تاریخ‌نامه یا ترجمۀ تاریخ طبری - بلعمی

تعداد بازدید:۵۴۸

کد دستیابی کتاب: ش ۲۹۰

تاریخ کتابت: سدۀ ۱۰ و ۱۱

همۀ اطلاعات: تاریخ‌نامه یا ترجمۀ تاریخ طبری - بلعمی، ش ۱۷۸، نستعلیق سدۀ ۱۰ و ۱۱، عنوان و نشان شنگرف، جلد تیماج مشکی یک‌لا، رحلی