ایرج مهرکی

تعداد بازدید:۲۳۹
ایرج مهرکی

ایرج مهرکی، دارای درجه دکتری در زبان ادبیاتفارسی، از سال ۱۳۷۱ در ویراستاری هر دو چاپ کامپیوتری لغت نامه دهخدا همکاری و به عنوان عضو هیئت مؤلفان لغتنامه پذیرفته شده است و در حال حاضر تألیف بخشی از حرف «ب» بر عهده  وی است. آقای دکتر مهرکی در تألیف و تدوین فرهنگ متوسط دهخدا نیز مشارکت داشتها است. از کارهای نامبرده میتوان به تصحیح جهانگشای جوینی با همکاری دکتر عباسی و چندین مقاله اشاره کرد.