مقررات آموزشی دوره‌های آموزش آزاد

تعداد بازدید:۱۳۲۵
 1. شهریه باید قبل از شروع کلاس از طریق دستگاه کارت‌خوان موجود در مرکز یا به شماره حساب: ۴۰۰۱۰۷۰۱۰۳۰۰۶۸۲۵ بانک مرکزی، شعبۀ دانشگاه، شناسۀ واریز ۳۲۹۰۷۰۱۷۴۱۴۰۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۴۶۰۰۴۰۱ به نام حساب غیرقابل برداشت مؤسسۀ لغت‌نامۀ دهخدا و مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه تهران، واریز و فیش آن به مسئول نام‌نویسی ارائه شود.
 2. پس از نام‌نویسی و واریز شهریه، انصراف پذیرفته نیست و مبلغی عودت نمی‌گردد.
 3. در صورت عدم تشکیل کلاس در مرکز، کل شهریه بازگردانده خواهد شد.
 4. در صورت غیبت فراگیر، تشکیل جلسۀ جبرانی برای هیچ کلاسی ممکن نیست و هزینه‌ای مسترد نخواهد شد.
 5. همراه‌ داشتن کارت‌ شناسایی مرکز در همۀ جلسات الزامی است. همچنین انتظار می‌رود فراگیران پیش از حضور مدرس در کلاس حضور یابند.
 6. حضور همراه در کلاس مجاز نیست. در موارد استثنایی باید هماهنگی لازم پیشاپیش صورت پذیرد.
 7. انتظار دارد قوانین، مقررات و شئونات اخلاقی و رفتاری متناسب با محیط علمی و آموزشی دانشگاه (پوشش مناسب، خودداری از استعمال دخانیات، پرهیز از رفتار نامناسب با دیگر فراگیران، کارکنان و مدرسان) همواره مد نظر باشد. در موارد بروز نقض اصول رفتاری تعیین‌شده، طبق مقررات دانشگاه تهران رسیدگی خواهد شد.
 8. برای همۀ دوره‌ها گواهی‌نامه صادر می‌گردد. همچنین چنانچه فراگیر بیش از ۳ ماه پس از اتمام دوره برای دریافت گواهی‌نامه اقدام نکند، تعهدی در این خصوص به عهدۀ مرکز نخواهد بود.
 9. غیبت بیش از یک‌چهارم ساعات کلاس پذیرفته نیست و برای غایبان بیش از حداکثر مجاز، گواهی‌نامۀ پایان دوره صادر نخواهد شد.
 10. مرکز تعهدی برای ترجمۀ گواهی‌نامه‌های صادره ندارد.
 11. دوره‌های آموزشی این مرکز آموزش آزاد محسوب می‌گردند و ختم به صدور مدرک دانشگاهی نمی‌شوند.

 

شماره حساب دانشگاه تهران 

 ۴۰۰۱۰۷۰۱۰۳۰۰۶۸۲۵

شناسۀ واریز مؤسسۀ دهخدا 

   ۳۲۹۰۷۰۱۷۴۱۴۰۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۴۶۰۰۴۰۱

کلید واژه ها: مقررات آموزشی دوره‌های آموزش آزاد مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی موسسه لغت نامه دهخدا