ایرج شهبازی

تعداد بازدید:۷۵
ایرج شهبازی

ایرج شهبازی دارای لیسانس فقه و حقوق اسلامی از دانشگاه تهران (1370)، فوقلیسانس آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان از دانشگاه تهران (1378) و دکترای زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تهران (1386)، عضو هیئت علمی مؤسسه لغتنامه دهخدا و مرکز آموزش زبان فارسی. همکاریاش را با مؤسسه لغتنامه دهخدا و مرکز آموزش زبان فارسی از سال 1383 آغاز کرد. علاوه بر آموزش زبان و ادبیات فارسی به دانشجویان خارجی در امر تألیف و ویراستاری لغتنامه فارسی مشارکت دارد. برخی از کارهای ایشان عبارتند از سبع هشتم، فرهنگ ادبی smsو همه کودکی؛ داستانهای مثنوی معنوی، داستان رستم و اسفندیار، همچنین مقالات متعددی در مجلههای معتبر علمی پژوهشی و ادبی به چاپ رسانده است..