مدیریت و همکاران اداری و ستادی

تعداد بازدید:۷۰۷
  نام و سمت - رایانامه شماره تماس   نام و سمت - رایانامه شماره تماس

آقای دکتر محمود بی‌جن‌خان
ریاست مؤسسه و مرکز
mbjkhan[AT]ut.ac.ir

مستقیم : ۲۲۷۰۱۰۵۸
داخلی: ۲۰۰
آقای عباس پهلوانی
معاون اجرایی مؤسسه و مرکز
مستقیم: ۲۲۷۱۱۸۰۰
داخلی: ۲۶۲

آقای دکتر هادی ویسی

معاون علمی مؤسسه و مرکز

h.veisi[AT]ut.ac.ir

 

آقای مهدی تجلی

کارشناس مسئول روابط عمومی و امور بین‌الملل (مدیر روابط عمومی)
mtajalli[AT]ut.ac.ir

مستقیم: ۲۲۷۰۱۰۸۳
داخلی: ۲۶۳
آقای سید فرهاد ترابی
کارشناس مسئول امور دانشجویی و فرهنگی
ftorabi1346[AT]ut.ac.ir
مستقیم: ۲۲۷۳۱۴۷۷ خانم شیما صافی
کارشناس مسئول امور اداری دفتری مؤسسه
shima.safi[AT]ut.ac.ir
مستقیم : ۲۲۷۱۸۰۷۴
داخلی: ۲۰۰ و ۲۱۶
دورنگار: ۲۲۷۱۱۹۰۲
خانم مانا شایسته
کارشناس مسئول گنجینه دهخدا
داخلی: ۲۵۲  

خانم لونی

رئیس امور مالی

مستقیم: ۲۲۷۱۳۰۱۱
داخلی: ۲۴۵

خانم مهناز غفاری
کارشناس حسابداری

ghafari_nazari[AT]ut.ac.ir

مستقیم : ۲۲۷۱۳۰۱۱
داخلی: ۲۴۵
آقای اویس هاشمی
کارپرداز و کارشناس کتابخانه
مستقیم: ۲۶۸۵۲۰۶۹
داخلی: ۲۶۴
 

خانم مهندس لیوسا رسولی

کارشناس مسئول واحد خدمات

رایانه ای و آمار   rasouli[AT]ut.ac.ir

مستقیم: ۲۲۷۳۱۴۷۳

داخلی: ۲۲۶

آقای علیرضا شاه‌محمدی
امور رایانه
داخلی: ۲۴۷
 

خانم لیلا مؤدب، آقای هادی کریمی، آقای داوود عزیزی، آقای سعید اسکندری

امور عمومی

داخلی: ۲۰۸، ۳۰۱، ۲۱۷، ۲۰۷، ۲۳۵، ۲۵۲ خانم معصومه عبدالهی
کارشناس کتابداری
مستقیم: ۲۲۷۱۹۴۹۵
داخلی: ۲۱۱
  خانم هاله رضایی
کارشناس امور پژوهشی
مستقیم:
داخلی: ۲۳۴
  انتظامات مستقیم: ۲۲۷۳۱۴۷۵
داخلی: ۲۰۱
  خانم مژگان مقدس جعفری
اپراتور تلفنخانه
مستقیم: ۲۲۷۰۰۸۵۷ - ۲۲۷۳۱۴۷۳
داخلی: ۰ و ۳۰۰
  آقای حسین باقرزاده داخلی: ۲۵۵
        آقای مهدی طریق‌پور
تأسیسات
مستقیم:
داخلی: ۲۰۳