‌‌‌‌جزوه‌های ۲۲۲گانه لغت‌نامهٔ دهخدا

تعداد بازدید:۱۵۷۸

‌‌‌‌جزوه‌های ۲۲۲گانه لغت‌نامهٔ دهخدا (به ترتیب شمارۀ جزوه) 

شمارۀ جزوه

مدخل

مؤلفان

هیئت مقابله‌

تاریخ انتشار

تعداد صفحات

۱

آ – ابوسعد

علی‌اکبر دهخدا

با همکاری ابوالحسن شعرانی، پرویز ناتل خانلری، محمد معین

–––––

۱۳۲۵

۵۰۲

۲

ابوسعد – اثبات

علی‌اکبر دهخدا

محمد معین، احمد بهمنیار

–––––

۱۳۲۵

۵۰۰

۳

اثبات – اختیار

محمد معین، احمد افشار شیرازی (احمد)

زیرِ نظر علی‌اکبر دهخدا

۱۳۲۶

۵۰۰

۴

ث – ثییه

غلامحسین صدیقی، محمد معین

زیرِ نظر علی‌اکبر دهخدا

۱۳۲۶

۵۷

۵

ظ – ظیقی

محمد دبیرسیاقی

زیرِ نظر علی‌اکبر دهخدا

۱۳۲۶

۳۴

۶

اختیار – اژدها

محمد معین

زیرِ نظر علی‌اکبر دهخدا

۱۳۲۸

۵۰۰

۷

پ – پلاته

غلامحسین صدیقی

زیرِ نظر علی‌اکبر دهخدا

۱۳۲۸

۴۰۲

۸

ذ – ذیونوسیوس

محمد پروین گنابادی

زیرِ نظر علی‌اکبر دهخدا

۱۳۲۹

۲۰۶

۹

ض – ضییم

محمد دبیرسیاقی

زیرِ نظر علی‌اکبر دهخدا

۱۳۲۹

۹۳

۱۰

اژدها – اسحاق

محمد معین

زیرِ نظر علی‌اکبر دهخدا

۱۳۳۰

۲۵۲

۱۱

اسحاق – اسکدار

محمد معین

زیرِ نظر علی‌اکبر دهخدا

۱۳۳۰

۹۶

۱۲

پلاته – پوده‌کباب

غلامحسین صدیقی

زیرِ نظر علی‌اکبر دهخدا

۱۳۳۰

۱۰۰

۱۳

ح – حاصل

احمد افشار شیرازی (ح – حارث)، علی‌اکبر دهخدا

زیرِ نظر علی‌اکبر دهخدا

۱۳۳۰

۱۰۰

۱۴

ل – لب

محمد دبیرسیاقی

زیرِ نظر علی‌اکبر دهخدا

۱۳۳۱

۱۰۰

۱۵

اسکدار – اسماعیل

محمد معین

زیرِ نظر علی‌اکبر دهخدا

۱۳۳۱

۱۵۵

۱۶

ژ – ژیهلاوا

محمدجواد مشکور، محمد دبیرسیاقی

زیرِ نظر علی‌اکبر دهخدا

۱۳۳۲

۵۹

۱۷

لب – لشه

محمد دبیرسیاقی

زیرِ نظر علی‌اکبر دهخدا

۱۳۳۲

۱۰۰

۱۸

حاصل – حب‌النیل

علی‌اکبر دهخدا

–––––

۱۳۳۲

۱۰۰

۱۹

اسماعیل – اسید

محمد معین

زیرِ نظر علی‌اکبر دهخدا

۱۳۳۲

۱۰۰

۲۰

ص – صالح‌بن نصر

جعفر شهیدی

زیرِ نظر علی‌اکبر دهخدا

۱۳۳۳

۱۰۰

۲۱

لشه لزور– لنگ بستن

محمد دبیرسیاقی

زیرِ نظر علی‌اکبر دهخدا

۱۳۳۴

۱۰۰

۲۲

لنگ‌بند – لییده

محمد دبیرسیاقی

زیرِ نظر علی‌اکبر دهخدا

۱۳۳۴

۱۱۳

۲۳

ط – طاهرزاده

محمد پروین گنابادی

زیرِ نظر محمد معین

۱۳۳۵

۱۰۰

۲۴

حب‌النیل – حجاج‌

علی‌اکبر دهخدا ؟، علینقی منزوی ؟

زیرِ نظر محمد معین

۱۳۳۵

۱۰۰

۲۵

پوده‌کباب – پی

محمد دبیرسیاقی

زیرِ نظر محمد معین

۱۳۳۵

۱۰۰

۲۶

صالح‌بن نصر – صرفه

جعفر شهیدی

زیرِ نظر محمد معین

۱۳۳۵

۱۰۰

۲۷

غ – غبغب

هدایت‌الله شهاب فردوسی

زیرِ نظر محمد معین

۱۳۳۵

۱۰۰

۲۸

ت – تاجور

عباس دیوشلی

زیرِ نظر محمد معین

۱۳۳۵

۱۰۰

۲۹

طاهرزاده – طرب نایینی

محمد پروین گنابادی

زیرِ نظر محمد معین

۱۳۳۵

۱۰۰

۳۰

گ – گبریاس

رضا قاسمی

زیرِ نظر محمد معین

۱۳۳۵

۱۰۰

۳۱

ب – بابک

علی‌اکبر دهخدا ؟

 

۱۳۳۶

۱۰۰

۳۲

صرفه – صلاة

جعفر شهیدی

زیرِ نظر محمد معین

۱۳۳۶

۱۰۰

۳۳

طرب نایینی – طلسمات

محمد پروین گنابادی (طرب نایینی – طغیة)، محمد دبیرسیاقی (طف – طلسمات)

زیرِ نظر محمد معین

۱۳۳۶

۱۰۰

۳۴

ک – کاخ هشت‌بهشت

عبدالعلی طاعتی

زیرِ نظر محمد معین

۱۳۳۶

۱۰۰

۳۵

طلسمات – طیهوج

محمد دبیرسیاقی (طلسمات – طهران)، محمد پروین گنابادی (طهرانی – طیهوج)

زیرِ نظر محمد معین

۱۳۳۶

۱۰۴

۳۶

بابک – باد

علی‌اکبر دهخدا ؟

زیرِ نظر محمد معین

۱۳۳۶

۱۰۰

۳۷

تاجور – تازیان

عباس دیوشلی

زیرِ نظر محمد معین

۱۳۳۷

۱۰۰

۳۸

پی – پیسه‌گاه

محمد دبیرسیاقی

زیرِ نظر محمد معین

۱۳۳۷

۹۶

۳۹

حجاج‌بن یوسف – حدیث نفس

علی‌اکبر دهخدا ؟، علینقی منزوی ؟

زیرِ نظر محمد معین

۱۳۳۷

 

۴۰

مقدمه

به قلم گروهی از نویسندگان

زیرِ نظر محمد معین و سیدجعفر شهیدی

۱۳۳۷

۴۲۷

۴۱

چ – چای‌کندی

ژیلبر لازار

زیرِ نظر محمد معین

۱۳۳۸

۱۰۰

۴۲

اسید – اشنهی

محمد پروین گنابادی

زیرِ نظر محمد معین

۱۳۳۸

۱۰۰

۴۳

گبریاس – گرزبردار

رضا قاسمی

زیرِ نظر محمد معین

۱۳۳۸

۱۰۰

۴۴

صلاة استخاره – صیهون

جعفر شهیدی

زیرِ نظر محمد معین

۱۳۳۸

۱۰۰

۴۵

باد – بارسابا

محمدابراهیم باستانی پاریزی

زیرِ نظر محمد معین

۱۳۳۸

۱۰۰

۴۶

ج – جامه

علی موسوی بهبهانی

زیرِ نظر محمد معین

۱۳۳۸

۱۰۰

۴۷

تازیان – تبخاله

عباس دیوشلی

زیرِ نظر محمد معین

۱۳۳۸

۱۰۰

۴۸

حدیثة – حریف

علی‌اکبر دهخدا ؟، علینقی منزوی ؟

زیرِ نظر محمد معین

۱۳۳۸

۱۰۰

۴۹

غبغب – غز

جعفر شعار

زیرِ نظر محمد معین

۱۳۳۸

۱۰۰

۵۰

چای‌کندی – چشم‌زخم

یزدان‌بخش قهرمان ؟

زیرِ نظر محمد معین

۱۳۳۸

۱۰۰

۵۱

کاخ هشت‌بهشت – کاظم‌آباد

عبدالعلی طاعتی

زیرِ نظر محمد معین

۱۳۳۹

۱۰۰

۵۲

پیسه‌گاه – پی‌یوری

محمد دبیرسیاقی

زیرِ نظر محمد معین

۱۳۳۹

۱۱۲

۵۳

ز – زایدة

عبدالحسین حائری

زیرِ نظر محمد معین

۱۳۳۹

۱۰۰

۵۴

س – سازمان ملل

محمدامین ریاحی

زیرِ نظر محمد معین

۱۳۳۹

۱۰۰

۵۵

خ – خالدبن سلیمان

عبدالله انوار

زیرِ نظر محمد معین

۱۳۳۹

۱۰۰

۵۶

گرزبردار – گزیر

رضا قاسمی ؟

زیرِ نظر محمد معین

۱۳۳۹

۱۰۰

۵۷

ق – قاطیغوریاس

علیرضا فیض

زیرِ نظر محمد معین

۱۳۳۹

۱۰۰

۵۸

اشنهی – اصفهان

محمد پروین گنابادی

زیرِ نظر محمد معین

۱۳۳۹

۱۰۰

۵۹

بارسات – بازو

حسن ره‌آورد، محمدابراهیم باستانی پاریزی

زیرِ نظر محمد معین

۱۳۴۰

۱۰۰

۶۰

جامه – جبل‌آباد

علی موسوی بهبهانی

زیرِ نظر محمد معین

۱۳۴۰

۱۰۰

۶۱

تبخاله – تجند

عباس دیوشلی

زیرِ نظر محمد معین

۱۳۴۰

۱۰۰

۶۲

غز – غلی

جعفر شعار

زیرِ نظر محمد معین

۱۳۴۰

۱۰۰

۶۳

چشم‌زخم – چم‌رم

یزدان‌بخش قهرمان

زیرِ نظر محمد معین

۱۳۴۰

۱۰۰

۶۴

حریف‌آزار – حسن فروختن

علینقی منزوی

زیرِ نظر محمد معین

۱۳۴۰

۱۰۰

۶۵

گزیر – گلوله خوردن

رضا قاسمی(گزیر – گل‌ پیاده)، علی‌اشرف صادقی (گل‌پیچ – گلوله خوردن)

