تحفة الاحباب

تعداد بازدید:۵۶۰

کد دستیابی کتاب: ش ۱۹۱ 

مؤلف: حافظ اوبهی خراسانی؛ کاتب: سیدی احمد بن میر احمد خلخالی

تاریخ کتابت: روز چهارشنبه ۲۸ ذح ۹۸۹

تاریخ تألیف :۹۳۶

محل کتابت: اردبیل؛ مهدی الیه: برای میرزا سعدالدین مشهدی وزیر

منابع دیگر: (ریو ۲:۴۹۴- ادبیات ۸۲ - فرهنگ‌نویسی در هند ص ۱۰ و ۲۶۵) همۀ اطلاعات: تحفة الاحباب: حافظ اوبهی خراسانی، ش ۲۴، نستعلیق سیدی احمد بن میر احمد خلخالی در اردبیل در روز چهارشنبه ۲۸ ذح ۹۸۹، عنوان شنگرف، جلد گالینگور، ربعی. فرهنگی است به فارسی که او برای میرزا سعدالدین مشهدی وزیر در خراسان در ۹۳۶ ساخته است (ریو ۲:۴۹۴- ادبیات ۸۲ - فرهنگ‌نویسی در هند ص ۱۰ و ۲۶۵). آغاز: هو العلی الوهاب. فضلای فصیح‌زبان و فصحای بلیغ‌بیان افضل کلمات و افصح لغات حمد و ثنای متکلمی را دانند… اما بعد، بر زبان‌آوران سخن‌ساز و دقیقه‌شناسان نکته‌پرداز پوشیده و مخفی نیست. انجامه: ای فلک‌رایی که جانی از تصانیف سلیم/ بهر خدام جنابت نسخه‌ای کرد انتخاب. تحفة الاحباب نامش کرد چون طغرا نوشت/ منشی طبعم به‌ اسم آصف عالی‌جناب. چون بنای این کتاب انتخاب اتمام یافت/ شد رقم تاریخ اتمامش به "اتمام الکتاب" (= ۹۳۶)