‌‌‌‌جزوه‌های ۲۲۲گانه لغت‌نامهٔ دهخدا

تعداد بازدید:۹۱۵

‌‌‌‌جزوه‌های ۲۲۲گانه لغت‌نامهٔ دهخدا (به ترتیب شمارۀ جزوه) 

شمارۀ جزوه

مدخل

مؤلفان

هیئت مقابله‌

تاریخ انتشار

۱

آ – ابوسعد

علی‌اکبر دهخدا

با همکاری ابوالحسن شعرانی، پرویز ناتل خانلری، محمد معین

–––––

۱۳۲۵

۲

ابوسعد – اثبات

زیرنظر علی‌اکبر دهخدا

محمد معین، احمد بهمنیار

–––––

۱۳۲۵

۳

اثبات – اختیار

زیرنظر علی‌اکبر دهخدا

محمد معین، احمد افشار شیرازی (احمد)

–––––

۱۳۲۶

۴

ث – ثییه

غلامحسین صدیقی، محمد معین

–––––

۱۳۲۶

۵

ظ – ظیقی

محمد دبیرسیاقی

–––––

۱۳۲۶

۶

اختیار – اژدها

زیرنظر علی‌اکبر دهخدا

محمد معین

–––––

۱۳۲۸

۷

پ – پلاته

غلامحسین صدیقی

–––––

۱۳۲۸

۸

ذ – ذیونوسیوس

محمد پروین گنابادی

–––––

۱۳۲۹

۹

ض – ضییم

محمد دبیرسیاقی

–––––

۱۳۲۹

۱۰

اژدها – اسحاق

زیرنظر علی‌اکبر دهخدا

محمد معین

–––––

۱۳۳۰

۱۱

اسحاق – اسکدار

زیرنظر علی‌اکبر دهخدا

محمد معین

–––––

۱۳۳۰

۱۲

پلاته – پوده‌کباب

غلامحسین صدیقی

–––––

۱۳۳۰

۱۳

ح – حاصل

احمد افشار شیرازی (ح – حارث)، علینقی منزوی؟

–––––

۱۳۳۰

۱۴

ل – لب

محمد دبیرسیاقی

–––––

۱۳۳۱

۱۵

اسکدار – اسماعیل

زیرنظر علی‌اکبر دهخدا

محمد معین

–––––

۱۳۳۱

۱۶

ژ – ژیهلاوا

محمدجواد مشکور، محمد دبیرسیاقی

–––––

۱۳۳۲

۱۷

لب – لشه

محمد دبیرسیاقی

–––––

۱۳۳۲

۱۸

حاصل – حب‌النیل

علینقی منزوی؟

–––––

۱۳۳۲

۱۹

اسماعیل – اسید

زیرنظر علی‌اکبر دهخدا

محمد معین

–––––

۱۳۳۲

۲۰

ص – صالح‌بن نصر

جعفر شهیدی

–––––

۱۳۳۳

۲۱

لشه لزور– لنگ بستن

محمد دبیرسیاقی

–––––

۱۳۳۴

۲۲

لنگ‌بند – لییده

محمد دبیرسیاقی

–––––

۱۳۳۴

۲۳

ط – طاهرزاده

محمد پروین گنابادی

–––––

۱۳۳۵

۲۴

حب‌النیل – حجاج‌

علینقی منزوی؟

–––––

۱۳۳۵

۲۵

پوده‌کباب – پی

محمد دبیرسیاقی

–––––

۱۳۳۵

۲۶

صالح‌بن نصر – صرفه

جعفر شهیدی

–––––

۱۳۳۵

۲۷

غ – غبغب

هدایت‌الله شهاب فردوسی

–––––

۱۳۳۵

۲۸

ت – تاجور

عباس دیوشلی

–––––

۱۳۳۵

۲۹

طاهرزاده – طرب نایینی

محمد پروین گنابادی

–––––

۱۳۳۵

۳۰

گ – گبریاس

رضا قاسمی

–––––

۱۳۳۵

۳۱

ب – بابک

؟

 

۱۳۳۶

۳۲

صرفه – صلاة

جعفر شهیدی

–––––

۱۳۳۶

۳۳

طرب نایینی – طلسمات

محمد پروین گنابادی (طرب نایینی – طغیة)، محمد دبیرسیاقی (طف – طلسمات)

–––––

۱۳۳۶

۳۴

ک – کاخ هشت‌بهشت

عبدالعلی طاعتی

–––––

۱۳۳۶

۳۵

طلسمات – طیهوج

محمد دبیرسیاقی (طلسمات – طهران)، محمد پروین گنابادی (طهرانی – طیهوج)

–––––

۱۳۳۶

۳۶

بابک – باد

؟

–––––

۱۳۳۶

۳۷

تاجور – تازیان

عباس دیوشلی

–––––

۱۳۳۷

۳۸

پی – پیسه‌گاه

محمد دبیرسیاقی

–––––

۱۳۳۷

۳۹

حجاج‌بن یوسف – حدیث نفس

علینقی منزوی؟

–––––

۱۳۳۷

۴۰

مقدمه

به قلم گروهی از نویسندگان

زیرنظر محمد معین و سیدجعفر شهیدی

۱۳۳۷

۴۱

چ – چای‌کندی

ژیلبر لازار

–––––

۱۳۳۸

۴۲

اسید – اشنهی

محمد پروین گنابادی

–––––

۱۳۳۸

۴۳

گبریاس – گرزبردار

رضا قاسمی؟

–––––

۱۳۳۸

۴۴

صلاة استخاره – صیهون

جعفر شهیدی

–––––

۱۳۳۸

۴۵

باد – بارسابا

محمدابراهیم باستانی پاریزی

–––––

۱۳۳۸

۴۶

ج – جامه

علی موسوی بهبهانی

–––––

۱۳۳۸

۴۷

تازیان – تبخاله

عباس دیوشلی

–––––

۱۳۳۸

۴۸

حدیثة – حریف

علینقی منزوی؟

–––––

۱۳۳۸

۴۹

غبغب – غز

جعفر شعار

–––––

۱۳۳۸

۵۰

چای‌کندی – چشم‌زخم

یزدان‌بخش قهرمان؟

–––––

۱۳۳۸

۵۱

کاخ هشت‌بهشت – کاظم‌آباد

عبدالعلی طاعتی

–––––

۱۳۳۹

۵۲

پیسه‌گاه – پی‌یوری

محمد دبیرسیاقی

–––––

۱۳۳۹

۵۳

ز – زایدة

عبدالحسین حائری

–––––

۱۳۳۹

۵۴

س – سازمان ملل

رضا قاسمی؟

–––––

۱۳۳۹

۵۵

خ – خالدبن سلیمان

عبدالله انوار

–––––

۱۳۳۹

۵۶

گرزبردار – گزیر

رضا قاسمی؟

–––––

۱۳۳۹

۵۷

ق – قاطیغوریاس

علیرضا فیض

–––––

۱۳۳۹

۵۸

اشنهی – اصفهان

محمد پروین گنابادی

–––––

۱۳۳۹

۵۹

بارسات – بازو

حسن رهاورد، محمدابراهیم باستانی پاریزی

–––––

۱۳۴۰

۶۰

جامه – جبل‌آباد

علی موسوی بهبهانی

–––––

۱۳۴۰

۶۱

تبخاله – تجند

عباس دیوشلی

–––––

۱۳۴۰

۶۲

غز – غلی

جعفر شعار

–––––

۱۳۴۰

۶۳

چشم‌زخم – چم‌رم

یزدان‌بخش قهرمان

–––––

۱۳۴۰

۶۴

حریف‌آزار – حسن فروختن

علینقی منزوی

–––––

۱۳۴۰

۶۵

گزیر – گلوله خوردن

رضا قاسمی، علی‌اشرف صادقی (گل‌پیچ – گلوله خوردن)

محمد پروین گنابادی، جعفر شهیدی

۱۳۴۰

۶۶

قاطیغوریاس – قراگل

علیرضا فیض

جعفر شهیدی

۱۳۴۰

۶۷

خالدبن سمیر – خانه

عبدالله انوار

علینقی منزوی، جعفر شهیدی

۱۳۴۰

۶۸

د – داعی صغیر

محمد دبیرسیاقی

–––––

۱۳۴۰

۶۹

سازمان ملل – سان

محمد امین ریاحی (سازمان ملل – ساکلو)، رضا قاسمی (ساکن – سان)

