های ت – تی‌یره / زدن – زیه / / عضو هیئت مقابله از ۱۳۵۱ به بعد

تعداد صفحات: ۱۶۰۸

 

رفیعیان، اسماعیل (۱۳۰۲ – ۱۳۸۷)

سال‌های همکاری: ۱۳۴۰ – ۱۳۴۳

تألیف و تدوین مدخل‌های کاظم‌آقا – کاو

تعداد صفحات: ۹۱

 

رهاورد، حسن (۱۲۹۴ – ۱۳۹۱)

سال‌های همکاری: ۱۳۱۸ – ۱۳۲۴ و ۱۳۳۵ – ۱۳۴۳

تألیف و تدوین مدخل‌های بارسات – بازنیچ (مشترک) / بس – بگیر و ببند / / استخراج لغات و مقابلۀ نمونه‌های چاپی

تعداد صفحات: حدود ۲۵۸

 

ریاحی، محمدامین (۱۳۰۲ – ۱۳۸۸)

سال‌های همکاری: ۱۳۳۹ – ۱۳۴۰

تألیف و تدوین مدخل‌های سازمان ملل متحد – ساکلو

تعداد صفحات: ۶۰

 

ستوده – غلامرضا (۱۳۱۳)

سال‌های همکاری: ۱۳۵۳ – ۱۳۵۹ / / ۱۳۵۹ – ۱۳۸۳ / / ۱۳۸۳ – ۱۳۹۵ برای لغت‌نامۀ بزرگ فارسی

تألیف و تدوین مدخل‌های مز – مژیده (مشترک) / / معاونت مؤسسه  (۱۳۵۳ – ۱۳۸۳)

تعداد صفحات: ۲۷

 

سجادی، سیدجعفر (۱۳۰۳ – ۱۳۹۲)

سال‌های همکاری: ۱۳۴۰ – ۱۳۴۶

تألیف و تدوین مدخل‌های ع – عرسی

تعداد صفحات: ۱۵۹

 

سعیدی سیرجانی، علی‌اکبر (۱۳۱۰ – ۱۳۷۳)

سال‌های همکاری: ۱۳۴۱ – ۱۳۵۶

تألیف و تدوین مدخل‌های مد – مربچه / مربد – مرژیان / ن – نیین / واقوصه – والدات

تعداد صفحات: ۱۲۳۸

 

سمیعی گیلانی، احمد (۱۲۹۹)

سال‌های همکاری: ۱۳۳۸ – ۱۳۳۹

تألیف و تدوین مدخل‌های ش – شاطرلنگه

تعداد صفحات: ۱۰۰

 

شایسته، رسول (۱۳۱۳)

سال‌های همکاری: ۱۳۳۹ – ۱۳۴۱ / ۱۳۴۸ – ۱۳۵۹ / / از ۱۳۵۹ تاکنون برای لغت‌نامۀ بزرگ فارسی

تألیف و تدوین مدخل‌های رگ – رودگر / کلمبیا – کمیهی / کو – کیکییة / م – مالیات (مشترک) / مالیت – مباح کردن / متصادم – مثکلة (مشترک) / مثل – مچه / معاذ – منوچهر

تعداد صفحات: حدود ۱۴۱۴

 

شعار، جعفر (۱۳۰۴ – ۱۳۸۰)

سال‌های همکاری: ۱۳۳۷ – ۱۳۴۲

تألیف و تدوین مدخل‌های ال – امتکاک / رودگران – روشن‌روان (مشترک) / غبغب – غیهم

تعداد صفحات: حدود ۵۱۳

 

شعرانی، ابوالحسن (۱۲۸۱ – ۱۳۵۲)

سال‌های همکاری: ۱۳۱۷ – ۱۳۲۱

همکاری در تنظیم بخش‌هایی از آ – ابوسعاد / / استخراج لغات و تهیۀ شروح احوال

 

شهاب فردوسی، سیدهدایت الله (۱۲۷۷ – ۱۳۴۷)

سال‌های همکاری: ۱۳۲۷ – ۱۳۳۶

تألیف و تدوین مدخل‌های غ – غبغب / / تصحیح نمونه‌های چاپی لغت‌نامه

تعداد صفحات: ۱۰۰

 

شهیدی، سیدجعفر (۱۲۹۷ – ۱۳۸۶)

سال‌های همکاری: ۱۳۲۸ – ۱۳۵۹ / / ریاست مؤسسه تا سال ۱۳۸۶

تألیف و تدوین مدخل‌های ص – صهیون / / عضو هیئت مقابله (۱۳۴۰ – ۱۳۴۵)// تهیۀ تراجم احوال و مطالب فلسفی و فقهی / / معاونت مؤسسه از سال ۱۳۳۷ – ۱۳۴۵) / / سرپرستی و ریاست مؤسسه از سال ۱۳۴۵ – ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۴۰۵

 

صادقی، علی‌اشرف (۱۳۲۰)

سال‌های همکاری: ۱۳۴۰ – ۱۳۴۲

تألیف و تدوین مدخل‌های گل‌پیچ – گوتنبرک

تعداد صفحات: ۱۴۰

 

صدیقی، غلامحسین (۱۲۸۴ – ۱۳۷۱)

سال‌های همکاری: ۱۳۲۵ – ۱۳۲۹

تألیف و تدوین مدخل‌های پ – پوده / ث – ثییه (مشترک) / عضو هیئت پنج‌نفری

تعداد صفحات: حدود ۵۳۰

 

