دوره‌های کوتاه‌مدت

تعداد بازدید:۳۲۷۱

دوره‌های کوتاه‌مدت

دوره‌ها روز ساعت توضیحات
پیش‌مقدماتی شنبه تا چهارشنبه

۱۲:۰۰ - ۰۹:۰۰

۱۵ ساعت در هفته به مدت ۶ هفته
مقدماتی ۱ شنبه تا چهارشنبه

۱۲:۰۰ - ۰۹:۰۰

مقدماتی ۲ شنبه تا چهارشنبه

۱۲:۰۰ - ۰۹:۰۰

مقدماتی ۳ شنبه تا چهارشنبه

۱۲:۰۰ - ۰۹:۰۰

میانی ۱ شنبه تا چهارشنبه

۱۲:۰۰ - ۰۹:۰۰

میانی ۲ شنبه تا چهارشنبه

۱۲:۰۰ - ۰۹:۰۰

میانی ۳ شنبه تا چهارشنبه

۱۲:۰۰ - ۰۹:۰۰

پیش‌رفته ۱ شنبه تا چهارشنبه

۱۲:۰۰ - ۰۹:۰۰

پیش‌رفته ۲ شنبه تا چهارشنبه

۱۲:۰۰ - ۰۹:۰۰

پیش‌رفته ۳ شنبه تا چهارشنبه

۱۲:۰۰ - ۰۹:۰۰

 

  • مدت‌ اتمام دوره‌های کوتاه‌مدت از مقدماتی ۱ تا پیش‌رفته ۲ حدوداً سیزده ماه است.