محمد پروین گنابادی، جعفر شهیدی

۱۳۴۰

۷۰

تجند – تدجیج

عباس دیوشلی

محمد پروین گنابادی، جعفر شهیدی

۱۳۴۱

۷۱

قراگل – قشفة

علیرضا فیض

علینقی منزوی، جعفر شهیدی

۱۳۴۱

۷۲

ش – شاطرگنبدی

احمد سمیعی

محمد پروین گنابادی، محمد دبیرسیاقی

۱۳۴۱

۷۳

بازو – باقرخان

محمدابراهیم باستانی پاریزی

محمد پروین گنابادی، محمد دبیرسیاقی

۱۳۴۱

۷۴

غلیان – غیهم

جعفر شعار

محمد پروین گنابادی

۱۳۴۱

۷۵

ه– – هانی گرمله

عباس حکیم (ه– – هارپینی)، یدالله ثمره (هارت – هانی گرمله)

محمد پروین گنابادی، علینقی منزوی

۱۳۴۱

۷۶

ع – عتک

جعفر سجادی

علینقی منزوی، جعفر شهیدی

۱۳۴۱

۷۷

گلوله‌رس – گوتنبرک

علی‌اشرف صادقی

محمدپروین گنابادی، جعفر شهیدی

۱۳۴۱

۷۸

جبلات – جرازه

علی موسوی بهبهانی

محمد پروین گنابادی

۱۳۴۱

۷۹

ف – فرازی

محمد استعلامی

علینقی منزوی، جعفر شهیدی

۱۳۴۱

۸۰

ن – ناردان

علی‌اکبر سعیدی سیرجانی

جعفر شهیدی

۱۳۴۱

۸۱

زایدة – زبور

عبدالحسین حائری

محمد پروین گنابادی

۱۳۴۱

۸۲

اصفهان – اطلس

محمد پروین گنابادی

 

۱۳۴۲

۸۳

سان – ستانه

رضا قاسمی

جعفر شهیدی، علینقی منزوی

۱۳۴۲

۸۴

قشقا – قلعه آب سرده

علی‌رضا فیض

جعفر شهیدی، علینقی منزوی

۱۳۴۲

۸۵

علّ – علی‌بن شجاع

سعید نجفی اسداللهی

محمد پروین گنابادی، محمد دبیرسیاقی

۱۳۴۲

۸۶

ال – النجه‌خان

جعفر شعار

محمد پروین گنابادی

۱۳۴۲

۸۷

تدجیل – ترک

عباس دیوشلی

محمد پروین گنابادی، جعفر شهیدی

۱۳۴۲

۸۸

ر – راقم

محمد جعفریان (ر – راستا)، حسن احمدی گیوی (راست‌آب – راقم)

محمد پروین گنابادی، محمد دبیرسیاقی

۱۳۴۲

۸۹

رگ – روح‌القدس

رسول شایسته

محمد پروین گنابادی

۱۳۴۲

۹۰

داعی کبیر – دانه‌دار

محمد دبیرسیاقی

–––––

۱۳۴۲

۹۱

خانه – خجه‌لر

عبدالله انوار

محمد پروین گنابادی، علینقی منزوی

۱۳۴۲

۹۲

ناردان افشاندن – ناقد

علی‌اکبر سعیدی سیرجانی

جعفر شهیدی

۱۳۴۲

۹۳

فرازی – فرو

محمد استعلامی

جعفر شهیدی

۱۳۴۲

۹۴

حسن‌فروش – حصبه

علینقی منزوی

–––––

۱۳۴۳

۹۵

جراسک – جریربن عطیه

علی موسوی بهبهانی

محمد پروین گنابادی

۱۳۴۳

۹۶

جش – جمرات

جلیل دوستخواه (جش – جفته)، علیرضا فیض (جفته افشاندن – جمرات)

جعفر شهیدی، علینقی منزوی

۱۳۴۳

۹۷

علی‌بن شداد – علی زبحی

سعید نجفی اسداللهی

محمد پروین گنابادی، محمد دبیرسیاقی

۱۳۴۳

۹۸

ستانه – سراج

رضا قاسمی

جعفر شهیدی، علینقی منزوی

۱۳۴۳

۹۹

راقم – رأی

حسن احمدی گیوی

محمد پروین گنابادی، محمد دبیرسیاقی

۱۳۴۳

۱۰۰

باقرخان – بانو

باستانی پاریزی

محمد دبیرسیاقی

۱۳۴۳

۱۰۱

گوت‌والد – گیهه

مرتضی آیت‌الله‌زادۀ شیرازی

محمد دبیرسیاقی

۱۳۴۳

۱۰۲

ترک – تشبیه

عباس دیوشلی

محمد پروین گنابادی، جعفر شهیدی

۱۳۴۳

۱۰۳

ناقد – نایژه

علی‌اکبر سعیدی سیرجانی

جعفر شهیدی

۱۳۴۳

۱۰۴

هاو – هزار

یدالله ثمره (هاو – هجران‌دوست)، محمد استعلامی (هجرالبحرین – هزار)

جعفر شهیدی

۱۳۴۳

۱۰۵

جریربن عطیه – جسین

علی موسوی بهبهانی

محمد پروین گنابادی

۱۳۴۴

۱۰۶

علی زبیبی – عمادیة

سعید نجفی اسداللهی

محمد پروین گنابادی، محمد دبیرسیاقی

۱۳۴۴

۱۰۷

کاظم‌آقا – کای

اسماعیل رفیعیان (کاظم آقا – کاو) و محمد استعلامی (کاوار – کاه‌ی کابلی)

محمد پروین گنابادی، علی نقی منزوی

۱۳۴۴

۱۰۸

رای – رجم

حسن احمدی گیوی

محمد پروین گنابادی، محمد دبیرسیاقی

۱۳۴۴

۱۰۹

قلعه آخوند – قیه‌لی

علیرضا فیض

جعفر شهیدی، علینقی منزوی

۱۳۴۴

۱۱۰

زبوری – زدن

عبدالحسین حائری

محمد پروین گنابادی

۱۳۴۴

۱۱۱

فرو – فگار کردن

محمد استعلامی

جعفر شهیدی

۱۳۴۴

۱۱۲

نایژه – نخوت‌فروش

علی‌اکبر سعیدی سیرجانی

جعفر شهیدی

۱۳۴۴

۱۱۳

النجی – امکان اشرف

جعفر شعار (النجی – امتکاک)، حسن انوری (امتلا – امکان اشرف)

محمد پروین گنابادی

۱۳۴۴

۱۱۴

تشبیه – تفاغ

عباس دیوشلی

محمد پروین گنابادی، جعفر شهیدی

۱۳۴۴

۱۱۵

خجی – خربة

عبدالله انوار

محمد پروین گنابادی، علینقی منزوی

۱۳۴۴

۱۱۶

و – والد

خسرو فرشیدورد (و – واقوصه)، علی‌اکبر سعیدی سیرجانی (واقوت – والدات)

محمد پروین گنابادی، جعفر شهیدی

۱۳۴۵

۱۱۷

چم‌رمضان – چون

عباس حکیم

محمد پروین گنابادی، محمد دبیرسیاقی، جعفر شهیدی

۱۳۴۵

۱۱۸

جمرات – جیهون

علیرضا فیض

جعفر شهیدی

۱۳۴۵

۱۱۹

شاطرلنگه – شباب

مرتضی آیت‌الله‌زادۀ شیرازی

محمد پروین گنابادی، محمد دبیرسیاقی

۱۳۴۵

۱۲۰

رجم – رستم

حسن احمدی گیوی

محمد پروین گنابادی، محمد دبیرسیاقی

۱۳۴۵

۱۲۱

فگار گردیدن – فییدن

محمد استعلامی

جعفر شهیدی

۱۳۴۵

۱۲۲

سراج‌کلا – سری

رضا قاسمی

جعفر شهیدی

۱۳۴۵

۱۲۳

اطلس – اعیاء

علی موسوی بهبهانی

محمد پروین گنابادی

۱۳۴۵

۱۲۴

نخوت‌فروش – نشان

علی‌اکبر سعیدی سیرجانی

جعفر شهیدی

۱۳۴۵

۱۲۵

بس – بِشر

حسن رهاورد

محمد پروین گنابادی

۱۳۴۵

۱۲۶

تفاف – تلخ‌آب

عباس دیوشلی

محمد پروین گنابادی، جعفر شهیدی

۱۳۴۵

۱۲۷

امکان‌پذیر – انتکاث

حسن انوری

محمد پروین گنابادی

۱۳۴۵

۱۲۸

رستم – رضی

حسن احمدی گیوی

محمد پروین گنابادی، محمد دبیرسیاقی

۱۳۴۶

۱۲۹

هزار – هموار

محمد استعلامی

جعفر شهیدی

۱۳۴۶

۱۳۰

سری – سلم

رضا قاسمی

جعفر شهیدی

۱۳۴۶

۱۳۱

خربة – خریبه

عبدالله انوار

محمد پروین گنابادی

۱۳۴۶

۱۳۲

عمادیة – عیینة

سعید نجفی اسداللهی

محمد پروین گنابادی، محمد دبیرسیاقی

۱۳۴۶

۱۳۳

تلخ‌آب – تنده

عباس دیوشلی

محمد پروین گنابادی، جعفر شهیدی

۱۳۴۶

۱۳۴

نشان – نظامی گنجوی

علی‌اکبر سعیدی سیرجانی

جعفر شهیدی

۱۳۴۶

۱۳۵

عتک – عروس جهان

جعفر سجادی (عتک – عرسی)، سعید نجفی اسداللهی (عرش – عروس جهان)

