مؤلفان لغت‌نامۀ دهخدا

تعداد بازدید:۴۰۶۰

دهخدا، علی‌اکبر (۸۱۲۵/ ۹۱۲۵ – ۱۳۳۴)

بنیان‌گذار لغت‌نامۀ دهخدا

تألیف مدخل‌های آ – اثبات (با همکاری ابوالحسن شعرانی، پرویز ناتل خانلری، محمد معین، احمد بهمنیار)

نظارت بر تألیف مدخل‌های اثبات – اسید / پ – پوده‌کباب / ث – ثییه / ح – حاصل / حاصل – حب‌النیل / ذ – ذیونوسیوس / ژ – ژیهلاوا / ص – صالح‌بن نصر / ض – ضییم / ظ – ظیقی / ل – لییده

تعداد صفحات: ۴۲۶۹

 

آیت‌الله‌زادۀ شیرازی، سیدمرتضی (۱۳۰۷ – ۱۳۷۹)

سال‌های همکاری: ۱۳۴۲ – ۱۳۵۷

تألیف و تدوین مدخل‌های بید – بییضة / دیا – دییء / شاطرلنگه – شرافة / شن – شهر / شهرآئین – شییرة (مشترک) / گوت‌والد – گیهه / مچه‌وا – محمدولی‌خان / محمده – مخیول (مشترک)

تعداد صفحات: حدود ۹۶۵

احمدی گیوی، حسن (۱۳۰۶ – ۱۳۹۱)

سال‌های همکاری: ۱۳۴۱ – ۱۳۵۹ // ۱۳۵۹ – ۱۳۹۱ برای تألیف لغت‌نامۀ بزرگ فارسی

تألیف و تدوین مدخل‌های دم – دی / راست‌آب – رکیة / روشن‌روی – ریینه‌خم / شرافی – شمیهنی / شهرآئین – شییرة (مشترک) / مشیمة – مضحک  (مشترک)  / مو – موفق نیشابوری / موفق شدن – مویینه‌فروش (مشترک)/ مهم – می‌ینز (مشترک) / یافتن – یعافیر (مشترک)

تعداد صفحات: حدود ۱۵۸۵

استعلامی، محمد (۱۳۱۵)

سال‌های همکاری: ۱۳۴۰ – ۱۳۴۶

تألیف و تدوین مدخل‌های ف – فییدن / کاوار – کاهی کابلی / هجرالبحرین – هود

تعداد صفحات: ۵۶۷

 

افشار شیرازی، احمد (؟۱۲۹ – ۱۳۶۳)

سال‌های همکاری: ۱۳۲۵ – ۱۳۲۹

تألیف و تدوین مدخل‌های احمد / ح – حارث (ابن نوف)

تعداد صفحات: ۴۵۵

انوار، سیدعبدالله (۱۳۰۳)

سال‌های همکاری: ۱۳۳۷ – ۱۳۵۱

تألیف و تدوین مدخل‌های خ – خییة / کش – کغاله / یعاقبة – ی ی ی ی (مشترک)

تعداد صفحات: حدود ۱۱۵۵

انوری، حسن (۱۳۱۲)

سال‌های همکاری: ۱۳۴۴ – ۱۳۵۷ // ۱۳۵۹ – ۱۳۷۳ و از ۱۳۹۱ تا اکنون برای تألیف لغت‌نامۀ بزرگ فارسی

تألیف و تدوین مدخل‌های ام – انسحاب / انسحاج – ای‌یون (مشترک) / بختیار – برآمدگی (مشترک) / رودگران – روشن‌روان (مشترک) / کف – کلمبه (مشترک) / موفق شدن – مویینه‌فروش (مشترک) / مهم – می‌ینز (مشترک) / ی – یافتجه (مشترک) / یافتن – یعافیر (مشترک)

تعداد صفحات: حدود ۶۸۶


 

باستانی پاریزی، محمدابراهیم (۱۳۰۴ – ۱۳۹۳)

سال‌های همکاری: ۱۳۳۸ – ۱۳۴۸

تألیف و تدوین مدخل‌های باد – بارسابا / بارسات – بازنیچ (مشترک) / بازو – بختیار

تعداد صفحات: حدود ۵۰۸

بهمنیار، احمد (۱۲۶۲ – ۱۳۳۴)

