تاج المصادر

تعداد بازدید:۳۵۸

کد دستیابی کتاب: ش ۲۸۶ 

مؤلف: بوجعفرک بیهقی، ابوجعفر احمد بن علی بن ابوجعفر محمد بن ابی‌‌صالح احمد بن جعفر مقری لغوی، درگذشته در پایان رمضان ۵۴۴

تاریخ کتابت: سدۀ ۷، منابع دیگر: فرهنگ‌نامه ص ۵۴ - مجمل فصیحی ۲۴۲:۲

آسیب‌دیدگی: انجامه افتاده، برخی از برگ‌ها وصالی شده

همۀ اطلاعات: تاج‌المصادر: بوجعفرک بیهقی، ابوجعفر احمد بن علی بن ابوجعفر محمد بن ابی‌‌صالح احمد بن جعفر مقری لغوی، درگذشته در پایان رمضان ۵۴۴، ش ۱۴۶ نسخ سدۀ ۷، عنوان و نشان شنگرف، جلد تیماج سبز تیره ضربی مقوایی، وزیری، انجامه افتاده، برخی از برگ‌ها وصالی شده و برگ آخر نونویس (فرهنگ‌نامه ص ۵۴ - مجمل فصیحی ۲۴۲:۲)

مؤلف: خواجۀ طوسی؛ همۀ اطلاعات: ۳- بیست باب در اسطرلاب: خواجۀ طوسی