محمد پروین گنابادی، جعفر شهیدی

۱۳۴۰

۱۰۰

۶۶

قاطیغوریاس – قراگل

علیرضا فیض

جعفر شهیدی

۱۳۴۰

۱۰۰

۶۷

خالدبن سمیر – خانه

عبدالله انوار

علینقی منزوی، جعفر شهیدی

۱۳۴۰

۱۰۰

۶۸

د – داعی صغیر

محمد دبیرسیاقی

–––––

۱۳۴۰

۱۰۰

۶۹

سازمان ملل – سان

محمدامین ریاحی (سازمان ملل – ساکلو)، رضا قاسمی (ساکن – سان)

محمد پروین گنابادی، جعفر شهیدی

۱۳۴۰

۱۰۰

۷۰

تجند – تدجیج

عباس دیوشلی

محمد پروین گنابادی، جعفر شهیدی

۱۳۴۱

۱۰۰

۷۱

قراگل – قشفة

علیرضا فیض

علینقی منزوی، جعفر شهیدی

۱۳۴۱

۱۰۰

۷۲

ش – شاطرگنبدی

احمد سمیعی

محمد پروین گنابادی، محمد دبیرسیاقی

۱۳۴۱

۱۰۰

۷۳

بازو – باقرخان

محمدابراهیم باستانی پاریزی

محمد پروین گنابادی، محمد دبیرسیاقی

۱۳۴۱

۱۰۰

۷۴

غلیان – غیهم

جعفر شعار

محمد پروین گنابادی

۱۳۴۱

۱۲۵

۷۵

هـ – هانی گرمله

عباس حکیم (هـ – هارپینی)، یدالله ثمره (هارت – هانی گرمله)

محمد پروین گنابادی، علینقی منزوی

۱۳۴۱

۱۰۰

۷۶

ع – عتک

جعفر سجادی

علینقی منزوی، جعفر شهیدی

۱۳۴۱

۱۰۰

۷۷

گلوله‌رس – گوتنبرک

علی‌اشرف صادقی

محمدپروین گنابادی، جعفر شهیدی

۱۳۴۱

۱۰۰

۷۸

جبلات – جرازه

علی موسوی بهبهانی

محمد پروین گنابادی

۱۳۴۱

۱۰۰

۷۹

ف – فرازی

محمد استعلامی

علینقی منزوی، جعفر شهیدی

۱۳۴۱

۱۰۰

۸۰

ن – ناردان

علی‌اکبر سعیدی سیرجانی

جعفر شهیدی

۱۳۴۱

۱۰۰

۸۱

زایدة – زبور

عبدالحسین حائری

محمد پروین گنابادی

۱۳۴۱

۱۰۰

۸۲

اصفهان – اطلس

محمد پروین گنابادی

 

۱۳۴۲

۱۰۰

۸۳

سان – ستانه

رضا قاسمی

جعفر شهیدی، علینقی منزوی

۱۳۴۲

۱۰۰

۸۴

قشقا – قلعه آب‌سرده

علی‌رضا فیض

جعفر شهیدی، علینقی منزوی

۱۳۴۲

۱۰۰

۸۵

علّ – علی‌بن شجاع

سعید نجفی اسداللهی

محمد پروین گنابادی، محمد دبیرسیاقی

۱۳۴۲

۱۰۰

۸۶

ال – النجه‌خان

جعفر شعار

محمد پروین گنابادی

۱۳۴۲

۱۰۰

۸۷

تدجیل – ترک

عباس دیوشلی

محمد پروین گنابادی، جعفر شهیدی

۱۳۴۲

۱۰۰

۸۸

ر – راقم

محمدحسن محمدجعفریان (ر – راستا)، حسن احمدی گیوی (راست‌آب – راقم)

محمد پروین گنابادی، محمد دبیرسیاقی

۱۳۴۲

۱۰۰

۸۹

رگ – روح‌القدس

رسول شایسته

محمد پروین گنابادی

۱۳۴۲

۱۰۰

۹۰

داعی کبیر – دانه‌دار

محمد دبیرسیاقی

–––––

۱۳۴۲

۱۰۰

۹۱

خانه – خجه‌لر

عبدالله انوار

محمد پروین گنابادی، علینقی منزوی

۱۳۴۲

۱۰۰

۹۲

ناردان افشاندن – ناقد

علی‌اکبر سعیدی سیرجانی

جعفر شهیدی

۱۳۴۲

۱۰۰

۹۳

فرازی – فرو

محمد استعلامی

جعفر شهیدی

۱۳۴۲

۱۰۰

۹۴

حسن‌فروش – حصبه

علینقی منزوی

–––––

۱۳۴۳

۱۰۰

۹۵

جراسک – جریربن عطیه

علی موسوی بهبهانی

محمد پروین گنابادی

۱۳۴۳

۱۰۰

۹۶

جش – جمرات

جلیل دوستخواه (جش – جفته)، علیرضا فیض (جفته افشاندن – جمرات)

جعفر شهیدی، علینقی منزوی

۱۳۴۳

۱۰۰

۹۷

علی‌بن شداد – علی زبحی

سعید نجفی اسداللهی

محمد پروین گنابادی، محمد دبیرسیاقی

۱۳۴۳

۱۰۰

۹۸

ستانه – سراج

رضا قاسمی

جعفر شهیدی، علینقی منزوی

۱۳۴۳

۱۰۰

۹۹

راقم – رای

حسن احمدی گیوی

محمد پروین گنابادی، محمد دبیرسیاقی

۱۳۴۳

۱۰۰

۱۰۰

باقرخان – بانو

محمدابراهیم باستانی پاریزی

محمد دبیرسیاقی

۱۳۴۳

۱۰۰

۱۰۱

گوت‌والد – گیهه

مرتضی آیت‌الله‌زادۀ شیرازی

محمد دبیرسیاقی

۱۳۴۳

۱۵۴

۱۰۲

ترک – تشبیه

عباس دیوشلی

محمد پروین گنابادی، جعفر شهیدی

۱۳۴۳

۱۰۰

۱۰۳

ناقد – نایژه

علی‌اکبر سعیدی سیرجانی

جعفر شهیدی

۱۳۴۳

۱۰۰

۱۰۴

هاو – هزار

یدالله ثمره (هاو – هجران‌دوست)، محمد استعلامی (هجرالبحرین – هزار)

جعفر شهیدی

۱۳۴۳

۱۰۰

۱۰۵

جریربن عطیه – جسین

علی موسوی بهبهانی

محمد پروین گنابادی

۱۳۴۴

۶۴

۱۰۶

علی زبیبی – عمادیة

سعید نجفی اسداللهی

محمد پروین گنابادی، محمد دبیرسیاقی

۱۳۴۴

۱۰۰

۱۰۷

کاظم‌آقا – کای

اسماعیل رفیعیان (کاظم‌آقا – کاو) و محمد استعلامی (کاوار – کاهی کابلی)

محمد پروین گنابادی، علی نقی منزوی

۱۳۴۴

۱۰۰

۱۰۸

رای – رجم

حسن احمدی گیوی

محمد پروین گنابادی، محمد دبیرسیاقی

۱۳۴۴

۱۰۰

۱۰۹

قلعه آخوند – قیه‌لی

علیرضا فیض

جعفر شهیدی، علینقی منزوی

۱۳۴۴

۱۴۵

۱۱۰

زبوری – زدن

عبدالحسین حائری

محمد پروین گنابادی

۱۳۴۴

۱۰۰

۱۱۱

فرو – فگار کردن

محمد استعلامی

جعفر شهیدی

۱۳۴۴

۱۰۰

۱۱۲

نایژه – نخوت‌فروش

علی‌اکبر سعیدی سیرجانی

جعفر شهیدی

۱۳۴۴

۱۰۰

۱۱۳

النجی – امکان اشرف

جعفر شعار (النجی – الیهة)، حسن انوری (ام – امکان اشرف)

محمد پروین گنابادی

۱۳۴۴

۱۰۰

۱۱۴

تشبیه – تفاغ

عباس دیوشلی

محمد پروین گنابادی، جعفر شهیدی

۱۳۴۴

۱۰۰

۱۱۵

خجی – خربة

عبدالله انوار

محمد پروین گنابادی، علینقی منزوی

۱۳۴۴

۱۰۰

۱۱۶

و – والد

خسرو فرشیدورد (و – واق‌واق)، علی‌اکبر سعیدی سیرجانی (واقوصه – والدات)