سال‌های همکاری: ۱۳۱۹ – ۱۳۲۰

همکاری در تألیف و تدوین مدخل‌های ابوسعد – اِثبات //  استخراج لغات از متون ازجمله تفسیر ابوالفتوح و تنظیم برگه‌ها


 

پرتو علوی، سیّدعبدالعلی (۱۲۸۱ - ۱۳۵۹)

سال‌های همکاری: ۱۳۳۵ – ۱۳۳۶

همکاری در تألیف مختصری از حرف «خ» // استخراج لغات و ترجمۀ مطالب از آلمانی 

پروین گنابادی، محمد (۱۲۸۲ – ۱۳۵۷)

سال‌های همکاری: ۱۳۲۸ – ۱۳۵۶

تألیف و تدوین مدخل‌های اَسید – – اطلخمام / ذ – ذیونوسیوس / ط – طغیة / طهرانی – طیهوج / ی – یافتجه (مشترک) / یافتن – یعافیر (مشترک) // عضو هیئت مقابله از سال ۱۳۳۸ به بعد // استخراج لغات از متون فارسی و عربی مانند کلیات سعدی، خمسۀ نظامی، مثنوی معنوی، تاریخ بخارای نرشخی، تاریخ قم، ترجمۀ محاسن اصفهان، منتهی‌الارب و تهیۀ تراجم احوال

تعداد صفحات: حدود ۸۲۷


 

تفضّلی، تقی (۱۲۹۶ – ۱۳۸۷)

سال‌های همکاری: ۱۳۳۵

همکاری در تألیف مختصری از حرف «هـ»


 

ثقفی، رضا (۱۳۰۴ – ۱۳۷۶)

سال‌های همکاری: ۱۳۳۸ – ۱۳۳۹

همکاری در تألیف (مشخص‌نشده)

 

ثمره، یدالله (۱۳۱۱ – ۱۳۹۷)

سال‌های همکاری: ۱۳۳۸ – ۱۳۴۱

تألیف و تدوین مدخل‌های هارت – هجران‌دوست

تعداد صفحات :۱۰۰


 

جوینی، عزیزالله (۱۳۰۴ – ۱۳۹۱)

سال‌های همکاری: ۱۳۵۲ – ۱۳۵۶

تألیف و تدوین مدخل‌های م – ماذیه (مشترک) / مباحی – متصادق (مشترک) / محمده – مخیول (مشترک) / مشیمة – مضحک (مشترک) / مضحکات – معادی‌شکن (مشترک)

تعداد صفحات: حدود ۱۸۵


 

حائری، عبدالحسین (۱۳۰۶ – ۱۳۹۴)

سال‌های همکاری: ۱۳۳۵ – ۱۳۴۵

تألیف و تدوین مدخل‌های ز – زدگی

تعداد صفحات: ۲۹۵

 

حکیم، عباس (۱۳۰۹/ ۱۳۱۰ – ۱۳۹۰)

سال‌های همکاری: ۱۳۳۷ – ۱۳۴۷

تألیف و تدوین مدخل‌های چم‌رمضان – چیه / ه – هارپینی

تعداد صفحات: ۲۳۴


دبیرسیاقی، سیدمحمد (۱۲۹۸ – ۱۳۹۷)

سال‌های همکاری: ۱۳۲۶ – ۱۳۵۹ / از ۱۳۵۹ – ۱۳۸۵ برای لغت‌نامۀ بزرگ فارسی

تألیف و تدوین مدخل‌های پوده‌کباب – پی‌یوری / د – دراریع / ژ – ژیهلاوا (مشترک) / ض – ضییم / طف – طهران / ظ – ظیقی / ل – لییده // عضو هیئت مقابله از ۱۳۳۵ به بعد // تألیف تکملۀ مقدمه // طرح تألیف لغت‌نامۀ بزرگ فارسی

تعداد صفحات: حدود ۱۲۶۵

درهمی، جواد (۱۳۰۴ – ۱۳۹۵)

سال‌های همکاری: (۱۳۵۴ – ۱۳۵۹) // ۱۳۵۹ – ۱۳۹۳ همکاری در تألیف لغت‌نامۀ بزرگ فارسی

تألیف و تدوین مدخل مز – مژیده (مشترک) / مهم – می‌ینز (مشترک) // استخراج لغات و تصحیح مطالب // سرپرستی دایرۀ فیش‌ها

تعداد صفحات: حدود ۶۶

 

