تاریخ‌نامه یا ترجمه تاریخ طبری - بلعمی

تعداد بازدید:۳۱۱

کد دستیابی کتاب: ش ۲۹۰

تاریخ کتابت: سده ۱۰ و ۱۱

همه اطلاعات: تاریخ‌نامه یا ترجمه تاریخ طبری: بلعمی، ش ۱۷۸، نستعلیق سده ۱۰ و ۱۱، عنوان ونشان شنگرف، جلد تیماج مشکی یک لا، رحلی