کتابخانۀ دکتر شهیدی

تعداد بازدید:۱۰۲۳

تالار شهیدی نیز یکی از بخش‌های مجموعه است که در سال ۱۳۸۶ پس از این که مرحوم دکتر سید جعفر شهیدی مجموعه ارزشمند خود را به مؤسسه وقف کردند با عنوان تالار شهیدی شروع به کار کرد. این مجموعه در سال ۱۳۹۳ با کتاب‌خانه مرکز ادغام شده و یک مجموعه واحد را تشکیل می‌دهند. مجموعه‌های ذکرشده دارای سیستم فهرست‌نویسی کامپیوتری و متصل به سیستم جامع کتاب‌خانه مرکزی دانشگاه تهران است و منابع آن از تمامی واحدهای دانشگاه قابل جست جو است. این کتاب‌خانه به دانشجویان و استادان دانشگاه‌ها، با داشتن مدرک، خدمات می‌دهد. در این کتاب‌خانه زبان‌آموزان ضمن دسترسی به اینترنت سریع و رایانه برای ثبت‌نام و دسترسی به اینترنت قادرند دروس خود را مطالعه یا از منابع علمی موجود استفاده کنند.