تحفۀ ناصریه

تعداد بازدید:۴۵۰

کد دستیابی کتاب: ش ۲۴۰ 

مؤلف: حکیم شلیمر فلامنکی

تاریخ کتابت: سدۀ ۱۳ 

همۀ اطلاعات: تحفۀ ناصریه: حکیم شلیمر فلامنکی، ش ۱۰۵، نستعلیق سدۀ ۱۳، عنوان شنگرف، جلد تیماج حنایی مقوایی، خشتی. آغاز: هذا کتاب موسوم به تحفۀ ناصری مِن تألیفات حکیم شلیمر فلامنکی (ص ع) آب که به عربی ماء و فرانسه eau نامند جسمی است مایع و سیال و خالص او مرکب بود از هشت جزء اکسیژن oxygen و یک جزء هیدروژن.