الاغراض الطیبه والمباحث العلائیه

تعداد بازدید:۲۳۸

کد دستیابی کتاب: ش ۲۳۱
مؤلف: سیداسماعیل گرگانی
تاریخ کتابت: سده ۸و۹
موضوعات: طب
همه اطلاعات: الاغراض الطیبه والمباحث العلائیهطبسیداسماعیل گرگانی، ش ۱۰۳، نسخ سده ۸و۹، عنوان درشت، جدولهاشنگرف، جلد گالینگور، خشتی، نسخه میانه کتاب است.