محمد پروین گنابادی، جعفر شهیدی

۱۳۴۵

۱۰۰

۱۱۷

چم‌رمضان – چون

عباس حکیم

محمد پروین گنابادی، محمد دبیرسیاقی، جعفر شهیدی

۱۳۴۵

۱۰۰

۱۱۸

جمرات – جیهون

علیرضا فیض

جعفر شهیدی

۱۳۴۵

۹۳

۱۱۹

شاطرلنگه – شباب

مرتضی آیت‌الله‌زادۀ شیرازی

محمد پروین گنابادی، محمد دبیرسیاقی

۱۳۴۵

۱۰۰

۱۲۰

رجم – رستم

حسن احمدی گیوی

محمد پروین گنابادی، محمد دبیرسیاقی

۱۳۴۵

۱۰۰

۱۲۱

فگار گردیدن – فییدن

محمد استعلامی

جعفر شهیدی

۱۳۴۵

۷۶

۱۲۲

سراج‌کلا – سری

رضا قاسمی

جعفر شهیدی

۱۳۴۵

۱۰۰

۱۲۳

اطلس – اعیاء

علی موسوی بهبهانی

محمد پروین گنابادی

۱۳۴۵

۱۰۰

۱۲۴

نخوت‌فروش – نشان

علی‌اکبر سعیدی سیرجانی

جعفر شهیدی

۱۳۴۵

۱۰۰

۱۲۵

بس – بِشر

حسن ره‌آورد

محمد پروین گنابادی

۱۳۴۵

۱۰۰

۱۲۶

تفاف – تلخ‌آب

عباس دیوشلی

محمد پروین گنابادی، جعفر شهیدی

۱۳۴۵

۱۰۰

۱۲۷

امکان‌پذیر – انتکاث

حسن انوری

محمد پروین گنابادی

۱۳۴۵

۱۰۰

۱۲۸

رستم – رضی

حسن احمدی گیوی

محمد پروین گنابادی، محمد دبیرسیاقی

۱۳۴۶

۱۰۰

۱۲۹

هزار – هموار

محمد استعلامی

جعفر شهیدی

۱۳۴۶

۱۰۰

۱۳۰

سری – سلم

رضا قاسمی

جعفر شهیدی

۱۳۴۶

۱۰۰

۱۳۱

خربة – خریبه

عبدالله انوار

محمد پروین گنابادی

۱۳۴۶

۱۰۰

۱۳۲

عمادیة – عیینة

سعید نجفی اسداللهی

محمد پروین گنابادی، محمد دبیرسیاقی

۱۳۴۶

۱۹۲

۱۳۳

تلخ‌آب – تنده

عباس دیوشلی

محمد پروین گنابادی، جعفر شهیدی

۱۳۴۶

۱۰۰

۱۳۴

نشان – نظامی گنجوی

علی‌اکبر سعیدی سیرجانی

جعفر شهیدی

۱۳۴۶

۱۰۰

۱۳۵

عتک – عروس جهان

جعفر سجادی (عتک – عرسی)، سعید نجفی اسداللهی (عرش – عروس جهان)

محمد پروین گنابادی، محمد دبیرسیاقی

۱۳۴۶

۱۰۰

۱۳۶

اعیایی – افسا

علی موسوی بهبهانی

محمد پروین گنابادی

۱۳۴۶

۱۰۰

۱۳۷

حصّة – حییی

علیرضا فیض

جعفر شهیدی، علی موسوی بهبهانی

۱۳۴۶

۱۵۸ 

۱۳۸

رضی – رکیّه

حسن احمدی گیوی

محمد پروین گنابادی، محمد دبیرسیاقی

۱۳۴۷

 ۱۰۸

۱۳۹

تنده – توذیف

عباس دیوشلی

محمد پروین گنابادی، جعفر شهیدی

۱۳۴۷

۱۰۰

۱۴۰

خریبة – خصم‌تاز

عبدالله انوار

محمد پروین گنابادی، جعفر شهیدی

۱۳۴۷

۱۰۰

۱۴۱

انتکاس – انسحاب

حسن انوری

محمد پروین گنابادی

۱۳۴۷

۱۰۰

۱۴۲

کای – کدیور

علی غروی

محمد پروین گنابادی، محمد دبیرسیاقی

۱۳۴۷

۱۰۰

۱۴۳

همواران – هییماء

محمد استعلامی (همواران – هود)، علیرضا فیض (هوداس – هییماء)

جعفر شهیدی

۱۳۴۷

 ۶۸

۱۴۴

روح‌الله – ریینه‌خم

رسول شایسته (روح‌الله – رودگر)، جعفر شعار و حسن انوری (رودگران – روشن‌روان)، حسن احمدی گیوی (روشن‌روی – ریینه‌خم)

محمد پروین گنابادی، محمد دبیرسیاقی

۱۳۴۷

۱۹۲

۱۴۵

شباب – شرافة

مرتضی آیت‌الله‌زادۀ شیرازی

محمد پروین گنابادی، محمد دبیرسیاقی

۱۳۴۷

۱۰۰

۱۴۶

چون – چیه

عباس حکیم

محمد دبیرسیاقی

۱۳۴۷

۸۶

۱۴۷

افسائیدگی – اگینا

علی موسوی بهبهانی

محمد پروین گنابادی، محمد دبیرسیاقی

۱۳۴۷

۱۱۱

۱۴۸

توذیم – تی‌یره

عباس دیوشلی

محمد پروین گنابادی، جعفر شهیدی

۱۳۴۷

۱۴۴

۱۴۹

سلم – سیهی

رضا قاسمی

علی موسوی بهبهانی، جعفر شهیدی

۱۳۴۸

۱۹۲

۱۵۰

بانو – بختیار

محمدابراهیم باستانی پاریزی

محمد پروین گنابادی، محمد دبیرسیاقی

۱۳۴۸

۱۰۰

۱۵۱

نظامیه – نقش

علی‌اکبر سعیدی سیرجانی

جعفر شهیدی

۱۳۴۸

۱۰۰

۱۵۲

خصم‌تاز – خلل

عبدالله انوار

جعفر شهیدی

۱۳۴۸

۱۰۰

۱۵۳

عروس چرخ – عگله میاه

سعید نجفی اسداللهی

محمد پروین گنابادی، محمد دبیرسیاقی

۱۳۴۸

۲۰۰

۱۵۴

بشر – بکراهی

حسن ره‌آورد

محمد پروین گنابادی

۱۳۴۸

۱۰۰

۱۵۵

دانه‌داری – در

محمد دبیرسیاقی

–––––

۱۳۴۸

۱۰۰

۱۵۶

شرافی – شعرا

حسن احمدی گیوی

محمد پروین گنابادی، محمد دبیرسیاقی

۱۳۴۸

۱۰۰

۱۵۷

انسحاج – ای‌یون

حسن انوری، علیرضا فیض، علی موسوی بهبهانی، رضا قاسمی

محمد پروین گنابادی، عباس دیوشلی

۱۳۴۸

۲۰۵ 

۱۵۸

بختیار – برآمدن

حسن انوری، علیرضا فیض

محمد پروین گنابادی، عباس دیوشلی

۱۳۴۹

۱۰۰

۱۵۹

خلل – خوارزم

عبدالله انوار

جعفر شهیدی

۱۳۴۹

۱۰۰

۱۶۰

شعرا – شکسته

حسن احمدی گیوی

محمد پروین گنابادی، محمد دبیرسیاقی

۱۳۴۹

۱۰۰

۱۶۱

زدن – زقه

عباس دیوشلی

محمد پروین گنابادی، جعفر شهیدی

۱۳۴۹

۱۰۰

۱۶۲

نقش – نمون

علی‌اکبر سعیدی سیرجانی

جعفر شهیدی

۱۳۴۹

۱۰۰

۱۶۳

بکرایی – بن افکندن

حسن ره‌آورد (بکرایی – بگیر و ببند)،سعید نجفی اسداللهی (بل – بمیر)، علی موسوی بهبهانی (بن – بن افکندن)

محمد پروین گنابادی، محمد دبیرسیاقی

۱۳۴۹

۱۰۰

۱۶۴

زقی – زنگ

عباس دیوشلی

محمد پروین گنابادی، جعفر شهیدی

۱۳۴۹

۱۰۰

۱۶۵

برآمدن – برص

علیرضا فیض

محمد پروین گنابادی، محمد دبیرسیاقی

۱۳۴۹

۱۰۰

۱۶۶

شن – شهر

مرتضی آیت‌الله‌زادۀ شیرازی

محمد پروین گنابادی، محمد دبیرسیاقی

۱۳۴۹

۱۰۰

۱۶۷

خوارزم – خوش‌پیچ

عبدالله انوار

محمد دبیرسیاقی

۱۳۴۹

۱۰۰

۱۶۸

برصاء – بژیشه

علیرضا فیض (برصاء – برکه دوکا)، سعید نجفی اسداللهی (برگ – بریهیم)، علی موسوی بهبهانی (بز – بژیشه)

محمد پروین گنابادی، محمد دبیرسیاقی

۱۳۴۹

۱۵۴

۱۶۹

شکسته – شمیهنی

حسن احمدی گیوی

محمد پروین گنابادی، محمد دبیرسیاقی

۱۳۵۰

۱۱۴

۱۷۰

خوش‌پیچمانی – خییة

عبدالله انوار

محمد دبیرسیاقی

۱۳۵۰

۱۱۹

۱۷۱

شهر – شییرة

مرتضی آیت‌الله‌زادۀ شیرازی، حسن احمدی گیوی

محمد دبیرسیاقی، محمد پروین گنابادی

۱۳۵۰

۱۳۲

۱۷۲

کدیوری – کریم‌کلا

علی غروی

محمد دبیرسیاقی، محمد پروین گنابادی

۱۳۵۰

۱۰۰

۱۷۳

بن‌انبان – بهار

رضا قاسمی

جعفر شهیدی و عباس دیوشلی

۱۳۵۰

۱۰۰

۱۷۴

نمون – نوفرست

علی‌اکبر سعیدی سیرجانی

جعفر شهیدی

۱۳۵۰

۱۰۰

۱۷۵

والد – وشیج

علیرضا فیض (والدان – وشیج)

