همکاران بخش آموزش

تعداد بازدید:۳۰۰۴

 

 

نام

سِمت

شمارۀ تماس مستقیم/ داخلی

رایانامه

خانم دکتر حمیرا زمردی

رئیس مؤسسۀ لغت‌نامۀ دهخدا و مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی

‌۰۰۹۸-۲۱-۲۲۷۰۱۰۵۸

zomorrodi[AT]ut.ac.ir

آقای عباس پهلوانی

معاون اجرایی مؤسسۀ لغت‌نامۀ دهخدا و مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی

۰۰۹۸-۲۱-۲۲۷۱۱۸۰۰ 

 

آقای دکتر هادی ویسی

معاون علمی مؤسسۀ لغت‌نامۀ دهخدا و مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی

مستقیم:
۰۰۹۸-۲۱-۲۲۷۳۱۴۷۷

داخلی: ۲۴۸

h.veisi[AT]ut.ac.ir 

آقای مهدی تجلی

 مدیر روابط‌عمومی و روابط بین‌الملل مؤسسۀ لغت‌نامۀ دهخدا و مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی

۰۰۹۸-۲۱-۲۲۷۰۱۰۸۳

mtajalli[AT]ut.ac.ir

آقای دکتر ضیاء قاسمی

مدرس، کارشناس مسئول آموزش‌های تخصصی آزاد

مستقیم:

۰۰۹۸-۲۱-۲۲۷۱۷۱۲۰

داخلی: ۲۴۳, ۲۰۵

ziyaghasemi[AT]ut.ac.ir

خانم اعظم‌السادات نوابی

 مدرس، مدیر گروه تولید محتوای آموزشی

 

مستقیم:

۰۰۹۸-۲۱-۲۲۷۱۷۱۲۰

داخلی: ۲۵۸

anavvabi[AT]ut.ac.ir 

خانم ندا نفیسی

سرپرست بخش آموزش

مستقیم:

۰۰۹۸-۲۱-۲۶۸۵۲۰۶۱
داخلی: ۲۱۸

Dehkhoda[AT]ut.ac.ir

خانم لیلا جمشیدی

کارشناس مسئول امور دانشجویی و فرهنگی شاهد و ایثارگر

مستقیم:

۰۰۹۸-۲۱-۲۲۷۱۷۱۲۰
داخلی: ۲۲۴

leilajamshidi[AT]ut.ac.ir

خانم مریم مقدم

کارشناس بخش آموزش

۰۰۹۸-۲۱-۲۲۷۱۶۸۳۳

m_moghadam[AT]ut.ac.ir

خانم ربابه حیاتی

 کارشناس امور کنسولی

۰۰۹۸-۲۱-۲۲۷۰۸۱۳۱

consular_icps[AT]yahoo.com

خانم مریم مهدوی

کارشناس امور دانشجویی

۰۰۹۸-۲۱-۲۶۸۵۳۰۷۷

icps.dormitory[AT]ut.ac.ir 

خانم مینو نامداری

 کارشناس آموزش‌های الکترونیکی

مستقیم:

۰۰۹۸-۲۱-۲۲۷۱۷۱۲۰
داخلی: ۲۳۷

mnamdari[AT]ut.ac.ir

خانم مینا مثمر

‌مدرس، کارشناس پژوهشی

مستقیم:

۰۰۹۸-۲۱-۲۲۷۱۷۱۲۰
داخلی: ۲۰۲

mina.mosmer[AT]guest.ut.ac.ir

خانم زهرا ملکشاهی

‌مدرس، کارشناس پژوهشی، عضو کارگروه تولید محتوای آموزشی

مستقیم:

۰۰۹۸-۲۱-۲۲۷۱۷۱۲۰
داخلی: ۲۲۳

 

z.malekshahi[AT]guest.ut.ac.ir

خانم فاطمه مهدیان

‌مدرس، کارشناس پژوهشی

مستقیم:

۰۰۹۸-۲۱-۲۲۷۱۷۱۲۰
داخلی: ۲۲۳

 

fatemeh.mahdian[AT]guest.ut.ac.ir

خانم رؤیا معصومی

‌مدرس، کارشناس پژوهشی، عضو کارگروه تولید محتوای آموزشی

مستقیم:

۰۰۹۸-۲۱-۲۲۷۱۷۱۲۰
داخلی: ۲۰۲

masumi.r[AT]guest.ut.ac.ir

کلید واژه ها: موسسه لغت نامه دهخدا مرکز بین ‌المللی آموزش زبان فارسی