قوانین و مقررات

تعداد بازدید:۱۶۷۸
  • کلاس‌ها با کمتر از ۵ زبان آموز برگزار نمی‌شوند.
  • نمره نهایی از ۱۰۰ است که شامل: ۲۰ نمره شرکت در کلاس شما، ۴۰ نمره از آزمون میان دوره و ۴۰ نمره از امتحان نهایی شما است.
  • نمره قبولی در امتحان ۶۶ به بالا می‌باشد.
  • شما می‌توانید گواهی فارع التحصیلی خود را بعد از امتحان نهایی دریافت کنید به این شرط که یک هفته پیش از روز امتحان، به همکار ما در اتاق شماره ۶۳ اطلاع داده باشید. درغیر این صورت، گواهی شما یک هفته پس از امتحان آماده می‌شود.
  • در صورت ی که بیش از چهارغیبت غیر قابل قبول داشته باشید، واجد شرایط دریافت گواهی فارغ التحصیلی نخواهید بود و باید دوره را دوباره تکرار کنید.

قوانین کلاس           

  • خانمها باید در محیط داخل مرکز حجاب خود را رعایت کنند.
  • به شما توصیه می‌شود که با غریبه هادر داخل مرکز صحبت نکنید.
  • شما مجاز نیستید بدون اجازه قبلی بخش آموزش، افراد ثبت نام نشده را به عنوان مهمان به کلاس خود ببرید.
  • دانشجویان مجاز نیستند بدون اجازه قبلی بخش آموزش، کلاس خود را تغییر دهند.
  • دانشجویان مجاز به استعمال سیگار در داخل مرکز نیستند.