جعفر شهیدی

۱۳۵۰

۱۰۰

۱۷۶

زنگ – زییه

عباس دیوشلی

جعفر شهیدی، محمد پروین گنابادی

۱۳۵۰

۱۶۱

۱۷۷

بهار – بیرم‌خان

رضا قاسمی (بهار – بیخیون) و مرتضی آیت‌الله‌زاده شیرازی (بید– بیرم‌خان‌)

جعفر شهیدی و محمد پروین گنابادی و محمد دبیرسیاقی و عباس دیوشلی

۱۳۵۰

۱۰۰

۱۷۸

بیرم‌خواجه – بییضة

مرتضی آیت‌الله‌زاده شیرازی

محمد پروین گنابادی و محمد دبیرسیاقی

۱۳۵۰

۱۴۱

۱۷۹

وشیج – ویهج

علیرضا فیض

جعفر شهیدی، محمد دبیرسیاقی

۱۳۵۱

۸۴

۱۸۰

کف – کلمبه

حسن انوری، علی موسوی بهبهانی

جعفر شهیدی، محمد پروین گنابادی، عباس دیوشلی

۱۳۵۱

۱۰۰

۱۸۱

دش – دل

سعید نجفی اسداللهی

محمد پروین گنابادی، محمد دبیرسیاقی

۱۳۵۱

۱۰۰

۱۸۲

کریم کندی – کغاله

علی غروی (کریم کندی – کسینوس)، عبدالله انوار (کش – کغاله)

جعفر شهیدی، محمد دبیرسیاقی

۱۳۵۱

۱۰۲

۱۸۳

دل – دم

سعید نجفی اسداللهی (دل – دلی‌یک)، حسن احمدی گیوی (دم)

محمد پروین گنابادی، محمد دبیرسیاقی

۱۳۵۱

۱۰۰

۱۸۴

کلمبیا – کممة

رسول شایسته

محمد پروین گنابادی، جعفر شهیدی، عباس دیوشلی

۱۳۵۱

۱۰۰

۱۸۵

نوفل – نیین

علی‌اکبر سعیدی سیرجانی

جعفر شهیدی

۱۳۵۱

۱۶۶

۱۸۶

دم – دوارة

حسن احمدی گیوی

محمد پروین گنابادی، محمد دبیرسیاقی، جعفر شهیدی

۱۳۵۱

۱۰۰

۱۸۷

کمناء – کوتوال

رسول شایسته (کمناء – کن)، رضا قاسمی (کن – کنیة)، رسول شایسته (کو – کوتوال)

محمد پروین گنابادی، عباس دیوشلی، جعفر شهیدی

۱۳۵۱

۱۰۰

۱۸۸

دواری – دوک

حسن احمدی گیوی

محمد پروین گنابادی، محمد دبیرسیاقی، جعفر شهیدی

۱۳۵۱

۱۰۰

۱۸۹

کوتوالی – کوهه

رسول شایسته

محمد پروین گنابادی، عباس دیوشلی، جعفر شهیدی

۱۳۵۱

۱۰۰

۱۹۰

دوک – دیباج

حسن احمد گیوی (دوک – دی)، مرتضی آیت‌الله زاده شیرازی (دیا – دیباج)

محمد پروین گنابادی، محمد دبیرسیاقی، جعفر شهیدی

۱۳۵۲

۱۰۰

۱۹۱

کوهه – کیکیة

رسول شایسته

محمد پروین گنابادی، عباس دیوشلی، جعفر شهیدی

۱۳۵۲

۱۱۰

۱۹۲

دیباج – دییء

مرتضی آیت‌الله زاده شیرازی

محمد پروین گنابادی، محمد دبیرسیاقی، جعفر شهیدی

۱۳۵۲

۱۱۶

۱۹۳

در – دردناک

محمد دبیرسیاقی (در – دراریع)، سعید نجفی اسداللهی (دراز – دردناک)

محمد پروین گنابادی، محمد دبیرسیاقی، جعفر شهیدی

۱۳۵۲

۱۰۰

۱۹۴

ی – یافتن

حسن انوری، محمد پروین گنابادی

جعفر شهیدی

۱۳۵۲

۱۰۰

۱۹۵

م – مالیات

علی غروی، عزیزالله جوینی، رسول شایسته

محمد پروین گنابادی، عباس دیوشلی، جعفر شهیدی

۱۳۵۲

۱۰۰

۱۹۶

یافتن – یعافیر

محمد پروین گنابادی، حسن انوری، حسن احمدی گیوی

محمد دبیرسیاقی، و جعفر شهیدی

۱۳۵۲

۱۰۰

۱۹۷

مالیت – مباح کردن

رسول شایسته

محمد پروین گنابادی، عباس دیوشلی، جعفر شهیدی

۱۳۵۲

۱۰۰

۱۹۸

دردناک – درود

سعید نجفی اسداللهی

محمد پروین گنابادی، محمد دبیرسیاقی

۱۳۵۲

۱۰۰

۱۹۹

یعاقبة – ی‌ی‌ی‌ی

علی غروی، عبدالله انوار

جعفر شهیدی، محمد دبیرسیاقی

۱۳۵۲

۱۳۴

۲۰۰

مد – مربچه

علی‌اکبر سعیدی سیرجانی

جعفر شهیدی

۱۳۵۲

۱۰۰

۲۰۱

درود – دزینه

سعید نجفی اسداللهی

محمد دبیرسیاقی، جعفر شهیدی

۱۳۵۳

۱۰۰

۲۰۲

مباحی – متصادق

رضا قاسمی، عزیزالله جوینی

عباس دیوشلی، جعفر شهیدی

۱۳۵۳

۱۰۰

۲۰۳

دژ – دسیه

سعید نجفی اسداللهی

محمد دبیرسیاقی، جعفر شهیدی

۱۳۵۳

۱۴۸

۲۰۴

متصادم – مثل

رضا قاسمی (متصادم – متیمنات)، رسول شایسته (متین – مثل)

عباس دیوشلی، جعفر شهیدی

۱۳۵۳

۱۰۰

۲۰۵

مربد – مرقات

علی‌اکبر سعیدی سیرجانی (مربد – مرژیان)، سعید نجفی اسداللهی (مرس – مرقات)

محمد دبیرسیاقی، جعفر شهیدی

۱۳۵۴

۱۰۰

۲۰۶

مثل – محالج

رسول شایسته (مثل – مچه)، مرتضی آیت‌الله‌زادۀ شیرازی (مچه‌وا – محالج)

عباس دیوشلی، جعفر شهیدی

۱۳۵۴

۱۰۰

۲۰۷

محال خاصه – محمده

مرتضی آیت‌الله‌زادۀ شیرازی

جعفر شهیدی، محمد دبیرسیاقی

۱۳۵۴

۱۰۰

۲۰۸

محمده – مخیول

مرتضی آیت‌الله‌زادۀ شیرازی، عزیزالله جوینی

عباس دیوشلی، جعفر شهیدی

۱۳۵۴

۷۸

۲۰۹

مرقاق – مژگان

سعید نجفی اسداللهی (مرقاق – مریة)، جواد درهمی و غلامرضا ستوده (مز – مژگان)

محمد دبیرسیاقی، جعفر شهیدی

۱۳۵۴

۱۰۰

۲۱۰

مژگانی – مسربطة

جواد درهمی و غلامرضا ستوده (مژگانی – مژیده)، سعید نجفی اسداللهی (مس – مسربطة)

محمد دبیرسیاقی، جعفر شهیدی

۱۳۵۴

۱۰۰

۲۱۱

مسربة – مشعوذ

سعید نجفی اسداللهی (مسربة – مسیو)، رضا قاسمی (مش – مشعوذ)

محمد دبیرسیاقی، عباس دیوشلی، جعفر شهیدی

۱۳۵۴

۱۰۰

۲۱۲

مشعوذی – مضحک

رضا قاسمی (مشعوذی – مشیم)، حسن احمدی گیوی و عزیزالله جوینی (مشیمة – مضحک)

محمد دبیرسیاقی، عباس دیوشلی، جعفر شهیدی

۱۳۵۴

۱۰۰

۲۱۳

مضحک – معد

عزیزالله جوینی و رضا قاسمی (مضحکات – معادی‌شکن)، رسول شایسته (معاذ – معد)

عباس دیوشلی، جعفر شهیدی

۱۳۵۴+ ۱۰۰

۲۱۴

معد – مغروس

رسول شایسته

عباس دیوشلی، جعفر شهیدی

۱۳۵۴

۱۰۰

۲۱۵

مو – موفق نیشابوری

حسن احمدی گیوی

محمد دبیرسیاقی، جعفر شهیدی

۱۳۵۴

۱۰۰

۲۱۶

مغروسة – مقتطع

رسول شایسته

عباس دیوشلی، جعفر شهیدی

۱۳۵۴

۱۰۰

۲۱۷

موفق شدن – مهرگان

حسن احمدی گیوی و حسن انوری (موفق شدن – مویینه‌فروش)، سعید نجفی اسداللهی (مه – مهرگان)

