ارشاد القاری

تعداد بازدید:۳۵۴

کد دستیابی کتاب: ۲۲۹

مؤلف: مصطفی بن ابراهیم فارسی
کاتب: شیخ محمدطاهر پسر شیخ محمد شریف مازندرانی
تاریخ کتابت: چهارشنبه ۱۷ ج /۱۰۸۲ تاریخ تالیف :۱۰۷۸
محل کتابت: یمن دربندر مخادر
موضوعات: تجوید مهدی الیه: بنام مولانامحمدباقر ساخته شده است بخش بندی: یک مقدمه وپنج باب منابع دیگر: استوری ۱: ۴۳ و ۱۲۲۱ - نشریه کتاب‌خانه مرکز دانشگاه ۱: ۱۳۴) همه اطلاعات: ارشاد القاری: مصطفی بن ابراهیم فارسی ش ۱۲۳، نسخ شیخ محمدطاهر پسر شیخ محمد شریف مازندرانی در یمن دربندر مخادر چهارشنبه ۱۷ ج /۱۰۸۲، عنوان ونشان شنگرف، جلد تیماج تریاکی مقوایی، وزیری، در تجوید است بفارسی بقرائت عاصم دریک مقدمه وپنج باب و در ضریح علی (ع) (ع) آغاز ودرضریح حسین (ع) در ۱۰۷۸ انجام یافته وبنام مولانامحمدباقر ساخته شده است (استوری ۱: ۴۳ و ۱۲۲۱ - نشریه کتاب‌خانه مرکز دانشگاه ۱: ۱۳۴) آغاز: بسمله. ای فاتحه مصحف حمدت توحید وی نقطه‌ای از کتاب مجدت خورشید انجام: وکسانی که مؤلف را دعایی خیر کنند و کافه اهل ایمان راحشربا ائمه معصومین …گردان بحق محمدوآله..الکرام.