دوستخواه، جلیل (۱۳۱۲)

سال‌های همکاری: ۱۳۴۰ – ۱۳۴۱

تألیف و تدوین مدخل‌های جش – جفته

تعداد صفحات: ۴۸

دیوشلی، عباس (۱۲۹۹ – ۱۳۸۸)

سال‌های همکاری: ۱۳۳۵ – ۱۳۵۹ // از ۱۳۵۹ – ۱۳۸۵ برای تألیف لغت‌نامۀ بزرگ فارسی

تألیف و تدوین مدخل‌های ت – تی‌یره / زدن – زیه // عضو هیئت مقابله از ۱۳۵۱ به بعد

تعداد صفحات: ۱۶۰۸


 

رفیعیان، اسماعیل (۱۳۰۲ – ۱۳۸۷)

سال‌های همکاری: ۱۳۴۰ – ۱۳۴۳

تألیف و تدوین مدخل‌های کاظم‌آقا – کاو

تعداد صفحات: ۹۱

 

ره‌آورد، حسن (۱۲۹۴ – ۱۳۹۱)

سال‌های همکاری: ۱۳۱۸ – ۱۳۲۴ و ۱۳۳۵ – ۱۳۴۳

تألیف و تدوین مدخل‌های بارسات – بازنیچ (مشترک) / بس – بگیر و ببند // استخراج لغات و مقابلۀ نمونه‌های چاپی

تعداد صفحات: حدود ۲۵۸

 

ریاحی، محمدامین (۱۳۰۲ – ۱۳۸۸)

سال‌های همکاری: ۱۳۳۹ – ۱۳۴۰

تألیف و تدوین مدخل‌های س – ساکلو

تعداد صفحات: ۱۶۰


ستوده – غلامرضا (۱۳۱۳)

سال‌های همکاری: ۱۳۵۳ – ۱۳۵۹ // ۱۳۵۹ – ۱۳۸۳ // ۱۳۸۳ – ۱۳۹۵ برای لغت‌نامۀ بزرگ فارسی

تألیف و تدوین مدخل‌های مز – مژیده (مشترک) // معاونت مؤسسه  (۱۳۵۳ – ۱۳۸۳)

تعداد صفحات: ۲۷

 

سجادی، سیدجعفر (۱۳۰۳ – ۱۳۹۲)

سال‌های همکاری: ۱۳۴۰ – ۱۳۴۶

تألیف و تدوین مدخل‌های ع – عرسی

تعداد صفحات: ۱۵۹

 

سعیدی سیرجانی، علی‌اکبر (۱۳۱۰ – ۱۳۷۳)

سال‌های همکاری: ۱۳۴۰ – ۱۳۵۶

تألیف و تدوین مدخل‌های مد – مربچه / مربد – مرژیان / ن – نیین / واقوت – والدات

تعداد صفحات: ۱۳۴۰

 

سمیعی گیلانی، احمد (۱۲۹۹)

سال‌های همکاری: ۱۳۳۸ – ۱۳۳۹

تألیف و تدوین مدخل‌های ش – شاطرلنگه

تعداد صفحات: ۱۰۰


شایسته، رسول (۱۳۱۳)

سال‌های همکاری: ۱۳۳۹ – ۱۳۴۱ / ۱۳۴۸ – ۱۳۵۹ // از ۱۳۵۹ تاکنون برای لغت‌نامۀ بزرگ فارسی

تألیف و تدوین مدخل‌های رگ – رودگر / کلمبیا – کمیهی / کو – کیکیة / مار – مباح کردن / متین – مچه / معاذ – منوچهر

تعداد صفحات: حدود ۱۴۱۲

 

شعار، جعفر (۱۳۰۴ – ۱۳۸۰)

سال‌های همکاری: ۱۳۳۷ – ۱۳۴۲

تألیف و تدوین مدخل‌های ال – الیهة / رودگران – روشن‌روان (مشترک) / غبغب – غیهم

تعداد صفحات: حدود ۵۱۳

 

شعرانی/شعرائی، ابوالحسن (۱۲۸۱ – ۱۳۵۲)

سال‌های همکاری: ۱۳۱۷ – ۱۳۲۱

همکاری در تنظیم بخش‌هایی از آ – ابوسعد // استخراج لغات و تهیۀ شروح احوال

 

