تاج المصادر

تعداد بازدید:۲۴۴

کد دستیابی کتاب: ش ۲۸۶ 

مؤلفبوجعفرک بیهقی ابوجعفراحمدبن علی بن ابوجعفرمحمدبن ابی صالح احمد بن جعفر مقری لغوی درگذشته پایان رمضان ۵۴۴

تاریخ کتابت: سده ۷ منابع دیگر: فرهنگنامه ص ۵۴ - مجمل فصیحی ۲: ۲۴۲

آسیب دیدگی: انجام افتاده، برخی از برگ‌ها وصالی شده

همه اطلاعات: تاج المصادربوجعفرک بیهقی ابوجعفراحمدبن علی بن ابوجعفرمحمدبن ابی صالح احمد بن جعفر مقری لغوی درگذشته پایان رمضان ۵۴۴، ش ۱۴۶ نسخ سده ۷، عنوان ونشان شنگرف، جلد تیماج سبز تیره ضربی مقوایی، وزیری، انجام افتاده، برخی از برگ‌ها وصالی شده و برگ آخرنونویس (فرهنگنامه ص ۵۴ - مجمل فصیحی ۲: ۲۴۲ 

مؤلف: خواجه طوسی همه اطلاعات :۳- بیست باب دراسطرلاب: خواجه طوسی