محمد پروین گنابادی، محمد دبیرسیاقی

۱۳۴۶

۱۳۶

اعیایی – افسا

علی موسوی بهبهانی

محمد پروین گنابادی

۱۳۴۶

۱۳۷

حصّة – حییی

علیرضا فیض

جعفر شهیدی، علی موسوی بهبهانی

۱۳۴۶

۱۳۸

رضی – رکیّه

حسن احمدی گیوی

محمد پروین گنابادی، محمد دبیرسیاقی

۱۳۴۷

۱۳۹

تنده – توذیف

عباس دیوشلی

محمد پروین گنابادی، جعفر شهیدی

۱۳۴۷

۱۴۰

خریبة – خصم‌تاز

عبدالله انوار

محمد پروین گنابادی، جعفر شهیدی

۱۳۴۷

۱۴۱

انتکاس – انسحاب

حسن انوری

محمد پروین گنابادی

۱۳۴۷

۱۴۲

کای – کدیور

علی غروی

محمد پروین گنابادی، محمد دبیرسیاقی

۱۳۴۷

۱۴۳

همواران – هییماء

محمد استعلامی (همواران – هود)، علیرضا فیض (هوداس – هییماء)

جعفر شهیدی

۱۳۴۷

۱۴۴

روح‌الله – ریینه‌خم

رسول شایسته (روح‌الله – رودگر)، جعفر شعار و حسن انوری (رودگران – روشن‌روان)، حسن احمدی گیوی (روشن‌روی – ریینه‌خم)

محمد پروین گنابادی، محمد دبیرسیاقی

۱۳۴۷

۱۴۵

شباب – شرافة

مرتضی آیت‌الله‌زادۀ شیرازی

محمد پروین گنابادی، محمد دبیرسیاقی

۱۳۴۷

۱۴۶

چون – چیه

عباس حکیم

محمد دبیرسیاقی

۱۳۴۷

۱۴۷

افسائیدگی – اگینا

علی موسوی بهبهانی

محمد پروین گنابادی، محمد دبیرسیاقی

۱۳۴۷

۱۴۸

توذیم – تی‌یره

عباس دیوشلی

محمد پروین گنابادی، جعفر شهیدی

۱۳۴۷

۱۴۹

سلم – سیهی

رضا قاسمی

علی موسوی بهبهانی، جعفر شهیدی

۱۳۴۸

۱۵۰

بانو – بختیار

محمدابراهیم باستانی پاریزی

محمد پروین گنابادی، محمد دبیرسیاقی

۱۳۴۸

۱۵۱

نظامیه – نقش

علی‌اکبر سعیدی سیرجانی

جعفر شهیدی

۱۳۴۸

۱۵۲

خصم‌تاز – خلد

عبدالله انوار

جعفر شهیدی

۱۳۴۸

۱۵۳

عروس چرخ – عگله میاه

سعید نجفی اسداللهی

محمد پروین گنابادی، محمد دبیرسیاقی

۱۳۴۸

۱۵۴

بشر – بکراهی

حسن رهاورد

محمد پروین گنابادی

۱۳۴۸

۱۵۵

دانه‌داری – در

محمد دبیرسیاقی

–––––

۱۳۴۸

۱۵۶

شرافی – شعرا

حسن احمدی گیوی

محمد پروین گنابادی، محمد دبیرسیاقی

۱۳۴۸

۱۵۷

انسحاج – ای‌یون

حسن انوری، علیرضا فیض، علی موسوی بهبهانی، رضا قاسمی

محمد پروین گنابادی، عباس دیوشلی

۱۳۴۸

۱۵۸

بختیار – برآمدن

حسن انوری، علیرضا فیض

محمد پروین گنابادی، عباس دیوشلی

۱۳۴۹

۱۵۹

خلد – خوارزم

عبدالله انوار

جعفر شهیدی

۱۳۴۹

۱۶۰

شعرا – شکسته

حسن احمدی گیوی

محمد پروین گنابادی، محمد دبیرسیاقی

۱۳۴۹

۱۶۱

زدن – زقه

عباس دیوشلی

محمد پروین گنابادی، جعفر شهیدی

۱۳۴۹

۱۶۲

نقش – نمون

علی‌اکبر سعیدی سیرجانی

جعفر شهیدی

۱۳۴۹

۱۶۳

بکرایی – بن افکندن

حسن رهاورد (بکرایی – بگیر و ببند)،سعید نجفی اسداللهی (بل – بمیر)، علی موسوی بهبهانی (بن – بن افکندن)

محمد پروین گنابادی، محمد دبیرسیاقی

۱۳۴۹

۱۶۴

زقی – زنگ

عباس دیوشلی

محمد پروین گنابادی، جعفر شهیدی

۱۳۴۹

۱۶۵

برآمدن – برص

علیرضا فیض

محمد پروین گنابادی، محمد دبیرسیاقی

۱۳۴۹

۱۶۶

شن – شهر

مرتضی آیت‌الله‌زادۀ شیرازی

محمد پروین گنابادی، محمد دبیرسیاقی

۱۳۴۹

۱۶۷

خوارزم – خوش‌پیچ

عبدالله انوار

محمد دبیرسیاقی

۱۳۴۹

۱۶۸

برصاء – بژیشه

علیرضا فیض (برصاء – برکه دوکا)، سعید نجفی اسداللهی (برگ – بریهیم)، علی موسوی بهبهانی (بز – بژیشه)

محمد پروین گنابادی، محمد دبیرسیاقی

۱۳۴۹

۱۶۹

شکسته – شمیهنی

حسن احمدی گیوی

محمد پروین گنابادی، محمد دبیرسیاقی

۱۳۵۰

۱۷۰

خوش‌پیچمانی – خییة

عبدالله انوار

محمد دبیرسیاقی

۱۳۵۰

۱۷۱

شهر – شییرة

مرتضی آیت‌الله‌زادۀ شیرازی، حسن احمدی گیوی

محمد دبیرسیاقی، محمد پروین گنابادی

۱۳۵۰

۱۷۲

کدیوری – کریم‌کلا

علی غروی

محمد دبیرسیاقی، محمد پروین گنابادی

۱۳۵۰

۱۷۳

بن‌انبان – بهار

رضا قاسمی

جعفر شهیدی و عباس دیوشلی

۱۳۵۰

۱۷۴

نمون – نوفرست

علی‌اکبر سعیدی سیرجانی

جعفر شهیدی

۱۳۵۰

۱۷۵

والد – وشیج

علیرضا فیض (والدان – وشیج)

جعفر شهیدی

۱۳۵۰

۱۷۶

زنگ – زییه

عباس دیوشلی

جعفر شهیدی، محمد پروین گنابادی

۱۳۵۰

۱۷۷

بهار – بیرم‌خان

رضا قاسمی (بهار – بیخیون) و مرتضی آیت‌الله‌زاده شیرازی (بید– بیرم‌خان‌)

