دوره‌های بلندمدت

تعداد بازدید:۲۱۳۴
دوره‌های بلندمدت
دوره‌ها روز ساعت توضیحات
مقدماتی ۱ شنبه، دوشنبه، چهارشنبه ۱۶:۰۰ - ۱۳:۰۰ ۹ ساعت در هفته به مدت ۱۱ هفته
مقدماتی ۲ شنبه، دوشنبه، چهارشنبه ۱۶:۰۰ - ۱۳:۰۰
میانی ۱ شنبه، دوشنبه، چهارشنبه ۱۶:۰۰ - ۱۳:۰۰
میانی ۲ شنبه، دوشنبه، چهارشنبه ۱۶:۰۰ - ۱۳:۰۰
پیش‌رفته شنبه، دوشنبه، چهارشنبه ۱۶:۰۰ - ۱۳:۰۰
  • مدت‌ اتمام دوره‌های بلندمدت از مقدماتی تا پیش‌رفته حدوداً پانزده ماه است.