تحفه الاحباب

تعداد بازدید:۲۹۴

کد دستیابی کتاب: ش ۱۹۱ 

مؤلف: حافظ اوبهی خراسانی کاتب: سیدی احمد بن میر احمد خلخالی

تاریخ کتابت: روزچهارشنبه ۲۸ ذح ۹۸۹

تاریخ تألیف :۹۳۶

محل کتابت: اردبیل مهدی الیه: برای میرزا سعدالدین مشهدی وزیر

منابع دیگر: (ریو ۲:۴۹۴- ادبیات ۸۲ - فرهنگ نویسی درهند ص ۱۰و ۲۶۵) همه اطلاعات: تحفه الاحباب: حافظ اوبهی خراسانی، ش ۲۴، نستعلیق سیدی احمد بن میر احمد خلخالی در اردبیل در روزچهارشنبه ۲۸ ذح ۹۸۹، عنوان شنگرف، جلد گالینگور، ربعی، فرهنگی است بفارسی که اوبرای میرزا سعدالدین مشهدی وزیر درخراسان در ۹۳۶ ساخته است (ریو ۲:۴۹۴- ادبیات ۸۲ - فرهنگ نویسی درهند ص ۱۰و ۲۶۵) آغاز: هوالعلی الوهاب. فضلای فصیح زبان وفصحای بلیغ بیان افضل کلمات وافصح لغات حمد وثنای متکلمی رادانند … اما بعد برزبان آوردن سخن ساز ودقیقه شناسان نکته پرداز پوشیده ومخفی نیست. انجام: ای فلک رأی که جانی ازتصانیف سلیم بهرخدام جنایت نسخه‌ای کرد انتخاب تحفه الاحباب نامش کرد چون طغرا نوشت منشی طبعم باسم آصف عالی جناب چون بنای این کتاب انتخاب اتمام یافت شدرقم تاریخ اتمامش به "اتمام الکتاب" (= ۹۳۶)