بحرالجواهر

تعداد بازدید:۵۰۲

کد دستیابی کتاب: ش270 
مولف: محمدبن یوسف هروی 
تاریخ کتابت: شب پنجشنبه 2 ج 2/1277 
موضوعات: طب 
همه اطلاعات: بحرالجواهر: طب محمدبن یوسف هروی ، ش 149 ،نستعلیقشب پنجشنبه 2 ج 2/1277، لغتهاشنگرف، جلد تیماج سبز تیره مقوایی ، وزیری،