اخلاق ناصری

تعداد بازدید:۵۰۴

کد دستیابی کتاب: ش ۲۸
نام کتاب‌خانه: کتاب‌خانه سازمان لغت نامه دهخدا
شهر: تهران
مؤلف: خواجه طوسی
کاتب: محمدزمان بن حسین کاتب
تاریخ کتابت: روز آدینه ۱۹ محرم ۱۰۵۸
عنوان ونشان شنگرف، جلد تیماج قهوه‌ای باترنج و سرترنج مقوایی عطف سبز، ربعی. ۱۵