جعفر شهیدی و محمد پروین گنابادی و محمد دبیرسیاقی و عباس دیوشلی

۱۳۵۰

۱۷۸

بیرم‌خواجه – بییضة

مرتضی آیت‌الله‌زاده شیرازی

محمد پروین گنابادی و محمد دبیرسیاقی

۱۳۵۰

۱۷۹

وشیج – ویهج

علیرضا فیض

جعفر شهیدی، محمد دبیرسیاقی

۱۳۵۱

۱۸۰

کف – کلمبه

حسن انوری، علی موسوی بهبهانی

جعفر شهیدی، محمد پروین گنابادی، عباس دیوشلی

۱۳۵۱

۱۸۱

دش – دل

سعید نجفی اسداللهی

محمد پروین گنابادی، محمد دبیرسیاقی

۱۳۵۱

۱۸۲

کریم کندی – کغاله

علی غروی (کریم کندی – کسینوس)، عبدالله انوار (کش – کغاله)

جعفر شهیدی، محمد دبیرسیاقی

۱۳۵۱

۱۸۳

دل – دم

سعید نجفی اسداللهی (دل – دلی‌یک)، حسن احمدی گیوی (دم)

محمد پروین گنابادی، محمد دبیرسیاقی

۱۳۵۱

۱۸۴

کلمبیا – کممة

رسول شایسته

محمد پروین گنابادی، جعفر شهیدی، عباس دیوشلی

۱۳۵۱

۱۸۵

نوفل – نیین

علی‌اکبر سعیدی سیرجانی

جعفر شهیدی

۱۳۵۱

۱۸۶

دم – دوارة

حسن احمدی گیوی

محمد پروین گنابادی، محمد دبیرسیاقی، جعفر شهیدی

۱۳۵۱

۱۸۷

کمناء – کوتوال

رسول شایسته (کمناء – کن)، رضا قاسمی (کن – کنیة)، رسول شایسته (کو – کوتوال)

محمد پروین گنابادی، عباس دیوشلی، جعفر شهیدی

۱۳۵۱

۱۸۸

دواری – دوک

حسن احمدی گیوی

محمد پروین گنابادی، محمد دبیرسیاقی، جعفر شهیدی

۱۳۵۱

۱۸۹

کوتوالی – کوهه

رسول شایسته

محمد پروین گنابادی، عباس دیوشلی، جعفر شهیدی

۱۳۵۱

۱۹۰

دوک – دیباج

حسن احمد گیوی (دوک – دی)، مرتضی آیت‌الله زاده شیرازی (دیا – دیباج)

محمد پروین گنابادی، محمد دبیرسیاقی، جعفر شهیدی

۱۳۵۲

۱۹۱

کوهه – کیکییة

رسول شایسته

محمد پروین گنابادی، عباس دیوشلی، جعفر شهیدی

۱۳۵۲

۱۹۲

دیباج – دییء

مرتضی آیت‌الله زاده شیرازی

محمد پروین گنابادی، محمد دبیرسیاقی، جعفر شهیدی

۱۳۵۲

۱۹۳

در – دردناک

محمد دبیرسیاقی (در – دراریع)، سعید نجفی اسداللهی (دراز – دردناک)

محمد پروین گنابادی، محمد دبیرسیاقی، جعفر شهیدی

۱۳۵۲

۱۹۴

ی – یافتن

حسن انوری، محمد پروین گنابادی

جعفر شهیدی

۱۳۵۲

۱۹۵

م – مالیات

علی غروی، عزیزالله جوینی، رسول شایسته

محمد پروین گنابادی، عباس دیوشلی، جعفر شهیدی

۱۳۵۲

۱۹۶

یافتن – یعافیر

محمد پروین گنابادی، حسن انوری، حسن احمدی گیوی

محمد دبیرسیاقی، و جعفر شهیدی

۱۳۵۲

۱۹۷

مالیت – مباح کردن

رسول شایسته

محمد پروین گنابادی، عباس دیوشلی، جعفر شهیدی

۱۳۵۲

۱۹۸

دردناک – درود

سعید نجفی اسداللهی

محمد پروین گنابادی، محمد دبیرسیاقی

۱۳۵۲

۱۹۹

یعاقبة – ی‌ی‌ی‌ی

علی غروی، عبدالله انوار

جعفر شهیدی، محمد دبیرسیاقی

۱۳۵۲

۲۰۰

مد – مربچه

علی‌اکبر سعیدی سیرجانی

جعفر شهیدی

۱۳۵۲

۲۰۱

درود – دزینه

سعید نجفی اسداللهی

محمد دبیرسیاقی، جعفر شهیدی

۱۳۵۳

۲۰۲

مباحی – متصادق

رضا قاسمی، عزیزالله جوینی

عباس دیوشلی، جعفر شهیدی

۱۳۵۳

۲۰۳

دژ – دسیه

سعید نجفی اسداللهی

محمد دبیرسیاقی، جعفر شهیدی

۱۳۵۳

۲۰۴

متصادم – مثل

رضا قاسمی، رسول شایسته

عباس دیوشلی، جعفر شهیدی

۱۳۵۳

۲۰۵

مربد – مرقات

علی‌اکبر سعیدی سیرجانی، سعید نجفی اسداللهی (مرس – مرقات)

محمد دبیرسیاقی، جعفر شهیدی

۱۳۵۴

۲۰۶

مثل – محالج

رسول شایسته (مثل – مچه)، مرتضی آیت‌الله‌زادۀ شیرازی (مچه‌وا – محالج)

عباس دیوشلی، جعفر شهیدی

۱۳۵۴

۲۰۷

محال خاصه – محمده

مرتضی آیت‌الله‌زادۀ شیرازی

جعفر شهیدی، محمد دبیرسیاقی

۱۳۵۴

۲۰۸

محمده – مخیول

مرتضی آیت‌الله‌زادۀ شیرازی، عزیزالله جوینی

عباس دیوشلی، جعفر شهیدی

۱۳۵۴

۲۰۹

مرقاق – مژگان

سعید نجفی اسداللهی (مرقاق – مریة)، جواد درهمی و غلامرضا ستوده (مز – مژگان)

محمد دبیرسیاقی، جعفر شهیدی

۱۳۵۴

۲۱۰

مژگانی – مسربطة

جواد درهمی و غلامرضا ستوده (مژگانی – مژیده)، سعید نجفی اسداللهی (مس – مسربطة)

محمد دبیرسیاقی، جعفر شهیدی

۱۳۵۴

۲۱۱

مسربة – مشعوذ

سعید نجفی اسداللهی (مسربة – مسیو)، رضا قاسمی (مش – مشعوذ)

محمد دبیرسیاقی، عباس دیوشلی، جعفر شهیدی

۱۳۵۴

۲۱۲

مشعوذی – مضحک

رضا قاسمی (مشعوذی – مشیم)، حسن احمدی گیوی و عزیزالله جوینی (مشیمة – مضحک)

محمد دبیرسیاقی، عباس دیوشلی، جعفر شهیدی

۱۳۵۴

۲۱۳

مضحک – معد

عزیزالله جوینی و رضا قاسمی (مضحکات – معادی شکن)، رسول شایسته (معاذ – معد)

عباس دیوشلی، جعفر شهیدی

۱۳۵۸

۲۱۴

معد – مغروس

رسول شایسته

عباس دیوشلی، جعفر شهیدی

۱۳۵۴

۲۱۵

مو – موفق نیشابوری

حسن احمدی گیوی

محمد دبیرسیاقی، جعفر شهیدی

۱۳۵۴

۲۱۶

مغروسة – مقتطع

رسول شایسته

عباس دیوشلی، جعفر شهیدی

۱۳۵۴

۲۱۷

موفق شدن – مهرگان

حسن احمدی گیوی و حسن انوری (موفق شدن – مویینه‌فروش)، سعید نجفی اسداللهی (مه – مهرگان)

محمد دبیرسیاقی، جعفر شهیدی

۱۳۵۴

۲۱۸

مقتطع – مکعب

رسول شایسته

عباس دیوشلی، جعفر شهیدی

۱۳۵۴

۲۱۹

مکعب – ملکشاه

رسول شایسته

عباس دیوشلی، جعفر شهیدی

۱۳۵۴

۲۲۰

ملکشاه – منیة هشام

رسول شایسته (ملکشاه – منوچهر)، رضا قاسمی (منوچهری – منیة هشام)

عباس دیوشلی، جعفر شهیدی

؟

۲۲۱

مهرگان – می‌ینز

سعید نجفی اسداللهی (مهرگان – مهلی)، حسن انوری، جواد درهمی، حسن احمدی گیوی

محمد دبیرسیاقی، جعفر شهیدی

؟

۲۲۲

تکملۀ مقدمه

محمد دبیرسیاقی

 