شهاب فردوسی، سیدهدایت‌الله (۱۲۷۷ – ۱۳۴۷)

سال‌های همکاری: ۱۳۲۷ – ۱۳۳۶

تألیف و تدوین مدخل‌های غ – غبغب // تصحیح نمونه‌های چاپی لغت‌نامه

تعداد صفحات: ۱۰۰

شهیدی، سیدجعفر (۱۲۹۷ – ۱۳۸۶)

سال‌های همکاری: ۱۳۲۸ – ۱۳۵۹ // ریاست مؤسسه تا سال ۱۳۸۶

تألیف و تدوین مدخل‌های ص – صیهون // عضو هیئت مقابله (۱۳۴۰ – ۱۳۴۵)// تهیۀ تراجم احوال و مطالب فلسفی و فقهی // معاونت مؤسسه از سال ۱۳۴۲ – ۱۳۴۵) // ریاست مؤسسه از سال ۱۳۴۷ – ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۴۰۵


 

صادقی، علی‌اشرف (۱۳۲۰)

سال‌های همکاری: ۱۳۴۰ – ۱۳۴۲

تألیف و تدوین مدخل‌های گل‌پیچ – گوتنبرک

تعداد صفحات: ۱۴۰

 

صدیقی، غلامحسین (۱۲۸۴ – ۱۳۷۰)

سال‌های همکاری: ۱۳۲۵ – ۱۳۲۹

تألیف و تدوین مدخل‌های پ – پوده / ث – ثییه (مشترک) / عضو هیئت پنج‌نفری

تعداد صفحات: حدود ۵۳۰

 

صفا، ذبیح‌الله (۱۲۹۰ – ۱۳۷۸)

سال‌های همکاری: ۱۳۲۵ – ۱۳۲۶

تألیف مختصری از حرف «پ»

عضو هیئت پنج‌نفری


 

طاعتی، عبدالعلی (۱۲۹۷ – ۱۳۵۷)

سال‌های همکاری: ۱۳۳۵ – ۱۳۴۰

تألیف و تدوین مدخل‌های ک – کاظم‌آباد

تعداد صفحات: ۲۰۰


 

غروی، علی (۱۳۰۵ – ۱۳۹۲)

سال‌های همکاری: ۱۳۴۵ – ۱۳۵۳

تألیف و تدوین مدخل‌های کای – کسینوس / م – ماذیه (مشترک) / یعاقبة – ی ی ی ی (مشترک)

تعداد صفحات: حدود ۳۳۲


 

فرشیدورد، خسرو (۱۳۰۸ – ۱۳۸۸)

سال‌های همکاری: ۱۳۴۰ – ۱۳۴۳

تألیف و تدوین مدخل‌های و – واقوصه

تعداد صفحات: ۹۱

 

فیض، علیرضا (۱۳۰۴ – ۱۳۹۷)

سال‌های همکاری: ۱۳۳۸ – ۱۳۵۱

تألیف و تدوین مدخل‌های انسحاج – ای‌یون (مشترک) / برآمدن – برکه‌دوکا / جفته افشاندن – جیهون / حصّة – حییی / ق – قیه‌لی / والدان – ویهج / هوداس – هییماء

تعداد صفحات: حدود ۱۲۶۸


 

قاسمی، رضا (۱۳۰۶ – ۱۳۸۶)

سال‌های همکاری: ۱۳۲۹ – ۱۳۵۴

تألیف و تدوین مدخل‌های انسحاج – ای‌یون (مشترک) / بن‌انبان – بیخیون /  ساکن – سیهی / کن – کنیة / گ – گل پیاده / مباحی – متصادق (مشترک) / متصادم – متیمنات / مش – مشیم / مضحکات – معادی‌شکن (مشترک) / منوچهری – منیة هشام // متصدی بخش برگه‌های لغت‌نامه

تعداد صفحات: ۱۴۳۵

 

قهرمان، یزدان‌بخش (۱۲۹۵ – ۱۳۷۲)

سال‌های همکاری: ۱۳۳۲ – ۱۳۴۰

تألیف و تدوین مدخل‌های چایکوفسکی – چشم‌زخ (؟) / چشم‌زخم – چم‌رم // استخراج مطالب

تعداد صفحات: ۲۰۰


 

لازار، ژیلبر (۱۹۲۰ – ۲۰۱۸)

