اعضای هیئت علمی مؤسسه

تعداد بازدید:۱۵۰۲

 

 

آقای دکتر محمود بی‌جن‌خان
ریاست و معاون علمی مؤسسه و مرکز

پست الکترونیکی: mbjkhan[AT]ut.ac.ir

شمارهٔ مستقیم:  ۲۲۷۰۱۰۵۸
شمارهٔ داخلی: ۲۰۰

 

https://dehkhoda.ut.ac.ir/Images/Member/khadish.jpg ‌‌‌‌‌‌

خانم دکتر پگاه خدیش
بخش تألیف و عضو هیئت علمی مؤسسه و مرکز
پست الکترونیکی: pkhadish[AT]ut.ac.ir

شمارهٔ داخلی: ۲۳۲

https://dehkhoda.ut.ac.ir/Images/Member/shahbazi.jpg

آقای دکتر ایرج شهبازی
بخش تألیف و عضو هیئت علمی مؤسسه و مرکز

شمارهٔ داخلی: ۲۰۹