محمد دبیرسیاقی، جعفر شهیدی

۱۳۵۴+ ۱۰۰

۲۱۸

مقتطع – مکعب

رسول شایسته

عباس دیوشلی، جعفر شهیدی

۱۳۵۴

۱۰۰

۲۱۹

مکعب – ملکشاه

رسول شایسته

عباس دیوشلی، جعفر شهیدی

۱۳۵۴

۱۰۰

۲۲۰

ملکشاه – منیة هشام

رسول شایسته (ملکشاه – منوچهر)، رضا قاسمی (منوچهری – منیة هشام)

عباس دیوشلی، جعفر شهیدی

۱۳۵۴+

۱۴۸

۲۲۱

مهرگان – می‌ینز

سعید نجفی اسداللهی (مهرگان – مهلی)، حسن انوری، جواد درهمی، حسن احمدی گیوی

محمد دبیرسیاقی، جعفر شهیدی

۱۳۵۴+

۱۳۶

۲۲۲

تکملۀ مقدمه

محمد دبیرسیاقی

 

۱۳۵۹

۱۰۰

 

 

جزوه‌های ۲۲۲گانه لغت‌نامهٔ دهخدا (به ترتیب حروف الفبا) 

شمارۀ جزوه

مدخل

مؤلفان

هیئت مقابله‌

تاریخ انتشار

تعداد صفحات

۱

آ – ابوسعد

علی‌اکبر دهخدا

با همکاری ابوالحسن شعرانی، پرویز ناتل خانلری، محمد معین

–––––

۱۳۲۵

 

۲

ابوسعد – اثبات

علی‌اکبر دهخدا

با همکاری احمد بهمنیار و محمد معین

–––––

۱۳۲۵

 

۳

اثبات – اختیار

محمد معین، احمد افشار شیرازی (احمد)

زیرِ نظر علی‌اکبر دهخدا

۱۳۲۶

 

۶

اختیار – اژدها

محمد معین

زیرِ نظر علی‌اکبر دهخدا

۱۳۲۸

 

۱۰

اژدها – اسحاق

محمد معین

زیرِ نظر علی‌اکبر دهخدا

۱۳۳۰

 

۱۱

اسحاق – اسکدار

محمد معین

زیرِ نظر علی‌اکبر دهخدا

۱۳۳۰

 

۱۵

اسکدار – اسماعیل

محمد معین

زیرِ نظر علی‌اکبر دهخدا

۱۳۳۱

 

۱۹

اسماعیل – اسید

محمد معین

زیرِ نظر علی‌اکبر دهخدا

۱۳۳۲

 

۴۲

اسید – اشنهی

محمد پروین گنابادی

زیرِ نظر محمد معین

۱۳۳۸

 

۵۸

اشنهی – اصفهان

محمد پروین گنابادی

زیرِ نظر محمد معین

۱۳۳۹

 

۸۲

اصفهان – اطلس

محمد پروین گنابادی

–––––

۱۳۴۲

 

۱۲۳

اطلس – اعیاء

علی موسوی بهبهانی

محمد پروین گنابادی

۱۳۴۵

 

۱۳۶

اعیایی – افسا

علی موسوی بهبهانی

محمد پروین گنابادی

۱۳۴۶

 

۱۴۷

افسائیدگی – اگینا

علی موسوی بهبهانی

محمد پروین گنابادی، محمد دبیرسیاقی

۱۳۴۷

 

۸۶

ال – النجه‌خان

جعفر شعار

محمد پروین گنابادی

۱۳۴۲

 

۱۱۳

النجی – امکان اشرف

جعفر شعار (النجی – امتکاک)، حسن انوری (امتلا – امکان اشرف)

محمد پروین گنابادی

۱۳۴۴

 

۱۲۷

امکان‌پذیر – انتکاث

حسن انوری

محمد پروین گنابادی

۱۳۴۵

 

۱۴۱

انتکاس – انسحاب

حسن انوری

محمد پروین گنابادی

۱۳۴۷

 

۱۵۷

انسحاج – ای‌یون

حسن انوری، علیرضا فیض، علی موسوی بهبهانی، رضا قاسمی

محمد پروین گنابادی، عباس دیوشلی

۱۳۴۸

 

۳۱

ب – بابک

علی‌اکبر دهخدا ؟

زیرِ نظر محمد معین

۱۳۳۶

 

۳۶

بابک – باد

علی‌اکبر دهخدا ؟ زیرِ نظر محمد معین

۱۳۳۶

 

۴۵

باد – بارسابا

محمدابراهیم باستانی پاریزی

زیرِ نظر محمد معین

۱۳۳۸

 

۵۹

بارسات – بازو

حسن ره‌آورد، محمدابراهیم باستانی پاریزی

زیرِ نظر محمد معین

۱۳۴۰

 

۷۳

بازو – باقرخان

محمدابراهیم باستانی پاریزی

محمد پروین گنابادی، محمد دبیرسیاقی

۱۳۴۱

 

۱۰۰

باقرخان – بانو

محمدابراهیم باستانی پاریزی

محمد دبیرسیاقی

۱۳۴۳

 

۱۵۰

بانو – بختیار

محمدابراهیم باستانی پاریزی

محمد پروین گنابادی، محمد دبیرسیاقی

۱۳۴۸

 

۱۵۸

بختیار – برآمدن

حسن انوری، علیرضا فیض

محمد پروین گنابادی، عباس دیوشلی

۱۳۴۹

 

۱۶۵

برآمدن – برص

علیرضا فیض

محمد پروین گنابادی، محمد دبیرسیاقی

۱۳۴۹

 

۱۶۸

برصاء – بژیشه

علیرضا فیض (برصاء – برکه دوکا)، سعید نجفی اسداللهی (برگ – بریهیم)، علی موسوی بهبهانی (بز – بژیشه)

محمد پروین گنابادی، محمد دبیرسیاقی

۱۳۴۹

 

۱۲۵

بس – بِشر

حسن ره‌آورد

محمد پروین گنابادی

۱۳۴۵

 

۱۵۴

بشر – بکراهی

حسن ره‌آورد

محمد پروین گنابادی

۱۳۴۸

 

۱۶۳

بکرایی – بن افکندن

حسن ره‌آورد (بکرایی – بگیر و ببند)،سعید نجفی اسداللهی (بل – بمیر)، علی موسوی بهبهانی (بن – بن افکندن)

محمد پروین گنابادی، محمد دبیرسیاقی

۱۳۴۹

 

۱۷۳

بن‌انبان – بهار

رضا قاسمی

جعفر شهیدی و عباس دیوشلی

۱۳۵۰

 

۱۷۷

بهار – بیرم‌خان

رضا قاسمی (بهار – بیخیون) و مرتضی آیت‌الله‌زاده شیرازی (بید– بیرم‌خان )

جعفر شهیدی و محمد پروین گنابادی و محمد دبیرسیاقی و عباس دیوشلی

۱۳۵۰

 

۱۷۸

بیرم‌خواجه – بییضة

مرتضی آیت‌الله‌زاده شیرازی

محمد پروین گنابادی و محمد دبیرسیاقی

۱۳۵۰

 

۷

پ – پلاته

غلامحسین صدیقی

زیرِ نظر علی‌اکبر دهخدا

۱۳۲۸

 

۱۲

پلاته – پوده‌کباب

غلامحسین صدیقی

زیرِ نظر علی‌اکبر دهخدا

۱۳۳۰

 

۲۵

پوده‌کباب – پی

محمد دبیرسیاقی

زیرِ نظر محمد معین

۱۳۳۵

 

۳۸

پی – پیسه‌گاه

محمد دبیرسیاقی

زیرِ نظر محمد معین

۱۳۳۷

 

۵۲

پیسه‌گاه – پی‌یوری

محمد دبیرسیاقی

زیرِ نظر محمد معین

۱۳۳۹

 

۲۸

ت – تاجور

عباس دیوشلی

زیرِ نظر محمد معین

۱۳۳۵

 

۳۷

تاجور – تازیان

عباس دیوشلی

زیرِ نظر محمد معین

۱۳۳۷

 

۴۷

تازیان – تبخاله

عباس دیوشلی

زیرِ نظر محمد معین

۱۳۳۸

 

۶۱

تبخاله – تجند

عباس دیوشلی

زیرِ نظر محمد معین

۱۳۴۰

 

۷۰

تجند – تدجیج

عباس دیوشلی

محمد پروین گنابادی، جعفر شهیدی

۱۳۴۱

 

۸۷

تدجیل – ترک

عباس دیوشلی

محمد پروین گنابادی، جعفر شهیدی

۱۳۴۲

 

۱۰۲

ترک – تشبیه

عباس دیوشلی

محمد پروین گنابادی، جعفر شهیدی

۱۳۴۳

 

۱۱۴

تشبیه – تفاغ

عباس دیوشلی

محمد پروین گنابادی، جعفر شهیدی

۱۳۴۴

 

۱۲۶

تفاف – تلخ‌آب

عباس دیوشلی

محمد پروین گنابادی، جعفر شهیدی

۱۳۴۵

 

۱۳۳

تلخ‌آب – تنده

عباس دیوشلی

محمد پروین گنابادی، جعفر شهیدی

۱۳۴۶

 

۱۳۹

تنده – توذیف

عباس دیوشلی

محمد پروین گنابادی، جعفر شهیدی

۱۳۴۷

 

۱۴۸

توذیم – تی‌یره

عباس دیوشلی

محمد پروین گنابادی، جعفر شهیدی

۱۳۴۷

 

