بیست باب دراسطرلاب

تعداد بازدید:۳۸۵

کد دستیابی کتاب: ش ۱۵۴

تاریخ کتابت: سده ۱۳

همه اطلاعات:

مجموعه: ش ۴۱، شکسته نستعلیق سده ۱۳- درهمه شماره‌ها بیک خط، عنوان و نشان شنگرف، جلد کاغذی، ربعی، دارای: مؤلف: خواجه طوسی همه اطلاعات :۳- بیست باب دراسطرلاب: خواجه طوسی