تقویم آموزشی

تعداد بازدید:۵۲۶

۱. دوره کوتاه‌مدت یا فشرده

(پنج روز در هفته - شنبه تا چهارشنبه)، ساعت ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰

 

دوره ها

 

 

شروع

 

 

پایان

 

  دوره اول بهار ۹۹

Apr. 20, 2020

۱ اردیبهشت ۹۹

Jun. 01, 2020

 ۱۲ خرداد ۹۹

دوره دوم بهار ۹۹

Jun. 06, 2020

۱۷ خرداد ۹۹

Jul. 15, 2020

۲۵ تیر ۹۹

دوره سوم تابستان ۹۹

Jul. 18, 2020

۲۸ تیر ۹۹

Aug. 26, 2020
۵ شهریور ۹۹

دوره چهارم تابستان ۹۹

Sep. 5, 2020
۱۵ شهریور ۹۹

Oct. 14, 2020
۲۳ مهر ۹۹

دوره پنجم پاییز ۹۹

Oct. 26, 2020
۵ آبان ۹۹

Dec. 7, 2020
۱۷ آذر ۹۹

دوره ششم پاییز ۹۹

Dec. 12, 2020
۲۲ آذر ۹۹

Jan. 20, 2021
۰۱ بهمن ۹۹

دوره هفتم زمستان ۹۹

Jan. 30, 2021
۱۱ بهمن ۹۹

Mar. 10 , 2021
۲۰ اسفند ۹۹

 

۲. دوره نرمال یا غیرفشرده

(سه روز در هفته - شنبه، دوشنبه، چهارشنبه)، ساعت: ۱۳:۰۰ تا ۱۶:۰۰

 

دوره ها

 

شروع

 

پایان

دوره اول سال ۹۹

Apr. 20, 2020

۱ اردیبهشت ۹۹

Jul. 06, 2020

۱۶ تیر ۹۹

دوره دوم سال ۹۹

Jul. 11, 2020

۲۱ تیر ۹۹

Sep. 23, 2020

۲ مهر ۹۹

دوره سوم سال ۹۹ Sep. 28, 2020
۷ مهر ۹۹
Dec. 14, 2020
۲۴ آذر ۹۹
دوره چهارم سال ۹۹ Dec. 26, 2020
۶ دی ۹۹
Mar. 13, 2021
۲۳ اسفند ۹۹

 

۳. برنامه هفتگی دوره عالی ادبیات فارسی و فرهنگ ایرانی، بهار ۹۹ - از ۱ اردیبهشت تا ۱۶ تیر ۱۳۹۹

شروع و پایان دوره‌ها همزمان با دوره‌های بلندمدت می‌باشد. روزها و ساعات هر دوره ادبیات، هر سه ماه اعلام می‌شود.

 

 

دوره

 

روز

ساعت

 

شاهنامه

 

شنبه

۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰

 

شعر معاصر

 

یکشنبه

۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰

 

منطق الطیر

 

دوشنبه

۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰

 

تاریخ ایران

 

سه شنبه

۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰

 

مثنوی معنوی

 

چهارشنبه

۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