مدیریت و همکاران اداری و ستادی

تعداد بازدید:۳۳۶۲

                  

  نام و سِمت - رایانامه  

  شمارۀ تماس  

  

نام و سِمت - رایانامه

شمارۀ تماس

خانم دکتر حمیرا زمردی
ریاست مؤسسه و مرکز
zomorrodi[AT]ut.ac.ir

مستقیم: ۲۲۷۰۱۰۵۸
داخلی: ۲۰۰

آقای عباس پهلوانی
معاون اجرایی مؤسسه و مرکز

مستقیم: ۲۲۷۱۱۸۰۰
داخلی: ۲۶۲

آقای دکتر هادی ویسی

معاون علمی مؤسسه و مرکز

h.veisi[AT]ut.ac.ir

مستقیم: ۲۲۷۳۱۴۷۷
داخلی: ۲۴۸

آقای مهدی تجلی

 مدیر روابط عمومی و بین‌الملل 
mtajalli[AT]ut.ac.ir

مستقیم: ۲۲۷۰۱۰۸۳
داخلی: ۲۶۳

آقای سید فرهاد ترابی
کارشناس امور اداری و دفتری
ftorabi1346[AT]ut.ac.ir

مستقیم: ۲۶۸۵۲۰۶۱

خانم شیما صافی
کارشناس مسئول امور اداری دفتری مؤسسه
shima.safi[AT]ut.ac.ir

مستقیم: ۲۲۷۱۸۰۷۴
داخلی: ۲۰۰ و ۲۱۶
دورنگار: ۲۲۷۱۱۹۰۲

خانم لونی

رئیس امور مالی

مستقیم: ۲۲۷۱۳۰۱۱
داخلی: ۲۴۵

 


 

 

 

خانم معصومه عبدالهی
کارشناس کتابداری

مستقیم: ۲۲۷۱۹۴۹۵
داخلی: ۲۱۱

آقای اویس هاشمی
کارپرداز و کارشناس کتابخانه

مستقیم: ۲۶۸۵۲۰۶۹
داخلی: ۲۶۴

خانم لیوسا رسولی

کارشناس مسئول واحد خدمات رایانه‌ای و آمار   rasouli[AT]ut.ac.ir

داخلی: ۲۲۶

آقای علیرضا شاه‌محمدی
امور رایانه

داخلی: ۲۴۷

 

خانم لیلا مؤدب، آقای هادی کریمی، آقای داوود عزیزی، آقای سعید اسکندری

امور عمومی

داخلی: ۲۰۸، ۳۰۱، ۲۱۷، ۲۰۷، ۲۳۵، ۲۵۲

آقای مهدی طریق‌پور
تأسیسات

داخلی: ۲۰۳

آقای حسین باقرزاده داخلی: ۲۵۵

انتظامات

مستقیم: ۲۲۷۳۱۴۷۵
داخلی: ۲۰۱

کلید واژه ها: موسسه لغت نامه دهخدا مرکز بین ‌المللی آموزش زبان فارسی