۴

ث – ثییه

غلامحسین صدیقی، محمد معین

زیرِ نظر علی‌اکبر دهخدا

۱۳۲۶

 

۴۶

ج – جامه

علی موسوی بهبهانی

زیرِ نظر محمد معین

۱۳۳۸

 

۶۰

جامه – جبل‌آباد

علی موسوی بهبهانی

زیرِ نظر محمد معین

۱۳۴۰

 

۷۸

جبلات – جرازه

علی موسوی بهبهانی

محمد پروین گنابادی

۱۳۴۱

 

۹۵

جراسک – جریربن عطیه

علی موسوی بهبهانی

محمد پروین گنابادی

۱۳۴۳

 

۱۰۵

جریربن عطیه – جسین

علی موسوی بهبهانی

محمد پروین گنابادی

۱۳۴۴

 

۹۶

جش – جمرات

جلیل دوستخواه (جش – جفته)، علیرضا فیض (جفته افشاندن – جمرات)

جعفر شهیدی، علینقی منزوی

۱۳۴۳

 

۱۱۸

جمرات – جیهون

علیرضا فیض

جعفر شهیدی

۱۳۴۵

 

۴۱

چ – چای‌کندی

ژیلبر لازار

زیرِ نظر محمد معین

۱۳۳۸

 

۵۰

چای‌کندی – چشم‌زخم

یزدان‌بخش قهرمان ؟

زیرِ نظر محمد معین

۱۳۳۸

 

۶۳

چشم‌زخم – چم‌رم

یزدان‌بخش قهرمان

زیرِ نظر محمد معین

۱۳۴۰

 

۱۱۷

چم‌رمضان – چون

عباس حکیم

محمد پروین گنابادی، محمد دبیرسیاقی، جعفر شهیدی

۱۳۴۵

 

۱۴۶

چون – چیه

عباس حکیم

محمد دبیرسیاقی

۱۳۴۷

 

۱۳

ح – حاصل

احمد افشار شیرازی (ح – حارث)، علی‌اکبر دهخدا

زیرِ نظر علی‌اکبر دهخدا

۱۳۳۰

 

۱۸

حاصل – حب‌النیل

علی‌اکبر دهخدا

–––––

۱۳۳۲

 

۲۴

حب‌النیل – حجاج‌

علی‌اکبر دهخدا ؟، علینقی منزوی ؟

زیرِ نظر محمد معین

۱۳۳۵

 

۳۹

حجاج‌بن یوسف – حدیث نفس

علی‌اکبر دهخدا ؟، علینقی منزوی ؟ زیرِ نظر محمد معین

۱۳۳۷

 

۴۸

حدیثة – حریف

علی‌اکبر دهخدا ؟، علینقی منزوی ؟ زیرِ نظر محمد معین

۱۳۳۸

 

۶۴

حریف‌آزار – حسن فروختن

علینقی منزوی

زیرِ نظر محمد معین

۱۳۴۰

 

۹۴

حسن‌فروش – حصبه

علینقی منزوی

–––––

۱۳۴۳

 

۱۳۷

حصّة – حییی

علیرضا فیض

جعفر شهیدی، علی موسوی بهبهانی

۱۳۴۶

 

۵۵

خ – خالدبن سلیمان

عبدالله انوار

زیرِ نظر محمد معین

۱۳۴۰

 

۶۷

خالدبن سمیر – خانه

عبدالله انوار

علینقی منزوی، جعفر شهیدی

۱۳۴۰

 

۹۱

خانه – خجه‌لر

عبدالله انوار

محمد پروین گنابادی، علینقی منزوی

۱۳۴۲

 

۱۱۵

خجی – خربة

عبدالله انوار

محمد پروین گنابادی، علینقی منزوی

۱۳۴۴

 

۱۳۱

خربة – خریبه

عبدالله انوار

محمد پروین گنابادی

۱۳۴۶

 

۱۴۰

خریبة – خصم‌تاز

عبدالله انوار

محمد پروین گنابادی، جعفر شهیدی

۱۳۴۷

 

۱۵۲

خصم‌تاز – خلل

عبدالله انوار

جعفر شهیدی

۱۳۴۸

 

۱۵۹

خلل – خوارزم

عبدالله انوار

جعفر شهیدی

۱۳۴۹

 

۱۶۷

خوارزم – خوش‌پیچ

عبدالله انوار

محمد دبیرسیاقی

۱۳۴۹

 

۱۷۰

خوش‌پیچمانی – خییة

عبدالله انوار

محمد دبیرسیاقی

۱۳۵۰

 

۶۸

د – داعی صغیر

محمد دبیرسیاقی

–––––

۱۳۴۰

 

۹۰

داعی کبیر – دانه‌دار

محمد دبیرسیاقی

–––––

۱۳۴۲

 

۱۵۵

دانه‌داری – در

محمد دبیرسیاقی

–––––

۱۳۴۸

 

۱۹۳

در – دردناک

محمد دبیرسیاقی (در – دراریع)، سعید نجفی اسداللهی (دراز – دردناک)

محمد پروین گنابادی، محمد دبیرسیاقی، جعفر شهیدی

۱۳۵۲

 

۱۹۸

دردناک – درود

سعید نجفی اسداللهی

محمد پروین گنابادی، محمد دبیرسیاقی

۱۳۵۲

 

۲۰۱

درود – دزینه

سعید نجفی اسداللهی

محمد دبیرسیاقی، جعفر شهیدی

۱۳۵۳

 

۲۰۳

دژ – دسیه

سعید نجفی اسداللهی

محمد دبیرسیاقی، جعفر شهیدی

۱۳۵۳  

۱۸۱

دش – دل

سعید نجفی اسداللهی

محمد پروین گنابادی، محمد دبیرسیاقی

۱۳۵۱

 

۱۸۳

دل – دم

سعید نجفی اسداللهی (دل – دلی‌یک)، حسن احمدی گیوی (دم)

محمد پروین گنابادی، محمد دبیرسیاقی

۱۳۵۱

 

۱۸۶

دم – دوارة

حسن احمدی گیوی

محمد پروین گنابادی، محمد دبیرسیاقی، جعفر شهیدی

۱۳۵۱

 

۱۸۸

دواری – دوک

حسن احمدی گیوی

محمد پروین گنابادی، محمد دبیرسیاقی، جعفر شهیدی

۱۳۵۱

 

۱۹۰

دوک – دیباج

حسن احمد گیوی (دوک – دی)، مرتضی آیت‌الله‌زاده شیرازی (دیا – دیباج)

محمد پروین گنابادی، محمد دبیرسیاقی، جعفر شهیدی

۱۳۵۲

 

۱۹۲

دیباج – دییء

مرتضی آیت‌الله زاده شیرازی

محمد پروین گنابادی، محمد دبیرسیاقی، جعفر شهیدی

۱۳۵۲

 

۸

ذ – ذیونوسیوس

محمد پروین گنابادی

زیرِ نظر علی‌اکبر دهخدا

۱۳۲۹

 

۸۸

ر – راقم

محمدحسن محمدجعفریان (ر – راستا)، حسن احمدی گیوی (راست‌آب – راقم)

محمد پروین گنابادی، محمد دبیرسیاقی

۱۳۴۲

 

۹۹

راقم – رای

حسن احمدی گیوی

محمد پروین گنابادی، محمد دبیرسیاقی

۱۳۴۳

 

۱۰۸

رای – رجم

حسن احمدی گیوی

محمد پروین گنابادی، محمد دبیرسیاقی

۱۳۴۴

 

۱۲۰

رجم – رستم

حسن احمدی گیوی

محمد پروین گنابادی، محمد دبیرسیاقی

۱۳۴۵

 

۱۲۸

رستم – رضی

حسن احمدی گیوی

محمد پروین گنابادی، محمد دبیرسیاقی

۱۳۴۶

 

۱۳۸

رضی – رکیّه

حسن احمدی گیوی

محمد پروین گنابادی، محمد دبیرسیاقی

۱۳۴۷

 

۸۹

رگ – روح‌القدس

رسول شایسته

محمد پروین گنابادی

۱۳۴۲

 

۱۴۴

روح‌الله – ریینه‌خم

رسول شایسته (روح‌الله – رودگر)، جعفر شعار و حسن انوری (رودگران – روشن‌روان)، حسن احمدی گیوی (روشن‌روی – ریینه‌خم)

محمد پروین گنابادی، محمد دبیرسیاقی

۱۳۴۷

 

۵۳

ز – زایدة

عبدالحسین حائری

زیرِ نظر محمد معین

۱۳۳۹

 

۸۱

زایدة – زبور

عبدالحسین حائری

محمد پروین گنابادی

۱۳۴۱

 

۱۱۰

زبوری – زدن

عبدالحسین حائری

محمد پروین گنابادی

۱۳۴۴

 

۱۶۱

زدن – زقه

عباس دیوشلی

محمد پروین گنابادی، جعفر شهیدی

۱۳۴۹

 

۱۶۴

زقی – زنگ

عباس دیوشلی

محمد پروین گنابادی، جعفر شهیدی

۱۳۴۹

 

۱۷۶

زنگ – زییه

عباس دیوشلی

جعفر شهیدی، محمد پروین گنابادی

۱۳۵۰

 

۱۶

ژ – ژیهلاوا

محمدجواد مشکور، محمد دبیرسیاقی

زیرِ نظر علی‌اکبر دهخدا

۱۳۳۲

 

۵۴

س – سازمان ملل

محمد امین ریاحی زیرِ نظر محمد معین

۱۳۳۹

 

۶۹

سازمان ملل – سان

محمد امین ریاحی (سازمان ملل – ساکلو)، رضا قاسمی (ساکن – سان)

