بحرالجواهر

تعداد بازدید:۲۳۶

کد دستیابی کتاب : ش270 
مولف : محمدبن یوسف هروی 
تاریخ کتابت : شب پنجشنبه 2 ج 2/1277 
موضوعات : طب 
همه اطلاعات: بحرالجواهر: طب محمدبن یوسف هروی ، ش 149 ،نستعلیقشب پنجشنبه 2 ج 2/1277، لغتهاشنگرف، جلد تیماج سبز تیره مقوایی ، وزیری،