نقشۀ مجموعه

تعداد بازدید:۳۰۶۴
نقشۀ مجموعه

۱. گنجینۀ دهخدا

۲. باغ مؤسسه

۳. کتاب‌خانۀ مؤلفان

۴. کتاب‌خانۀ دکتر شهیدی

۵. ورودی گنجینه

۶. سرسرا