؟

 

 

جزوه‌های ۲۲۲گانه لغت‌نامهٔ دهخدا (به ترتیب حروف الفبا) 

شمارۀ جزوه

مدخل

مؤلفان

هیئت مقابله‌

تاریخ انتشار

۱

آ – ابوسعد

علی‌اکبر دهخدا

با همکاری ابوالحسن شعرانی، پرویز ناتل خانلری، محمد معین

–––––

۱۳۲۵

۲

ابوسعد – اثبات

زیرنظر علی‌اکبر دهخدا

محمد معین، احمد بهمنیار

–––––

۱۳۲۵

۳

اثبات – اختیار

زیرنظر علی‌اکبر دهخدا

محمد معین، احمد افشار شیرازی (احمد)

–––––

۱۳۲۶

۶

اختیار – اژدها

زیرنظر علی‌اکبر دهخدا

محمد معین

–––––

۱۳۲۸

۱۰

اژدها – اسحاق

زیرنظر علی‌اکبر دهخدا

محمد معین

–––––

۱۳۳۰

۱۱

اسحاق – اسکدار

زیرنظر علی‌اکبر دهخدا

محمد معین

–––––

۱۳۳۰

۱۵

اسکدار – اسماعیل

زیرنظر علی‌اکبر دهخدا

محمد معین

–––––

۱۳۳۱

۱۹

اسماعیل – اسید

زیرنظر علی‌اکبر دهخدا

محمد معین

–––––

۱۳۳۲

۴۲

اسید – اشنهی

محمد پروین گنابادی

–––––

۱۳۳۸

۵۸

اشنهی – اصفهان

محمد پروین گنابادی

–––––

۱۳۳۹

۸۲

اصفهان – اطلس

محمد پروین گنابادی

 

۱۳۴۲

۱۲۳

اطلس – اعیاء

علی موسوی بهبهانی

محمد پروین گنابادی

۱۳۴۵

۱۳۶

اعیایی – افسا

علی موسوی بهبهانی

محمد پروین گنابادی

۱۳۴۶

۱۴۷

افسائیدگی – اگینا

علی موسوی بهبهانی

محمد پروین گنابادی، محمد دبیرسیاقی

۱۳۴۷

۸۶

ال – النجه‌خان

جعفر شعار

محمد پروین گنابادی

۱۳۴۲

۱۱۳

النجی – امکان اشرف

جعفر شعار (النجی – امتکاک)، حسن انوری (امتلا – امکان اشرف)

 

۱۳۴۴

۱۲۷

امکان‌پذیر – انتکاث

حسن انوری

محمد پروین گنابادی

۱۳۴۵

۱۴۱

انتکاس – انسحاب

حسن انوری

محمد پروین گنابادی

۱۳۴۷

۱۵۷

انسحاج – ای‌یون

حسن انوری، علیرضا فیض، علی موسوی بهبهانی، رضا قاسمی

محمد پروین گنابادی، عباس دیوشلی

۱۳۴۸

۳۱

ب – بابک

؟

 

۱۳۳۶

۳۶

بابک – باد

؟

–––––

۱۳۳۶

۴۵

باد – بارسابا

محمدابراهیم باستانی پاریزی

–––––

۱۳۳۸

۵۹

بارسات – بازو

حسن رهاورد، محمدابراهیم باستانی پاریزی

–––––

۱۳۴۰

۷۳

بازو – باقرخان

محمدابراهیم باستانی پاریزی

محمد پروین گنابادی، محمد دبیرسیاقی

۱۳۴۱

۱۰۰

باقرخان – بانو

باستانی پاریزی

محمد دبیرسیاقی

۱۳۴۳

۱۵۰

بانو – بختیار

محمدابراهیم باستانی پاریزی

محمد پروین گنابادی، محمد دبیرسیاقی

۱۳۴۸

۱۵۸

بختیار – برآمدن

حسن انوری، علیرضا فیض

محمد پروین گنابادی، عباس دیوشلی

۱۳۴۹

۱۶۵

برآمدن – برص

علیرضا فیض

محمد پروین گنابادی، محمد دبیرسیاقی

۱۳۴۹

۱۶۸

برصاء – بژیشه

علیرضا فیض (برصاء – برکه دوکا)، سعید نجفی اسداللهی (برگ – بریهیم)، علی موسوی بهبهانی (بز – بژیشه)

محمد پروین گنابادی، محمد دبیرسیاقی

۱۳۴۹

۱۲۵

بس – بِشر

حسن رهاورد

محمد پروین گنابادی

۱۳۴۵

۱۵۴

بشر – بکراهی

حسن رهاورد

محمد پروین گنابادی

۱۳۴۸

۱۶۳

بکرایی – بن افکندن

حسن رهاورد (بکرایی – بگیر و ببند)،سعید نجفی اسداللهی (بل – بمیر)، علی موسوی بهبهانی (بن – بن افکندن)

محمد پروین گنابادی، محمد دبیرسیاقی

۱۳۴۹

۱۷۳

بن‌انبان – بهار

رضا قاسمی

جعفر شهیدی و عباس دیوشلی

۱۳۵۰

۱۷۷

بهار – بیرم‌خان

رضا قاسمی (بهار – بیخیون) و مرتضی آیت‌الله‌زاده شیرازی (بید– بیرم‌خان )

جعفر شهیدی و محمد پروین گنابادی و محمد دبیرسیاقی و عباس دیوشلی

۱۳۵۰

۱۷۸

بیرم‌خواجه – بییضة

مرتضی آیت‌الله‌زاده شیرازی

محمد پروین گنابادی و محمد دبیرسیاقی

۱۳۵۰

۷

پ – پلاته

غلامحسین صدیقی

–––––

۱۳۲۸

۱۲

پلاته – پوده‌کباب

غلامحسین صدیقی

–––––

۱۳۳۰

۲۵

پوده‌کباب – پی

محمد دبیرسیاقی

–––––

۱۳۳۵

۳۸

پی – پیسه‌گاه

محمد دبیرسیاقی

–––––

۱۳۳۷

۵۲

پیسه‌گاه – پی‌یوری

محمد دبیرسیاقی

–––––

۱۳۳۹

۲۸

ت – تاجور

عباس دیوشلی

–––––

۱۳۳۵

۳۷

تاجور – تازیان

عباس دیوشلی

–––––

۱۳۳۷

۴۷

تازیان – تبخاله

عباس دیوشلی

–––––

۱۳۳۸

۶۱

تبخاله – تجند

عباس دیوشلی

–––––

۱۳۴۰

۷۰

تجند – تدجیج

عباس دیوشلی

محمد پروین گنابادی، جعفر شهیدی

۱۳۴۱

۸۷

تدجیل – ترک

عباس دیوشلی

محمد پروین گنابادی، جعفر شهیدی

۱۳۴۲

۱۰۲

ترک – تشبیه

عباس دیوشلی

محمد پروین گنابادی، جعفر شهیدی

۱۳۴۳

۱۱۴

تشبیه – تفاغ

عباس دیوشلی

محمد پروین گنابادی، جعفر شهیدی

۱۳۴۴

۱۲۶

تفاف – تلخ‌آب

عباس دیوشلی

محمد پروین گنابادی، جعفر شهیدی

۱۳۴۵

۱۳۳

تلخ‌آب – تنده

عباس دیوشلی

محمد پروین گنابادی، جعفر شهیدی

۱۳۴۶

۱۳۹

تنده – توذیف

عباس دیوشلی

محمد پروین گنابادی، جعفر شهیدی

۱۳۴۷

۱۴۸

توذیم – تی‌یره

عباس دیوشلی

محمد پروین گنابادی، جعفر شهیدی

۱۳۴۷

۴

ث – ثییه

غلامحسین صدیقی، محمد معین

–––––

۱۳۲۶

۴۶

ج – جامه

علی موسوی بهبهانی

–––––

۱۳۳۸

۶۰

جامه – جبل‌آباد

علی موسوی بهبهانی

–––––

۱۳۴۰

۷۸

جبلات – جرازه

علی موسوی بهبهانی

محمد پروین گنابادی

۱۳۴۱

۹۵

جراسک – جریربن عطیه

علی موسوی بهبهانی

محمد پروین گنابادی

۱۳۴۳

۱۰۵

جریربن عطیه – جسین

علی موسوی بهبهانی

محمد پروین گنابادی

۱۳۴۴

۹۶

جش – جمرات

جلیل دوستخواه (جش – جفته)، علیرضا فیض (جفته افشاندن – جمرات)