سال‌های همکاری: ۱۳۲۹ – ۱۳۳۰

تألیف و تدوین مدخل‌های چ – چای‌کندی

تعداد صفحات: ۱۰۰


 

محمدجعفریان، محمدحسن (؟)

سال‌های همکاری: ۱۳۳۹ – ۱۳۴۱

تألیف و تدوین مدخل‌های ر – راستا

تعداد صفحات :۵۲

 

مشکور، محمد جواد (۱۲۹۷ – ۱۳۷۴)

سال‌های همکاری: ۱۳۲۶ – ۱۳۲۸

تألیف و تدوین مدخل‌های ژ – ژیهلاوا (مشترک)

تعداد صفحات: حدود ۲۹

معین، محمد (۱۲۹۳ / ۱۲۹۷ – ۱۳۵۰)

سال‌های همکاری: ۱۳۲۵ – ۱۳۴۵

تألیف و تدوین مدخل‌های اَثبات – احمتا / احمدی – اُسَیِّد / ث – ثییه (مشترک) // عضو هیئت پنج‌نفری و ریاست مؤسسه (۱۳۳۴ – ۱۳۴۵)

تعداد صفحات: حدود ۱۲۵۴

منزوی، علینقی (۱۳۰۲ – ۱۳۸۹)

سال‌های همکاری: ۱۳۲۸ – ۱۳۴۵

تألیف و تدوین مدخل‌های حارث (ابن نوفل) – حصبه // عضو هیئت مقابله (۱۳۴۱ – ۱۳۴۵) // تهیۀ مطالب صرفی و نحوی و مواد حرف «ص»

تعداد صفحات: ۶۲۰

موسوی بهبهانی، سیدعلی (۱۳۰۵ – ۱۳۸۹)

سال‌های همکاری: ۱۳۳۶ – ۱۳۵۰

تألیف و تدوین مدخل‌های اطلس – اگینا / انسحاج – ای‌یون (مشترک) / بز – بژیشه / بن – بن افکندن / ج – جسین / کف – کلمبه (مشترک) // عضو هیئت مقابله

تعداد صفحات: حدود ۹۱۹

 

مینوچهر، حسن (۱۲۹۰ – ۱۳۷۸)

سال‌های همکاری: ۱۳۳۴

تألیف و تدوین مختصری از حرف «الف» // سرپرستی سازمان لغت‌نامۀ دهخدا در غیاب دکتر معین: ۱۳۳۷


 

ناتل خانلری، پرویز (۱۲۹۲ – ۱۳۶۹)

سال‌های همکاری: (۱۳۱۷)

همکاری در تنظیم بخشی از آ – ابوسعد // استخراج بخشی از لغات دیوان مسعود سعد

نجفی اسداللهی، سعید (۱۳۱۸)

سال‌های همکاری: ۱۳۴۱ – ۱۳۵۹ // ۱۳۵۹ تاکنون برای تألیف لغت‌نامۀ بزرگ فارسی

تألیف و تدوین مدخل‌های برگ – بریهیم / بل – بمیر / دراز – دلی‌یک / عرش – عُیَینه / مرس – مریة / مس – مسیو / مه – مهلی

تعداد صفحات: ۱۸۲۵


 

وحدت، محمد‌صادق علی‌آبادی، ادیب‌حضور (۱۲۵۵ – ۱۳۳۲)

سال‌‌های همکاری: ۱۳۲۵ – ۱۳۳۲

تنظیم بخشی از حرف «ط» // استخراج لغات، تهیۀ تراجم  و ترجمۀ مطالب


همایی، جلال‌الدین (۱۲۷۸ – ۱۳۵۹)

سال‌‌های همکاری: ۱۳۱۹ – ۱۳۲۰

همکاری در تنظیم و تدوین بخشی از آ – ابوسعد // تهیۀ مطالب و تراجم احوال

 

کلید واژه ها: علی اکبر دهخدا لغت نامه دهخدا لغت نامه بزرگ فارسی آیت‌الله‌زادۀ شیرازی محمد استعلامی حسن احمدی گیوی عبدالله انوار حسن انوری باستانی پاریزی بهمنیار محمد پروین گنابادی ثمره جعفریان جوینی حائری سیدمحمد دبیرسیاقی جواد درهمی عباس دیوشلی رسول شایسته غلامرضا ستوده دکتر سیدجعفر شهیدی محمد معین سعید نجفی اسداللهی