بحرالفضائل فی منافع الافاضل

تعداد بازدید:۳۶۵

کد دستیابی کتاب: ش ۲۲۳

مؤلف: افضل الدین محمدبن قوام بن رستم بن احمد بن محمود بدرخزانه بلخی کره یی

کاتب: احمدعلی علی آبادی تاریخ کتابت: صفر ۱۲۰۳

تاریخ تألیف: کتاب درسده ۸ ساخته شده است

محل کتابت: کرمانشهان

توضیحات درباره مؤلف شارح مخزن الاسرارنظامی در ۷۹۵ واسکندرنامه نظامی مهدی الیه: برای حاج میرزا آقای قزوینی

منابع دیگر: (فرهنگ نظام ۵: ط - دانشگاه ش ۳۲۶۹، فرهنگ نویسی درهند ص ۵۸- نشریه ۲:۲۰۰)

همه اطلاعات: بحرالفضائل فی منافع الافاضل: افضل الدین محمدبن قوام بن رستم بن احمد بن محمود بدرخزانه بلخی کره یی، شارح مخزن الاسرارنظامی در ۷۹۵ واسکندرنامه نظامی، ش ۶۱، نستعلیق ریز ودرشت احمدعلی علی آبادی در صفر ۱۲۰۳ در کرمانشهان برای حاج میرزا آقای قزوینی، جلد گالینگور، ربعی، کتاب درسده ۸ ساخته شده است. (فرهنگ نظام ۵: ط - دانشگاه ش ۳۲۶۹، فرهنگ نویسی درهند ص ۵۸- نشریه ۲:۲۰۰) آغاز: والله اسم خدای ومجمع صفات. انجام: یهودیه جهودان می‌باشند