جعفر شهیدی، علینقی منزوی

۱۳۴۳

۱۱۸

جمرات – جیهون

علیرضا فیض

جعفر شهیدی

۱۳۴۵

۴۱

چ – چای‌کندی

ژیلبر لازار

–––––

۱۳۳۸

۵۰

چای‌کندی – چشم‌زخم

یزدان‌بخش قهرمان؟

–––––

۱۳۳۸

۶۳

چشم‌زخم – چم‌رم

یزدان‌بخش قهرمان

–––––

۱۳۴۰

۱۱۷

چم‌رمضان – چون

عباس حکیم

محمد پروین گنابادی، محمد دبیرسیاقی، جعفر شهیدی

۱۳۴۵

۱۴۶

چون – چیه

عباس حکیم

محمد دبیرسیاقی

۱۳۴۷

۱۳

ح – حاصل

احمد افشار شیرازی (ح – حارث)، علینقی منزوی؟

–––––

۱۳۳۰

۱۸

حاصل – حب‌النیل

علینقی منزوی؟

–––––

۱۳۳۲

۲۴

حب‌النیل – حجاج‌

علینقی منزوی؟

–––––

۱۳۳۵

۳۹

حجاج‌بن یوسف – حدیث نفس

علینقی منزوی؟

–––––

۱۳۳۷

۴۸

حدیثة – حریف

علینقی منزوی؟

–––––

۱۳۳۸

۶۴

حریف‌آزار – حسن فروختن

علینقی منزوی

–––––

۱۳۴۰

۹۴

حسن‌فروش – حصبه

علینقی منزوی

–––––

۱۳۴۳

۱۳۷

حصّة – حییی

علیرضا فیض

جعفر شهیدی، علی موسوی بهبهانی

۱۳۴۶

۵۵

خ – خالدبن سلیمان

عبدالله انوار

–––––

۱۳۴۰

۶۷

خالدبن سمیر – خانه

عبدالله انوار

علینقی منزوی، جعفر شهیدی

۱۳۴۰

۹۱

خانه – خجه‌لر

عبدالله انوار

محمد پروین گنابادی، علینقی منزوی

۱۳۴۲

۱۱۵

خجی – خربة

عبدالله انوار

محمد پروین گنابادی، علینقی منزوی

۱۳۴۴

۱۳۱

خربة – خریبه

عبدالله انوار

محمد پروین گنابادی

۱۳۴۶

۱۴۰

خریبة – خصم‌تاز

عبدالله انوار

محمد پروین گنابادی، جعفر شهیدی

۱۳۴۷

۱۵۲

خصم‌تاز – خلد

عبدالله انوار

جعفر شهیدی

۱۳۴۸

۱۵۹

خلد – خوارزم

عبدالله انوار

جعفر شهیدی

۱۳۴۹

۱۶۷

خوارزم – خوش‌پیچ

عبدالله انوار

محمد دبیرسیاقی

۱۳۴۹

۱۷۰

خوش‌پیچمانی – خییة

عبدالله انوار

محمد دبیرسیاقی

۱۳۵۰

۶۸

د – داعی صغیر

محمد دبیرسیاقی

–––––

۱۳۴۰

۹۰

داعی کبیر – دانه‌دار

محمد دبیرسیاقی

–––––

۱۳۴۲

۱۵۵

دانه‌داری – در

محمد دبیرسیاقی

–––––

۱۳۴۸

۱۹۳

در – دردناک

محمد دبیرسیاقی (در – دراریع)، سعید نجفی اسداللهی (دراز – دردناک)

محمد پروین گنابادی، محمد دبیرسیاقی، جعفر شهیدی

۱۳۵۲

۱۹۸

دردناک – درود

سعید نجفی اسداللهی

محمد پروین گنابادی، محمد دبیرسیاقی

۱۳۵۲

۲۰۱

درود – دزینه

سعید نجفی اسداللهی

محمد دبیرسیاقی، جعفر شهیدی

۱۳۵۳

۲۰۳

دژ – دسیه

سعید نجفی اسداللهی

محمد دبیرسیاقی، جعفر شهیدی

۱۳۶۱

۱۸۱

دش – دل

سعید نجفی اسداللهی

محمد پروین گنابادی، محمد دبیرسیاقی

۱۳۵۱

۱۸۳

دل – دم

سعید نجفی اسداللهی (دل – دلی‌یک)، حسن احمدی گیوی (دم)

محمد پروین گنابادی، محمد دبیرسیاقی

۱۳۵۱

۱۸۶

دم – دوارة

حسن احمدی گیوی

محمد پروین گنابادی، محمد دبیرسیاقی، جعفر شهیدی

۱۳۵۱

۱۸۸

دواری – دوک

حسن احمدی گیوی

محمد پروین گنابادی، محمد دبیرسیاقی، جعفر شهیدی

۱۳۵۱

۱۹۰

دوک – دیباج

حسن احمد گیوی (دوک – دی)، مرتضی آیت‌الله زاده شیرازی (دیا – دیباج)

محمد پروین گنابادی، محمد دبیرسیاقی، جعفر شهیدی

۱۳۵۲

۱۹۲

دیباج – دییء

مرتضی آیت‌الله زاده شیرازی

محمد پروین گنابادی، محمد دبیرسیاقی، جعفر شهیدی

۱۳۵۲

۸

ذ – ذیونوسیوس

محمد پروین گنابادی

–––––

۱۳۲۹

۸۸

ر – راقم

محمد جعفریان (ر – راستا)، حسن احمدی گیوی (راست‌آب – راقم)

محمد پروین گنابادی، محمد دبیرسیاقی

۱۳۴۲

۹۹

راقم – رأی

حسن احمدی گیوی

محمد پروین گنابادی، محمد دبیرسیاقی

۱۳۴۳

۱۰۸

رای – رجم

حسن احمدی گیوی

محمد پروین گنابادی، محمد دبیرسیاقی

۱۳۴۴

۱۲۰

رجم – رستم

حسن احمدی گیوی

محمد پروین گنابادی، محمد دبیرسیاقی

۱۳۴۵

۱۲۸

رستم – رضی

حسن احمدی گیوی

محمد پروین گنابادی، محمد دبیرسیاقی

۱۳۴۶

۱۳۸

رضی – رکیّه

حسن احمدی گیوی

محمد پروین گنابادی، محمد دبیرسیاقی

۱۳۴۷

۸۹

رگ – روح‌القدس

رسول شایسته

محمد پروین گنابادی

۱۳۴۲

۱۴۴

روح‌الله – ریینه‌خم

رسول شایسته (روح‌الله – رودگر)، جعفر شعار و حسن انوری (رودگران – روشن‌روان)، حسن احمدی گیوی (روشن‌روی – ریینه‌خم)

محمد پروین گنابادی، محمد دبیرسیاقی

۱۳۴۷

۵۳

ز – زایدة

عبدالحسین حائری

–––––

۱۳۳۹

۸۱

زایدة – زبور

عبدالحسین حائری

محمد پروین گنابادی

۱۳۴۱

۱۱۰

زبوری – زدن

عبدالحسین حائری

محمد پروین گنابادی

۱۳۴۴

۱۶۱

زدن – زقه

عباس دیوشلی

محمد پروین گنابادی، جعفر شهیدی

۱۳۴۹

۱۶۴

زقی – زنگ

عباس دیوشلی

محمد پروین گنابادی، جعفر شهیدی

۱۳۴۹

۱۷۶

زنگ – زییه

عباس دیوشلی

جعفر شهیدی، محمد پروین گنابادی

۱۳۵۰

۱۶

ژ – ژیهلاوا

محمدجواد مشکور، محمد دبیرسیاقی

–––––

۱۳۳۲

۵۴

س – سازمان ملل

رضا قاسمی؟

–––––

۱۳۳۹

۶۹

سازمان ملل – سان

محمد امین ریاحی (سازمان ملل – ساکلو)، رضا قاسمی (ساکن – سان)

