سایر ارکان مرتبط با لغت‌نامۀ دهخدا

تعداد بازدید:۶۶

هیئت مقابله افرادی بودند که پس تدوین و تنظیم و تألیف یک بخش توسط مؤلف، توسط یک یا چندتن از آنها بازبینی و مقابله و ویرایش می‌شد. هیئت مقابله این افراد بودند: محمد پروین گنابادی، سیدجعفر شهیدی، سیدمحمد دبیرسیاقی، علینقی منزوی، سیدعلی موسوی بهبهانی، عباس دیوشلی

 

هیئت پنج‌نفری به جمعی از همکاران اولیۀ شادروان علی‌اکبر دهخدا اطلاق می‌شود که پس از تصویب قانون تأمین هزینۀ چاپ لغت‌نامه توسط مجلس شورای ملی، از سوی دهخدا به مجلس معرفی شدند. هیئت پنج‌نفری این افراد بودند: ذبیح‌الله صفا، عبدالحمید اعظم (اعظمی) زنگنه، خانبابا بیانی، غلامحسین صدیقی، محمد معین.

ذبیح‌الله صفا پس از همکاری مختصری در تدوین آغاز حرف «پ» از ادامۀ همکاری عذر خواست. عبدالحمید اعظم زنگنه به وزارت فرهنگ منصوب شد و از این هیئت بیرون رفت. خانبابا بیانی نیز پس از همکاری در تدوین فرهنگ فرانسه به فارسی از ادامۀ همکاری بازماند. دهخدا افراد دیگری را برای همکاری انتخاب کرد.

 

کمیسیون طبع فرهنگ دهخدا، کمیسیونی بود متشکل از افرادی که از سوی مجلس شورای ملی برای تسهیل امر چاپ و نشر لغت‌نامۀ دهخدا برگزیده‌شدند، عبارت بودند از:

هاشمی، سیدمحمد (۱۲۷۹ – ۱۳۴۹) (رئیس چاپخانۀ مجلس شورا، نمایندۀ مجلس شورا، مشاور علمی مجلس شورا): عضو کمیسیون طبع فرهنگ دهخدا،  سرپرست امور اداری مؤسسه (۱۳۳۴ – ۱۳۳۶)

خطیبی، حسین (۱۲۹۵– ۱۳۸۰) (استاد دانشگاه تهران، رئیس روزنامۀ رسمی کشور، مدیرعامل شیر و خورشید سرخ): عضو کمیسیون طبع فرهنگ دهخدا، سرپرست امور اداری مؤسسه (۱۳۲۴ – ۱۳۳۴)

مهر، مهربان () (رئیس حسابداری مجلس): عضو کمیسیون طبع فرهنگ دهخدا

اکباتانی، مهدی () (ادارۀ بازرسی مجلس): عضو کمیسیون طبع فرهنگ دهخدا

صفاکیش، حسین () (رئیس دفتر کارپردازی مجلس): عضو کمیسیون طبع فرهنگ دهخدا

فؤادی، محمد () (رئیس ادارۀ مطبوعات مجلس): عضو کمیسیون طبع فرهنگ دهخدا

 

کلید واژه ها: هیئت مقابله هیئت پنج‌نفری کمیسیون طبع فرهنگ دهخدا