طاعتی، عبدالعلی (۱۲۹۷ – ۱۳۵۷)

سال‌های همکاری: ۱۳۳۵ – ۱۳۴۰

تألیف و تدوین مدخل‌های ک – کاظم‌آباد

تعداد صفحات: ۲۰۰

 

غروی، علی (۱۳۰۵ – ۱۳۹۲)

سال‌های همکاری: ۱۳۴۵ – ۱۳۵۳

تألیف و تدوین مدخل‌های کای – کسینوس / م – مالیات (مشترک) / یعاقبة – ی ی ی ی (مشترک)

تعداد صفحات: حدود ۳۳۲

 

فرشیدورد، خسرو (۱۳۰۸ – ۱۳۸۸)

سال‌های همکاری: ۱۳۴۰ – ۱۳۴۳

تألیف و تدوین مدخل‌های و – واقوصه

تعداد صفحات: ۹۱

 

فیض، علیرضا (۱۳۰۴ – ۱۳۹۷)

سال‌های همکاری: ۱۳۳۸ – ۱۳۵۱

تألیف و تدوین مدخل‌های انسحاج – ای‌یون (مشترک) / برآمدن – برکه‌دوکا / جفته افشاندن – جیهون / حصّة – حییی / ق – قیه‌لی / والدان – ویهج / هوداس – هییماء

تعداد صفحات: حدود ۱۲۶۸

 

قاسمی، رضا (۱۳۰۶ – ۱۳۸۶)

سال‌های همکاری: ۱۳۲۹ – ۱۳۵۴

تألیف و تدوین مدخل‌های انسحاج – ای‌یون (مشترک) / بن‌انبان – بیخیون / س – سازمان‌دهنده / ساکن – سیهی / کن – کنیة / گ – گل پیاده / مباحی – متصادق (مشترک) / متصادم – مثکلة (مشترک) / مش – مشیم / مضحکات – معادی‌شکن (مشترک) / منوچهری – منیة هشام / / متصدی بخش برگه‌های لغت‌نامه

تعداد صفحات: ۱۵۳۵

 

قهرمان، یزدان‌بخش (۱۲۹۵ – ۱۳۷۲)

سال‌های همکاری: ۱۳۳۲ – ۱۳۴۰

تألیف و تدوین مدخل‌های چایکوفسکی – چم‌رم / / استخراج مطالب

تعداد صفحات: ۲۰۰

 

لازار، ژیلبر (۱۹۲۰ – ۲۰۱۸)

سال‌های همکاری: ۱۳۲۹ – ۱۳۳۰

تألیف و تدوین مدخل‌های چ – چای‌کندی

تعداد صفحات: ۱۰۰

 

مشکور، محمد جواد (۱۲۹۷ – ۱۳۷۴)

سال‌های همکاری: ۱۳۲۶ – ۱۳۲۸

تألیف و تدوین مدخل‌های ژ – ژیهلاوا (مشترک)

تعداد صفحات: حدود ۲۹

 

معین، محمد (۱۲۹۳ یا ۱۲۹۷ – ۱۳۵۰)

سال‌های همکاری: ۱۳۲۵ – ۱۳۴۵

تألیف و تدوین مدخل‌های اَثبات – احمتا / احمدی – اُسَیِّد / ث – ثییه (مشترک) / / عضو هیئت پنج‌نفری و ریاست مؤسسه (۱۳۳۴ – ۱۳۴۵)

تعداد صفحات: حدود ۱۲۵۴

 

منزوی، علینقی (۱۳۰۲ – ۱۳۸۹)

سال‌های همکاری: ۱۳۲۸ – ۱۳۴۶

تألیف و تدوین مدخل‌های حارث (ابن نوفل) – حصبه / / عضو هیئت مقابله (۱۳۴۱ – ۱۳۴۶) / / تهیۀ مطالب صرفی و نحوی و مواد حرف «ص»

تعداد صفحات: ۶۲۰

 

موسوی بهبهانی، سیدعلی (۱۳۰۵ – ۱۳۸۹)

سال‌های همکاری: ۱۳۳۶ – ۱۳۵۰

تألیف و تدوین مدخل‌های اطلس – اگینا / انسحاج – ای‌یون (مشترک) / بز – بژیشه / بن – بن افکندن / ج – جسین / کف – کلمبه (مشترک) / / عضو هیئت مقابله

تعداد صفحات: حدود ۹۱۹

 

ناتل خانلری، پرویز (۱۲۹۲ – ۱۳۶۹)

سال‌های همکاری: (۱۳۱۷)

همکاری در تنظیم بخشی از آ – ابوسعاد / / استخراج بخشی از لغات دیوان مسعود سعد

 

نجفی اسداللهی، سعید (۱۳۱۸)

سال‌های همکاری: ۱۳۴۱ – ۱۳۵۹ / / ۱۳۵۹ تاکنون برای تألیف لغت‌نامۀ بزرگ فارسی

تألیف و تدوین مدخل‌های برگ – بریهیم / بل – بمیر / دراز – دلی‌یک / عرش – عُیَینه / مرس – مریة / مس – مسیو / مه – مهلی

تعداد صفحات: ۱۸۲۵

 

کلید واژه ها: علی اکبر دهخدا لغت نامه دهخدا لغت نامه بزرگ فارسی