دوره‌های عالی ادبیات

تعداد بازدید:۲۴۴۳

* کلاس با کمتر از ۵ دانشجو تشکیل نخواهد شد.

 

دوره‌های عالی ادبیات فارسی و فرهنگ ایرانی

 نثر فارسی در دوره معاصر

نثر قدیم

شعر معاصر فارسی

شعر کهن فارسی 

شاهنامه فردوسی

حافظ

غزلیات شمس تبریزی

مثنوی مولوی

گلستان و بوستان سعدی

فرهنگ عامه

تاریخ ایران