نقشه مجموعه

تعداد بازدید:۱۸۳۷
نقشه مجموعه

۱. گنجینه دهخدا

۲. باغ مؤسسه

۳. کتابخانه مؤلفان

۴. کتابخانه دکتر شهیدی

۵. ورودی گنجینه

۶. سرسرا