همکاران بخش آموزش

تعداد بازدید:۶۱۸
  نام و سمت - رایانامه شماره تماس               نام و سمت - رایانامه شماره تماس

 

 

آقای دکتر محمود بی‌جن‌خان
ریاست مؤسسه و مرکز
mbjkhan[AT]ut.ac.ir
مستقیم: ۲۲۷۳۱۴۷۷
داخلی: ۲۴۸
 

خانم اعظم‌السادات نوابی

مدرس، کارشناس مسئول تهیه محتوای آموزشی

مستقیم: ۲۲۷۱۶۸۳۳
داخلی: ۲۱۹
آقای دکتر ضیاء قاسمی
کارشناس مسئول آموزش‌های تخصصی آزاد
مستقیم:
داخلی: ۲۴۳
داخلی آزمایشگاه: ۲۰۵
  خانم مریم مهدوی
امور دانشجویی
icps.dormitory[AT]ut.ac.ir
مستقیم : ۲۶۸۵۲۰۷۷
داخلی: ۲۲۷
  خانم ندا نفیسی
کارشناس مسئول روابط بین الملل
icps[AT]ut.ac.ir

مستقیم : ۲۲۷۱۷۱۲۰
داخلی: ۱

مستقیم: ۲۲۷۳۱۴۷۳ داخلی: ۲۱۸

  خانم لیلا جمشیدی
کارشناس آموزش‌های تخصصی آزاد
مستقیم:
داخلی: ۲۲۴
 

خانم ربابه حیاتی
کارشناس امور کنسولی

consular_icps[AT]yahoo.com

مستقیم : ۲۲۷۰۸۱۳۱  

خانم مینو نامداری
mnamdari[AT]ut.ac.ir

کارشناس آموزش های الکترونیکی آموزش های تخصصی آزاد 

داخلی : ۲۳۷

 

 

 

خانم مریم مقدم
کارشناس آموزش‌های تخصصی آزاد
مستقیم:
داخلی: ۲۲۱
     

خانم فاطمه مهدیان

مدرس، کارشناس پژوهشی

مستقیم: ۲۲۷۱۶۸۳۳

داخلی: ۲۱۹

خانم مینا مثمر

مدرس، کارشناس پژوهشی

 

خانم زهرا ملکشاهی

مدرس، کارشناس پژوهشی

 

خانم سیده رؤیا معصومی

مدرس، کارشناس پژوهشی