مریم میرشمسی

تعداد بازدید:۱۲۸

مریم میرشمسی، کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تهران که از سال ۱۳۷۱ به طور پاره وقت در ویراستاری چاپ کامپیوتری لغت نامه دهخدا با مؤسسه همکاری داشته است. عمده فعالیت ایشان در دفتر فرهنگی آقای دکتر علی رواقی بوده که تا سال ۱۳۸۶ این همکاری ادامه یافته است در تألیف ذیل فرهنگ‌های فارسی با آقای دکتر رواقی همکاری کرده است. همچنین در تألیف فرهنگ بزرگ سخن نیز به سرپرستی دکتر حسن انوری مشارکت داشته است. از سال ۱۳۸۶ با مؤسسه لغت نامه به طور تمام وقت همکاری دارد و در حال حاضر تألیف قسمت‌هایی از حرف «ب» بر عهده وی است.
از کارهای او می‌توان به تصحیح العراضه فی الحکایه السلجوقیه و سمط العلی للحضره-العلیا اشاره کرد.