محمد پروین گنابادی، جعفر شهیدی

۱۳۴۰

۸۳

سان – ستانه

رضا قاسمی

جعفر شهیدی، علینقی منزوی

۱۳۴۲

۹۸

ستانه – سراج

رضا قاسمی

جعفر شهیدی، علینقی منزوی

۱۳۴۳

۱۲۲

سراج‌کلا – سری

رضا قاسمی

جعفر شهیدی

۱۳۴۵

۱۳۰

سری – سلم

رضا قاسمی

جعفر شهیدی

۱۳۴۶

۱۴۹

سلم – سیهی

رضا قاسمی

علی موسوی بهبهانی، جعفر شهیدی

۱۳۴۸

۷۲

ش – شاطرگنبدی

احمد سمیعی

محمد پروین گنابادی، محمد دبیرسیاقی

۱۳۴۱

۱۱۹

شاطرلنگه – شباب

مرتضی آیت‌الله‌زادۀ شیرازی

محمد پروین گنابادی، محمد دبیرسیاقی

۱۳۴۵

۱۴۵

شباب – شرافة

مرتضی آیت‌الله‌زادۀ شیرازی

محمد پروین گنابادی، محمد دبیرسیاقی

۱۳۴۷

۱۵۶

شرافی – شعرا

حسن احمدی گیوی

محمد پروین گنابادی، محمد دبیرسیاقی

۱۳۴۸

۱۶۰

شعرا – شکسته

حسن احمدی گیوی

محمد پروین گنابادی، محمد دبیرسیاقی

۱۳۴۹

۱۶۹

شکسته – شمیهنی

حسن احمدی گیوی

محمد پروین گنابادی، محمد دبیرسیاقی

۱۳۵۰

۱۶۶

شن – شهر

مرتضی آیت‌الله‌زادۀ شیرازی

محمد پروین گنابادی، محمد دبیرسیاقی

۱۳۴۹

۱۷۱

شهر – شییرة

مرتضی آیت‌الله‌زادۀ شیرازی، حسن احمدی گیوی

محمد دبیرسیاقی، محمد پروین گنابادی

۱۳۵۰

۲۰

ص – صالح‌بن نصر

جعفر شهیدی

–––––

۱۳۳۳

۲۶

صالح‌بن نصر – صرفه

جعفر شهیدی

–––––

۱۳۳۵

۳۲

صرفه – صلاة

جعفر شهیدی

–––––

۱۳۳۶

۴۴

صلاة استخاره – صیهون

جعفر شهیدی

–––––

۱۳۳۸

۹

ض – ضییم

محمد دبیرسیاقی

–––––

۱۳۲۸

۲۳

ط – طاهرزاده

محمد پروین گنابادی

–––––

۱۳۳۵

۲۹

طاهرزاده – طرب نایینی

محمد پروین گنابادی

–––––

۱۳۳۵

۳۳

طرب نایینی – طلسمات

محمد پروین گنابادی (طرب نایینی – طغیة)، محمد دبیرسیاقی (طف – طلسمات)

–––––

۱۳۳۶

۳۵

طلسمات – طیهوج

محمد دبیرسیاقی (طلسمات – طهران)، محمد پروین گنابادی (طهرانی – طیهوج)

–––––

۱۳۳۶

۵

ظ – ظیقی

محمد دبیرسیاقی

–––––

۱۳۲۶

۷۶

ع – عتک

جعفر سجادی

علینقی منزوی، جعفر شهیدی

۱۳۴۱

۱۳۵

عتک – عروس جهان

جعفر سجادی (عتک – عرسی)، سعید نجفی اسداللهی (عرش – عروس جهان)

محمد پروین گنابادی، محمد دبیرسیاقی

۱۳۴۶

۱۵۳

عروس چرخ – عگله میاه

سعید نجفی اسداللهی

محمد پروین گنابادی، محمد دبیرسیاقی

۱۳۴۸

۸۵

علّ – علی‌بن شجاع

سعید نجفی اسداللهی

محمد پروین گنابادی، محمد دبیرسیاقی

۱۳۴۲

۹۷

علی‌بن شداد – علی زبحی

سعید نجفی اسداللهی

محمد پروین گنابادی، محمد دبیرسیاقی

۱۳۴۳

۱۰۶

علی زبیبی – عمادیة

سعید نجفی اسداللهی

محمد پروین گنابادی، محمد دبیرسیاقی

۱۳۴۴

۱۳۲

عمادیة – عیینة

سعید نجفی اسداللهی

محمد پروین گنابادی، محمد دبیرسیاقی

۱۳۴۶

۲۷

غ – غبغب

هدایت‌الله شهاب فردوسی

–––––

۱۳۳۵

۴۹

غبغب – غز

جعفر شعار

–––––

۱۳۳۸

۶۲

غز – غلی

جعفر شعار

–––––

۱۳۴۰

۷۴

غلیان – غیهم

جعفر شعار

محمد پروین گنابادی

۱۳۴۱

۷۹

ف – فرازی

محمد استعلامی

علینقی منزوی، جعفر شهیدی

۱۳۴۱

۹۳

فرازی – فرو

محمد استعلامی

جعفر شهیدی

۱۳۴۲

۱۱۱

فرو – فگار کردن

محمد استعلامی

جعفر شهیدی

۱۳۴۴

۱۲۱

فگار گردیدن – فییدن

محمد استعلامی

جعفر شهیدی

۱۳۴۵

۵۷

ق – قاطیغوریاس

علیرضا فیض

–––––

۱۳۳۹

۶۶

قاطیغوریاس – قراگل

علیرضا فیض

جعفر شهیدی

۱۳۴۰

۷۱

قراگل – قشفة

علیرضا فیض

علینقی منزوی، جعفر شهیدی

۱۳۴۱

۸۴

قشقا – قلعه آب سرده

علی‌رضا فیض

جعفر شهیدی، علینقی منزوی

۱۳۴۲

۱۰۹

قلعه آخوند – قیه‌لی

علیرضا فیض

جعفر شهیدی، علینقی منزوی

۱۳۴۴

۳۴

ک – کاخ هشت‌بهشت

عبدالعلی طاعتی

–––––

۱۳۳۶

۵۱

کاخ هشت‌بهشت – کاظم‌آباد

عبدالعلی طاعتی

–––––

۱۳۳۹

۱۰۷

کاظم‌آقا – کای

اسماعیل رفیعیان (کاظم آقا – کاو) و محمد استعلامی (کاوار – کاه‌ی کابلی)

محمد پروین گنابادی، علی نقی منزوی

۱۳۴۴

۱۴۲

کای – کدیور

علی غروی

محمد پروین گنابادی، محمد دبیرسیاقی

۱۳۴۷

۱۷۲

کدیوری – کریم‌کلا

علی غروی

محمد دبیرسیاقی، محمد پروین گنابادی

۱۳۵۰

۱۸۲

کریم کندی – کغاله

علی غروی (کریم کندی – کسینوس)، عبدالله انوار (کش – کغاله)

جعفر شهیدی، محمد دبیرسیاقی

۱۳۵۱

۱۸۰

کف – کلمبه

حسن انوری، علی موسوی بهبهانی

جعفر شهیدی، محمد پروین گنابادی، عباس دیوشلی

۱۳۵۱

۱۸۴

کلمبیا – کممة

رسول شایسته

محمد پروین گنابادی، جعفر شهیدی، عباس دیوشلی

۱۳۵۱

۱۸۷

کمناء – کوتوال

رسول شایسته (کمناء – کن)، رضا قاسمی (کن – کنیة)، رسول شایسته (کو – کوتوال)

محمد پروین گنابادی، عباس دیوشلی، جعفر شهیدی

۱۳۵۱

۱۸۹

کوتوالی – کوهه

رسول شایسته

محمد پروین گنابادی، عباس دیوشلی، جعفر شهیدی

۱۳۵۱

۱۹۱

کوهه – کیکییة

رسول شایسته

محمد پروین گنابادی، عباس دیوشلی، جعفر شهیدی

۱۳۵۲

۳۰

گ – گبریاس

رضا قاسمی

–––––

۱۳۳۵

۴۳

گبریاس – گرزبردار

رضا قاسمی؟

–––––

۱۳۳۸

۵۶

گرزبردار – گزیر

رضا قاسمی؟

–––––

۱۳۳۹

۶۵

گزیر – گلوله خوردن

رضا قاسمی، علی‌اشرف صادقی (گل‌پیچ – گلوله خوردن)

