همکاران بخش تألیف

تعداد بازدید:۵۰۰
  نام و سمت - رایانامه شماره تماس   نام و سمت - رایانامه شماره تماس
خانم اکرم سلطانی
کارشناس مسئول بخش تألیف
akramsoltani[AT]ut.ac.ir
مستقیم : ۲۲۷۱۷۱۱۶
داخلی: ۲۲۹
خانم دکتر پگاه خدیش
مؤلف و عضو هیئت علمی مؤسسه و مرکز
pkhadish[AT]ut.ac.ir
مستقیم :
داخلی: ۲۳۲
آقای دکتر ایرج شهبازی
مؤلف و عضو هیئت علمی مؤسسه و مرکز
مستقیم:
داخلی: ۲۰۹
خانم مهناز بیکی
کارشناس بخش تألیف mahna2.beygi[AT]yahoo.com
مستقیم:
داخلی: ۲۳۹
خانم اکرم محمدی
کارشناس بخش تألیف
akrammohammadi[AT]ut.ac.ir
مستقیم :
داخلی: ۲۳۰

خانم رکسانا نصیری
کارشناس بخش تألیف، امین اموال

کارشناس انتشارات مؤسسه و مرکز
nasiri[AT]ut.ac.ir

مستقیم :
داخلی: ۲۳۰