راهنمای استفاده از لغت‌نامهٔ دهخدا

تعداد بازدید:۱۰۶۳۸۵

مفهوم

نشانه اختصاری

مفهوم

نشانه اختصاری

سلام‌اللّه علیه (علیها)

(س)

نشانه معنی بعدی مدخل

||

صفحه (پیش از عدد)

ص

نشانه ترکیب یا زیرمدخل

__

صفت

ص

اسم

اِ

صلّی اللّه علیه و آله و سَلَّم

(ص)

اسم خاص

اِخ

صفحات

صص

اسم صوت

اِ صوت

صفت نسبی

ص نسبی

اسم فعل

اِ فعل

ظاهراً

ظ

اسم مرکب

اِ مرکب

عربی

ع

اسم مصدر

اِ مص

علیه‌السلام (علیهمالسلام، علیهم‌السلام)

(ع)

جلد

ج

فرهنگ اسدی نخجوانی

فان

جمع (پیش از لغت جمع)

ج،

قید

ق

جمعِ … (پیش از لغت مفرد)

جِ

قبل از میلاد

ق. م.

جمع‌الجمع

جج،

میلادی

م.

جمع‌الجمعِ

ججِ

مصدر

مص

چاپ

چ

مصدر مرکب

مص مرکب

حاشیه

ح

نعت تفضیلی (اسم تفضیل، صفت تفضیلی)

ن تف

حاصل مصدر

حامص

نعت فاعلی (اسم فاعل، صفت فاعلی)

نف

حبیب‌السیر چاپ طهران

حبط

نسخه بدل

ن ل

حاشیه فرهنگ اسدی نخجوانی

حفان

نعت مفعولی (اسم مفعول، صفت مفعول)

ن مف

رَضِیَ اللّه عنه

رض

هجری شمسی

ه. ش.

رحمه‌اللّه علیه

ره

هجری قمری

ه. ق.

سطر

س