تاریخ جهانگشای جوینی

تعداد بازدید:۲۹۳

کد دستیابی کتاب: ش ۱۰۳ 

مؤلفعطاملک جوینی

تاریخ تألیف: تاریخ پایان جلد دوم ج ۲/۱۱ (گویا ۱۰۱۱ یا ۱۰۰۱) است

همه اطلاعات: تاریخ جهانگشای: عطاملک جوینی ش ۱۰۸، نستعلیق، تاریخ پایان جلد دوم ج ۲/۱۱ (گویا ۱۰۱۱ یا ۱۰۰۱) است عنوان ونشان شنگرف، جلد تیماج مشکی یک لا، خشتی.