تحفه ناصریه

تعداد بازدید:۲۴۷

کد دستیابی کتاب: ش ۲۴۰ 

مؤلف: حکیم شلیمر فلامنکی

تاریخ کتابت: سده ۱۳ 

همه اطلاعات: تحفه ناصریه: حکیم شلیمر فلامنکی، ش ۱۰۵، نستعلیق سده ۱۳، عنوان شنگرف، جلد تیماج حنایی مقوایی، خشتی. آغاز: هذا کتاب موسوم به تحفه ناصری من تالیفات حکیم شلیمرفلامنکی (ص ع) آب که بعربی مائوفرانسه Eeu نامند جسمی است مایع وسیال وخالص او مرکب بود ازهشت جز اکسیژن Oxygen ویک جز هیدروژن.