محمد پروین گنابادی، جعفر شهیدی

۱۳۴۰

 

۸۳

سان – ستانه

رضا قاسمی

جعفر شهیدی، علینقی منزوی

۱۳۴۲

 

۹۸

ستانه – سراج

رضا قاسمی

جعفر شهیدی، علینقی منزوی

۱۳۴۳

 

۱۲۲

سراج‌کلا – سری

رضا قاسمی

جعفر شهیدی

۱۳۴۵

 

۱۳۰

سری – سلم

رضا قاسمی

جعفر شهیدی

۱۳۴۶

 

۱۴۹

سلم – سیهی

رضا قاسمی

علی موسوی بهبهانی، جعفر شهیدی

۱۳۴۸

 

۷۲

ش – شاطرگنبدی

احمد سمیعی

محمد پروین گنابادی، محمد دبیرسیاقی

۱۳۴۱

 

۱۱۹

شاطرلنگه – شباب

مرتضی آیت‌الله‌زادۀ شیرازی

محمد پروین گنابادی، محمد دبیرسیاقی

۱۳۴۵

 

۱۴۵

شباب – شرافة

مرتضی آیت‌الله‌زادۀ شیرازی

محمد پروین گنابادی، محمد دبیرسیاقی

۱۳۴۷

 

۱۵۶

شرافی – شعرا

حسن احمدی گیوی

محمد پروین گنابادی، محمد دبیرسیاقی

۱۳۴۸

 

۱۶۰

شعرا – شکسته

حسن احمدی گیوی

محمد پروین گنابادی، محمد دبیرسیاقی

۱۳۴۹

 

۱۶۹

شکسته – شمیهنی

حسن احمدی گیوی

محمد پروین گنابادی، محمد دبیرسیاقی

۱۳۵۰

 

۱۶۶

شن – شهر

مرتضی آیت‌الله‌زادۀ شیرازی

محمد پروین گنابادی، محمد دبیرسیاقی

۱۳۴۹

 

۱۷۱

شهر – شییرة

مرتضی آیت‌الله‌زادۀ شیرازی، حسن احمدی گیوی

محمد دبیرسیاقی، محمد پروین گنابادی

۱۳۵۰

 

۲۰

ص – صالح‌بن نصر

جعفر شهیدی

زیرِ نظر علی‌اکبر دهخدا

۱۳۳۳

 

۲۶

صالح‌بن نصر – صرفه

جعفر شهیدی

زیرِ نظر محمد معین

۱۳۳۵

 

۳۲

صرفه – صلاة

جعفر شهیدی

زیرِ نظر محمد معین

۱۳۳۶

 

۴۴

صلاة استخاره – صیهون

جعفر شهیدی

زیرِ نظر محمد معین

۱۳۳۸

 

۹

ض – ضییم

محمد دبیرسیاقی

زیرِ نظر علی‌اکبر دهخدا

۱۳۲۹

 

۲۳

ط – طاهرزاده

محمد پروین گنابادی

زیرِ نظر محمد معین

۱۳۳۵

 

۲۹

طاهرزاده – طرب نایینی

محمد پروین گنابادی

زیرِ نظر محمد معین

۱۳۳۵

 

۳۳

طرب نایینی – طلسمات

محمد پروین گنابادی (طرب نایینی – طغیة)، محمد دبیرسیاقی (طف – طلسمات)

زیرِ نظر محمد معین

۱۳۳۶

 

۳۵

طلسمات – طیهوج

محمد دبیرسیاقی (طلسمات – طهران)، محمد پروین گنابادی (طهرانی – طیهوج)

زیرِ نظر محمد معین

۱۳۳۶

 

۵

ظ – ظیقی

محمد دبیرسیاقی

زیرِ نظر علی‌اکبر دهخدا

۱۳۲۶

 

۷۶

ع – عتک

جعفر سجادی

علینقی منزوی، جعفر شهیدی

۱۳۴۱

 

۱۳۵

عتک – عروس جهان

جعفر سجادی (عتک – عرسی)، سعید نجفی اسداللهی (عرش – عروس جهان)

محمد پروین گنابادی، محمد دبیرسیاقی

۱۳۴۶

 

۱۵۳

عروس چرخ – عگله میاه

سعید نجفی اسداللهی

محمد پروین گنابادی، محمد دبیرسیاقی

۱۳۴۸

 

۸۵

علّ – علی‌بن شجاع

سعید نجفی اسداللهی

محمد پروین گنابادی، محمد دبیرسیاقی

۱۳۴۲

 

۹۷

علی‌بن شداد – علی زبحی

سعید نجفی اسداللهی

محمد پروین گنابادی، محمد دبیرسیاقی

۱۳۴۳

 

۱۰۶

علی زبیبی – عمادیة

سعید نجفی اسداللهی

محمد پروین گنابادی، محمد دبیرسیاقی

۱۳۴۴

 

۱۳۲

عمادیة – عیینة

سعید نجفی اسداللهی

محمد پروین گنابادی، محمد دبیرسیاقی

۱۳۴۶

 

۲۷

غ – غبغب

هدایت‌الله شهاب فردوسی

زیرِ نظر محمد معین

۱۳۳۵

 

۴۹

غبغب – غز

جعفر شعار

زیرِ نظر محمد معین

۱۳۳۸

 

۶۲

غز – غلی

جعفر شعار

زیرِ نظر محمد معین

۱۳۴۰

 

۷۴

غلیان – غیهم

جعفر شعار

محمد پروین گنابادی

۱۳۴۱

 

۷۹

ف – فرازی

محمد استعلامی

علینقی منزوی، جعفر شهیدی

۱۳۴۱

 

۹۳

فرازی – فرو

محمد استعلامی

جعفر شهیدی

۱۳۴۲

 

۱۱۱

فرو – فگار کردن

محمد استعلامی

جعفر شهیدی

۱۳۴۴

 

۱۲۱

فگار گردیدن – فییدن

محمد استعلامی

جعفر شهیدی

۱۳۴۵

 

۵۷

ق – قاطیغوریاس

علیرضا فیض

زیرِ نظر محمد معین

۱۳۳۹

 

۶۶

قاطیغوریاس – قراگل

علیرضا فیض

جعفر شهیدی

۱۳۴۰

 

۷۱

قراگل – قشفة

علیرضا فیض

علینقی منزوی، جعفر شهیدی

۱۳۴۱

 

۸۴

قشقا – قلعه آب سرده

علیرضا فیض

جعفر شهیدی، علینقی منزوی

۱۳۴۲

 

۱۰۹

قلعه آخوند – قیه‌لی

علیرضا فیض

جعفر شهیدی، علینقی منزوی

۱۳۴۴

 

۳۴

ک – کاخ هشت‌بهشت

عبدالعلی طاعتی

زیرِ نظر محمد معین

۱۳۳۶

 

۵۱

کاخ هشت‌بهشت – کاظم‌آباد

عبدالعلی طاعتی

زیرِ نظر محمد معین

۱۳۳۹

 

۱۰۷

کاظم‌آقا – کای

اسماعیل رفیعیان (کاظم‌آقا – کاو) و محمد استعلامی (کاوار – کاهی کابلی)

محمد پروین گنابادی، علینقی منزوی

۱۳۴۴

 

۱۴۲

کای – کدیور

علی غروی

محمد پروین گنابادی، محمد دبیرسیاقی

۱۳۴۷

 

۱۷۲

کدیوری – کریم‌کلا

علی غروی

محمد دبیرسیاقی، محمد پروین گنابادی

۱۳۵۰

 

۱۸۲

کریم کندی – کغاله

علی غروی (کریم کندی – کسینوس)، عبدالله انوار (کش – کغاله)

جعفر شهیدی، محمد دبیرسیاقی

۱۳۵۱

 

۱۸۰

کف – کلمبه

حسن انوری، علی موسوی بهبهانی

جعفر شهیدی، محمد پروین گنابادی، عباس دیوشلی

۱۳۵۱

 

۱۸۴

کلمبیا – کممة

رسول شایسته

محمد پروین گنابادی، جعفر شهیدی، عباس دیوشلی

۱۳۵۱

 

۱۸۷

کمناء – کوتوال

رسول شایسته (کمناء – کن)، رضا قاسمی (کن – کنیة)، رسول شایسته (کو – کوتوال)

محمد پروین گنابادی، عباس دیوشلی، جعفر شهیدی

۱۳۵۱

 

۱۸۹

کوتوالی – کوهه

رسول شایسته

محمد پروین گنابادی، عباس دیوشلی، جعفر شهیدی

۱۳۵۱

 

۱۹۱

کوهه – کیکیة

رسول شایسته

محمد پروین گنابادی، عباس دیوشلی، جعفر شهیدی

۱۳۵۲

 

۳۰

گ – گبریاس

رضا قاسمی

زیرِ نظر محمد معین

۱۳۳۵

 

۴۳

گبریاس – گرزبردار

رضا قاسمی

زیرِ نظر محمد معین

۱۳۳۸

 

۵۶

گرزبردار – گزیر

رضا قاسمی

زیرِ نظر محمد معین

۱۳۳۹

 

۶۵

گزیر – گلوله خوردن

رضا قاسمی(گزیر - گل پیاده)، علی‌اشرف صادقی (گل‌پیچ – گلوله خوردن)

محمد پروین گنابادی، جعفر شهیدی

۱۳۴۰

 

۷۷

گلوله‌رس – گوتنبرک

علی‌اشرف صادقی

محمدپروین گنابادی، جعفر شهیدی

۱۳۴۱

 