محمد پروین گنابادی، جعفر شهیدی

۱۳۴۰

۷۷

گلوله‌رس – گوتنبرک

علی‌اشرف صادقی

محمدپروین گنابادی، جعفر شهیدی

۱۳۴۱

۱۰۱

گوت‌والد – گیهه

مرتضی آیت‌الله‌زادۀ شیرازی

محمد دبیرسیاقی

۱۳۴۳

۱۴

ل – لب

محمد دبیرسیاقی

–––––

۱۳۳۱

۱۷

لب – لشه

محمد دبیرسیاقی

–––––

۱۳۳۲

۲۱

لشه لزور– لنگ بستن

محمد دبیرسیاقی

–––––

۱۳۳۴

۲۲

لنگ‌بند – لییده

محمد دبیرسیاقی

–––––

۱۳۳۴

۱۹۵

م – مالیات

علی غروی، عزیزالله جوینی، رسول شایسته

محمد پروین گنابادی، عباس دیوشلی، جعفر شهیدی

۱۳۵۲

۱۹۷

مالیت – مباح کردن

رسول شایسته

محمد پروین گنابادی، عباس دیوشلی، جعفر شهیدی

۱۳۵۲

۲۰۲

مباحی – متصادق

رضا قاسمی، عزیزالله جوینی

عباس دیوشلی، جعفر شهیدی

۱۳۵۳

۲۰۴

متصادم – مثل

رضا قاسمی، رسول شایسته

عباس دیوشلی، جعفر شهیدی

۱۳۵۳

۲۰۶

مثل – محالج

رسول شایسته (مثل – مچه)، مرتضی آیت‌الله‌زادۀ شیرازی (مچه‌وا – محالج)

عباس دیوشلی، جعفر شهیدی

۱۳۴۵

۲۰۷

محال خاصه – محمده

مرتضی آیت‌الله‌زادۀ شیرازی

جعفر شهیدی، محمد دبیرسیاقی

۱۳۴۵

۲۰۸

محمده – مخیول

مرتضی آیت‌الله‌زادۀ شیرازی، عزیزالله جوینی

عباس دیوشلی، جعفر شهیدی

۱۳۵۴

۲۰۰

مد – مربچه

علی‌اکبر سعیدی سیرجانی

جعفر شهیدی

۱۳۵۲

۲۰۵

مربد – مرقات

علی‌اکبر سعیدی سیرجانی، سعید نجفی اسداللهی (مرس – مرقات)

محمد دبیرسیاقی، جعفر شهیدی

۱۳۵۴

۲۰۹

مرقاق – مژگان

سعید نجفی اسداللهی (مرقاق – مریة)، جواد درهمی و غلامرضا ستوده (مز – مژگان)

محمد دبیرسیاقی، جعفر شهیدی

۱۳۵۴

۲۱۰

مژگانی – مسربطة

جواد درهمی و غلامرضا ستوده (مژگانی – مژیده)، سعید نجفی اسداللهی (مس – مسربطة)

محمد دبیرسیاقی، جعفر شهیدی

۱۳۵۴

۲۱۱

مسربة – مشعوذ

سعید نجفی اسداللهی (مسربة – مسیو)، رضا قاسمی (مش – مشعوذ)

محمد دبیرسیاقی، عباس دیوشلی، جعفر شهیدی

۱۳۵۴

۲۱۲

مشعوذی – مضحک

رضا قاسمی (مشعوذی – مشیم)، حسن احمدی گیوی و عزیزالله جوینی (مشیمة – مضحک)

محمد دبیرسیاقی، عباس دیوشلی، جعفر شهیدی

۱۳۵۴

۲۱۳

مضحک – معد

عزیزالله جوینی و رضا قاسمی (مضحکات – معادی شکن)، رسول شایسته (معاذ – معد)

عباس دیوشلی، جعفر شهیدی

۱۳۵۸

۲۱۴

معد – مغروس

رسول شایسته

عباس دیوشلی، جعفر شهیدی

۱۳۵۴

۲۱۶

مغروسة – مقتطع

رسول شایسته

عباس دیوشلی، جعفر شهیدی

۱۳۵۴

۲۱۸

مقتطع – مکعب

رسول شایسته

عباس دیوشلی، جعفر شهیدی

۱۳۵۴

۲۱۹

مکعب – ملکشاه

رسول شایسته

عباس دیوشلی، جعفر شهیدی

۱۳۵۴

۲۲۰

ملکشاه – منیة هشام

رسول شایسته (ملکشاه – منوچهر)، رضا قاسمی (منوچهری – منیة هشام)

عباس دیوشلی، جعفر شهیدی

 

۲۱۵

مو – موفق نیشابوری

حسن احمدی گیوی

محمد دبیرسیاقی، جعفر شهیدی

۱۳۴۵

۲۱۷

موفق شدن – مهرگان

حسن احمدی گیوی و حسن انوری (موفق شدن – مویینه‌فروش)، سعید نجفی اسداللهی (مه – مهرگان)

محمد دبیرسیاقی، جعفر شهیدی

؟

۲۲۱

مهرگان – می‌ینز

سعید نجفی اسداللهی (مهرگان – مهلی)، حسن انوری، جواد درهمی، حسن احمدی گیوی

محمد دبیرسیاقی، جعفر شهیدی

؟

۸۰

ن – ناردان

علی‌اکبر سعیدی سیرجانی

جعفر شهیدی

۱۳۴۱

۹۲

ناردان افشاندن – ناقد

علی‌اکبر سعیدی سیرجانی

جعفر شهیدی

۱۳۴۲

۱۰۳

ناقد – نایژه

علی‌اکبر سعیدی سیرجانی

جعفر شهیدی

۱۳۴۳

۱۱۲

نایژه – نخوت‌فروش

علی‌اکبر سعیدی سیرجانی

جعفر شهیدی

۱۳۴۴

۱۲۴

نخوت‌فروش – نشان

علی‌اکبر سعیدی سیرجانی

جعفر شهیدی

۱۳۴۵

۱۳۴

نشان – نظامی گنجوی

علی‌اکبر سعیدی سیرجانی

جعفر شهیدی

۱۳۴۶

۱۵۱

نظامیه – نقش

علی‌اکبر سعیدی سیرجانی

جعفر شهیدی

۱۳۴۸

۱۶۲

نقش – نمون

علی‌اکبر سعیدی سیرجانی

جعفر شهیدی

۱۳۴۹

۱۷۴

نمون – نوفرست

علی‌اکبر سعیدی سیرجانی

جعفر شهیدی

۱۳۵۰

۱۸۵

نوفل – نیین

علی‌اکبر سعیدی سیرجانی

جعفر شهیدی

۱۳۵۱

۱۱۶

و – والد

خسرو فرشیدورد (و – واقوصه)، علی‌اکبر سعیدی سیرجانی (واقوت – والدات)

محمد پروین گنابادی، جعفر شهیدی

۱۳۴۵

۱۷۵

والد – وشیج

علیرضا فیض (والدان – وشیج)

جعفر شهیدی

۱۳۵۰

۱۷۹

وشیج – ویهج

علیرضا فیض

جعفر شهیدی، محمد دبیرسیاقی

۱۳۵۱

۷۵

ه– – هانی گرمله

عباس حکیم (ه– – هارپینی)، یدالله ثمره (هارت – هانی گرمله)

محمد پروین گنابادی، علینقی منزوی

۱۳۴۱

۱۰۴

هاو – هزار

یدالله ثمره (هاو – هجران‌دوست)، محمد استعلامی (هجرالبحرین – هزار)

جعفر شهیدی

۱۳۴۳

۱۲۹

هزار – هموار

محمد استعلامی

جعفر شهیدی

۱۳۴۶

۱۴۳

همواران – هییماء

محمد استعلامی (همواران – هود)، علیرضا فیض (هوداس – هییماء)

جعفر شهیدی

۱۳۴۷

۱۹۴

ی – یافتن

حسن انوری، محمد پروین گنابادی

جعفر شهیدی

۱۳۵۲

۱۹۶

یافتن – یعافیر

محمد پروین گنابادی، حسن انوری، حسن احمدی گیوی

محمد دبیرسیاقی، و جعفر شهیدی

۱۳۴۵

۱۹۹

یعاقبة – ی‌ی‌ی‌ی

علی غروی، عبدالله انوار

جعفر شهیدی، محمد دبیرسیاقی

۱۳۵۲

۴۰

مقدمه

به قلم گروهی از نویسندگان

زیرنظر محمد معین و سیدجعفر شهیدی

۱۳۳۷

۲۲۲

تکملۀ مقدمه

محمد دبیرسیاقی

 

؟

 

کلید واژه ها: جزوه های لغت نامه دهخدا موسسه لغت نامه دهخدا دهخدا