تقویم آموزشی

تعداد بازدید:۲۰۹۳

۱. دوره‌های زبان فارسی ۳ روز در هفته

روزها: شنبه، دوشنبه و چهارشنبه

ساعت: ۰۸ تا ۱۰، ۱۰:۳۰ تا ۱۲:۳۰ و ۱۳ تا ۱۵ به وقت ایران

آغاز دوره 

امتحان میان دوره

 امتحان پایان دوره 

 تعطیلات بین ترم

۲۱ فروردین ۱۴۰۰

۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰

۰۵ خرداد ۱۴۰۰

ندارد

۱۷ خرداد ۱۴۰۰

۰۹ تیر ۱۴۰۰

۰۴ مرداد ۱۴۰۰

۳۰ تیر ۱۴۰۰

۱۶ مرداد ۱۴۰۰

۱۰ شهریور ۱۴۰۰

۰۳ مهر ۱۴۰۰

۲۷ مرداد ۱۴۰۰

۱۰ مهر ۱۴۰۰

۰۳ آبان ۱۴۰۰

۲۶ آبان ۱۴۰۰

ندارد

۰۶ آذر ۱۴۰۰

۲۹ آذر ۱۴۰۰

۲۲ دی ۱۴۰۰

ندارد

۰۲ بهمن ۱۴۰۰

۲۵ بهمن ۱۴۰۰

۱۸ اسفند ۱۴۰۰

ندارد

 

 

۲. دوره‌های زبان فارسی ۳ روز در هفته

روزها: یکشنبه، سه شنبه و پنجشنبه

ساعت: ۰۸ تا ۱۰، ۱۰:۳۰ تا ۱۲:۳۰ و ۱۳ تا ۱۵ به وقت ایراندوره 

آغاز دوره

امتحان میان دوره

امتحان پایان دوره

تعطیلات بین ترم

۲۲ فروردین ۱۴۰۰

۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

۱۱ خرداد ۱۴۰۰

۱۴ و ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰

۱۸ خرداد ۱۴۰۰

۱۰ تیر ۱۴۰۰

۰۳ مرداد ۱۴۰۰

ندارد

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

۰۴ شهریور ۱۴۰۰

۲۸ شهریور ۱۴۰۰

۲۸ مرداد ۱۴۰۰

۰۴ مهر ۱۴۰۰

۰۴ آبان ۱۴۰۰

۲۷ آبان ۱۴۰۰

۱۳ و ۱۵ مهر و ۰۲ آبان ۱۴۰۰

۰۷ آذر ۱۴۰۰

۳۰ آذر ۱۴۰۰

۲۶ دی ۱۴۰۰

۱۶ دی ۱۴۰۰

۰۳ بهمن ۱۴۰۰

۲۸ بهمن ۱۴۰۰

۲۴ اسفند ۱۴۰۰

۲۶ بهمن و ۱۰ اسفند ۱۴۰۰

آ

غاز دوره 

۳.  دوره‌های زبان فارسی ۵ روز در هفته

روزها: شنبه تا چهارشنبه 

ساعت: ۹ تا ۱۲ به وقت ایران

آغاز دوره امتحان میان دوره امتحان پایان دوره

تعطیلات بین ترم

۲۱ فروردین ۱۴۰۰

۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

۰۱ خرداد ۱۴۰۰

۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰

۰۸ خرداد ۱۴۰۰

۳۱ خرداد ۱۴۰۰

۲۰ تیر ۱۴۰۰

۱۵ و ۱۶ خرداد ۱۴۰۰

۲۶ تیر ۱۴۰۰

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

۰۷ شهریور ۱۴۰۰

۳۰ تیر و ۲۷ مرداد ۱۴۰۰

۱۳ شهریور ۱۴۰۰

۰۳ مهر ۱۴۰۰

۲۵ مهر ۱۴۰۰

۰۵ و ۱۳ مهر ۱۴۰۰

۰۸ آبان ۱۴۰۰

۲۹ آبان ۱۴۰۰

۱۷ آذر ۱۴۰۰

ندارد

۲۷ آذر ۱۴۰۰

۱۸ دی ۱۴۰۰

۰۶ بهمن ۱۴۰۰

ندارد

۱۲ بهمن ۱۴۰۰

۰۳ اسفند ۱۴۰۰

۲۵ اسفند ۱۴۰۰

۲۶ بهمن و ۱۰ اسفند ۱۴۰۰