همکاران بخش تألیف

تعداد بازدید:۲۳۷۹
نام و سِمت - رایانامه شمارۀ تماس نام و سِمت - رایانامه شمارۀ تماس
آقای دکتر ایرج شهبازی
مؤلف و عضو هیئت علمی مؤسسه و مرکز
داخلی: ۲۰۹ خانم دکتر پگاه خدیش
مؤلف و عضو هیئت علمی مؤسسه و مرکز
pkhadish[AT]ut.ac.ir
داخلی: ۲۳۲

خانم رکسانا نصیری
کارشناس بخش تألیف، کارشناس انتشارات مؤسسه و مرکز
nasiri[AT]ut.ac.ir

داخلی: ۲۳۰ خانم مهناز بیکی
کارشناس بخش تألیف mahna2.beygi[AT]yahoo.com

داخلی: ۲۳۹

کلید واژه ها: موسسه لغت نامه دهخدا مرکز بین ‌المللی آموزش زبان فارسی دکتر ایرج شهبازی اکرم سلطانی دکتر پگاه خدیش