عبدالرضا قریشی

تعداد بازدید:۱۱۲
عبدالرضا قریشی

عبدالرضا قریشی دارای درجه کارشناسی ارشد در رشته زبان ادبیات فارسی و دبیر دبیرستانهای تهران، از سال ۱۳۸۴ در استخراج لغات و شواهد، نمونهخوانی و مقابله با مؤسسه مشارکت داشته و اینک تألیف قسمتهایی از حرف «ب» برعهده ایشان است