عبدالرضا قریشی

تعداد بازدید:۸۵۹
عبدالرضا قریشی

عبدالرضا قریشی دارای درجه کارشناسی ارشد در رشته زبان و ادبیات فارسی و دبیر دبیرستانهای تهران، از سال ۱۳۸۴ در استخراج لغات و شواهد، نمونهخوانی و مقابله با مؤسسه مشارکت داشته و اینک تألیف قسمتهایی از حرف «ب» بر عهدۀ ایشان است.

کلید واژه ها: زبان و ادبیات فارسی موسسه لغت نامه دهخدا عبدالرضا قریشی