ایرج مهرکی

تعداد بازدید:۲۷۵۶
ایرج مهرکی

ایرج مهرکی دارای درجه دکتری در زبان و ادبیات فارسی، از سال ۱۳۷۱ در ویراستاری هر دو چاپ کامپیوتری لغتنامه دهخدا همکاری و به عنوان عضو هیئت مؤلفان لغت‌نامه پذیرفته شده است و در حال حاضر تألیف بخشی از حرف «ب» بر عهده  وی است. آقای دکتر مهرکی در تألیف و تدوین فرهنگ متوسط دهخدا نیز مشارکت داشته است. از کارهای نامبرده میتوان به تصحیح جهانگشای جوینی با همکاری دکتر عباسی و چندین مقاله اشاره کرد.

کلید واژه ها: زبان و ادبیات فارسی