کتاب‌خانۀ دکتر شهیدی

تعداد بازدید:۲۴۲۹

تالار شهیدی نیز یکی از بخش‌های مجموعه است که در سال ۱۳۸۶ پس از این‌که مرحوم دکتر سید جعفر شهیدی مجموعۀ ارزشمند خود را به مؤسسه وقف کردند با عنوان تالار شهیدی شروع به کار کرد. این مجموعه در سال ۱۳۹۳ با کتاب‌خانۀ مرکز ادغام شده و یک مجموعۀ واحد را تشکیل می‌دهند. مجموعه‌های ذکرشده دارای سامانۀ فهرست‌نویسی کامپیوتری و متصل به سامانۀ جامع کتاب‌خانۀ مرکزی دانشگاه تهران است و منابع آن از تمامی واحدهای دانشگاه قابل جست‌وجو است. این کتاب‌خانه به دانشجویان و استادان دانشگاه‌ها، با داشتن مدرک، خدمات می‌دهد. در این کتاب‌خانه زبان‌آموزان ضمن دسترسی به اینترنت سریع و رایانه برای نام‌نویسی می‌توانند دروس خود را مطالعه یا از منابع علمی موجود استفاده کنند.

کلید واژه ها: کتابخانۀ دکتر شهیدی مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی موسسه لغت نامه دهخدا