۱۰۱

گوت‌والد – گیهه

مرتضی آیت‌الله‌زادۀ شیرازی

محمد دبیرسیاقی

۱۳۴۳

 

۱۴

ل – لب

محمد دبیرسیاقی

زیرِ نظر علی‌اکبر دهخدا

۱۳۳۱

 

۱۷

لب – لشه

محمد دبیرسیاقی

زیرِ نظر علی‌اکبر دهخدا

۱۳۳۲

 

۲۱

لشه لزور– لنگ بستن

محمد دبیرسیاقی

زیرِ نظر علی‌اکبر دهخدا

۱۳۳۴

 

۲۲

لنگ‌بند – لییده

محمد دبیرسیاقی

زیرِ نظر علی‌اکبر دهخدا

۱۳۳۴

 

۱۹۵

م – مالیات

علی غروی، عزیزالله جوینی (م – ماذیة)، رسول شایسته (مار –  مالیات)

محمد پروین گنابادی، عباس دیوشلی، جعفر شهیدی

۱۳۵۲

 

۱۹۷

مالیت – مباح کردن

رسول شایسته

محمد پروین گنابادی، عباس دیوشلی، جعفر شهیدی

۱۳۵۲

 

۲۰۲

مباحی – متصادق

رضا قاسمی، عزیزالله جوینی

عباس دیوشلی، جعفر شهیدی

۱۳۵۳

 

۲۰۴

متصادم – مثل

رضا قاسمی(متصادم – متیمنات)، رسول شایسته(متین – مثل)

عباس دیوشلی، جعفر شهیدی

۱۳۵۳

 

۲۰۶

مثل – محالج

رسول شایسته (مثل – مچه)، مرتضی آیت‌الله‌زادۀ شیرازی (مچه‌وا – محالج)

عباس دیوشلی، جعفر شهیدی

۱۳۵۴

 

۲۰۷

محال خاصه – محمده

مرتضی آیت‌الله‌زادۀ شیرازی

جعفر شهیدی، محمد دبیرسیاقی

۱۳۵۴

 

۲۰۸

محمده – مخیول

مرتضی آیت‌الله‌زادۀ شیرازی، عزیزالله جوینی

عباس دیوشلی، جعفر شهیدی

۱۳۵۴

 

۲۰۰

مد – مربچه

علی‌اکبر سعیدی سیرجانی

جعفر شهیدی

۱۳۵۲

 

۲۰۵

مربد – مرقات

علی‌اکبر سعیدی سیرجانی(مربد – مرژیان)، سعید نجفی اسداللهی (مرس – مرقات)

محمد دبیرسیاقی، جعفر شهیدی

۱۳۵۴

 

۲۰۹

مرقاق – مژگان

سعید نجفی اسداللهی (مرقاق – مریة)، جواد درهمی و غلامرضا ستوده (مز – مژگان)

محمد دبیرسیاقی، جعفر شهیدی

۱۳۵۴

 

۲۱۰

مژگانی – مسربطة

جواد درهمی و غلامرضا ستوده (مژگانی – مژیده)، سعید نجفی اسداللهی (مس – مسربطة)

محمد دبیرسیاقی، جعفر شهیدی

۱۳۵۴

 

۲۱۱

مسربة – مشعوذ

سعید نجفی اسداللهی (مسربة – مسیو)، رضا قاسمی (مش – مشعوذ)

محمد دبیرسیاقی، عباس دیوشلی، جعفر شهیدی

۱۳۵۴

 

۲۱۲

مشعوذی – مضحک

رضا قاسمی (مشعوذی – مشیم)، حسن احمدی گیوی و عزیزالله جوینی (مشیمة – مضحک)

محمد دبیرسیاقی، عباس دیوشلی، جعفر شهیدی

۱۳۵۴

 

۲۱۳

مضحک – معد

عزیزالله جوینی و رضا قاسمی (مضحکات – معادی‌شکن)، رسول شایسته (معاذ – معد)

عباس دیوشلی، جعفر شهیدی

۱۳۵۴+

 

۲۱۴

معد – مغروس

رسول شایسته

عباس دیوشلی، جعفر شهیدی

۱۳۵۴

 

۲۱۶

مغروسة – مقتطع

رسول شایسته

عباس دیوشلی، جعفر شهیدی

۱۳۵۴

 

۲۱۸

مقتطع – مکعب

رسول شایسته

عباس دیوشلی، جعفر شهیدی

۱۳۵۴

 

۲۱۹

مکعب – ملکشاه

رسول شایسته

عباس دیوشلی، جعفر شهیدی

۱۳۵۴

 

۲۲۰

ملکشاه – منیة هشام

رسول شایسته (ملکشاه – منوچهر)، رضا قاسمی (منوچهری – منیة هشام)

عباس دیوشلی، جعفر شهیدی

۱۳۵۴+

 

۲۱۵

مو – موفق نیشابوری

حسن احمدی گیوی

محمد دبیرسیاقی، جعفر شهیدی

۱۳۵۴

 

۲۱۷

موفق شدن – مهرگان

حسن احمدی گیوی و حسن انوری (موفق شدن – مویینه‌فروش)، سعید نجفی اسداللهی (مه – مهرگان)

محمد دبیرسیاقی، جعفر شهیدی

۱۳۵۴+  

۲۲۱

مهرگان – می‌ینز

سعید نجفی اسداللهی (مهرگان – مهلی)، حسن انوری، جواد درهمی، حسن احمدی گیوی

محمد دبیرسیاقی، جعفر شهیدی

۱۳۵۴+  

۸۰

ن – ناردان

علی‌اکبر سعیدی سیرجانی

جعفر شهیدی

۱۳۴۱

 

۹۲

ناردان افشاندن – ناقد

علی‌اکبر سعیدی سیرجانی

جعفر شهیدی

۱۳۴۲

 

۱۰۳

ناقد – نایژه

علی‌اکبر سعیدی سیرجانی

جعفر شهیدی

۱۳۴۳

 

۱۱۲

نایژه – نخوت‌فروش

علی‌اکبر سعیدی سیرجانی

جعفر شهیدی

۱۳۴۴

 

۱۲۴

نخوت‌فروش – نشان

علی‌اکبر سعیدی سیرجانی

جعفر شهیدی

۱۳۴۵

 

۱۳۴

نشان – نظامی گنجوی

علی‌اکبر سعیدی سیرجانی

جعفر شهیدی

۱۳۴۶

 

۱۵۱

نظامیه – نقش

علی‌اکبر سعیدی سیرجانی

جعفر شهیدی

۱۳۴۸

 

۱۶۲

نقش – نمون

علی‌اکبر سعیدی سیرجانی

جعفر شهیدی

۱۳۴۹

 

۱۷۴

نمون – نوفرست

علی‌اکبر سعیدی سیرجانی

جعفر شهیدی

۱۳۵۰

 

۱۸۵

نوفل – نیین

علی‌اکبر سعیدی سیرجانی

جعفر شهیدی

۱۳۵۱

 

۱۱۶

و – والد

خسرو فرشیدورد (و – واق‌واق)، علی‌اکبر سعیدی سیرجانی (واقوصه – والدات)

محمد پروین گنابادی، جعفر شهیدی

۱۳۴۵

 

۱۷۵

والد – وشیج

علیرضا فیض (والدان – وشیج)

جعفر شهیدی

۱۳۵۰

 

۱۷۹

وشیج – ویهج

علیرضا فیض

جعفر شهیدی، محمد دبیرسیاقی

۱۳۵۱

 

۷۵

هـ – هانی گرمله

عباس حکیم (هـ – هارپینی)، یدالله ثمره (هارت – هانی گرمله)

محمد پروین گنابادی، علینقی منزوی

۱۳۴۱

 

۱۰۴

هاو – هزار

یدالله ثمره (هاو – هجران‌دوست)، محمد استعلامی (هجرالبحرین – هزار)

جعفر شهیدی

۱۳۴۳

 

۱۲۹

هزار – هموار

محمد استعلامی

جعفر شهیدی

۱۳۴۶

 

۱۴۳

همواران – هییماء

محمد استعلامی (همواران – هود)، علیرضا فیض (هوداس – هییماء)

جعفر شهیدی

۱۳۴۷

 

۱۹۴

ی – یافتن

حسن انوری، محمد پروین گنابادی

جعفر شهیدی

۱۳۵۲

 

۱۹۶

یافتن – یعافیر

محمد پروین گنابادی، حسن انوری، حسن احمدی گیوی

محمد دبیرسیاقی،  جعفر شهیدی

۱۳۴۵

 

۱۹۹

یعاقبة – ی‌ی‌ی‌ی

علی غروی، عبدالله انوار

جعفر شهیدی، محمد دبیرسیاقی

۱۳۵۲

 

۴۰

مقدمه

به قلم گروهی از نویسندگان

زیرِ نظر محمد معین و سیدجعفر شهیدی

۱۳۳۷

 

۲۲۲

تکملۀ مقدمه

محمد دبیرسیاقی

–––––

۱۳۵۹

 

 

کلید واژه ها: جزوه های لغت نامه دهخدا موسسه لغت نامه دهخدا دهخدا علی اکبر دهخدا ابوالحسن شعرانی محمد معین سید محمد دبیرسیاقی محمد پروین گنابادی سید جعفر شهیدی عباس دیوشلی عبدالله انوار محمدابراهیم باستانی پاریزی سعید نجفی اسداللهی رسول شایسته حسن احمدی گیوی مرتضی آیت‌الله‌زادۀ شیرازی جواد درهمی غلامرضا ستوده محمد استعلامی علی‌اکبر سعیدی سیرجانی