پگاه خدیش

تعداد بازدید:۱۵۲
پگاه خدیش

پگاه خدیش، دارای درجه دکتری در زبان و ادبیات فارسی، عضو هیئت علمی مؤسسه لغتنامه دهخدا و مرکز بینالمللی آموزش زبان فارسی، فعالیت او در مؤسسه و مرکز از سال ۱۳۸۵ آغاز گردید. خانم دکتر خدیش چندین مقاله را در مجلات علمی پژوهشی به چاپ رسانده است. ریختشناسی افسانه‌های ایرانی پایاننامه وی بوده که توسط انتشارات علمی فرهنگی به چاپ رسیده است. درحال حاضر تألیف قسمتی از حرف «ب» بر عهده او است.