اخبار

آموزش سالانه دوهزار فارسی آموز در مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه تهران

آموزش سالانه دوهزار فارسی آموز در مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه تهران

دکتر علی درزی رئیس مؤسسه لغت‌نامه دهخدا و مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی درپایان دوره آموزشی پنجم سال ۱۳۹۶، اعلام کردند سالانه حدود دوهزار نفر در این مرکز به فراگیری زبان و ادبیات فارسی مشغول ...

نگاهی به آثار "سیمین دانشور" و نقد داستان "عید ایرانی‌ها" در مؤسسه لغت نامه دهخدا

نگاهی به آثار "سیمین دانشور" و نقد داستان "عید ایرانی‌ها" در مؤسسه لغت نامه دهخدا

نگاهی به آثار "سیمین دانشور" و نقد داستان "عید ایرانی‌ها" از کتاب شهری چون بهشت در تالار معین مؤسسه لغت‌نامه دهخدا و مرکز بین المللی آموزش زبان فارسی در تاریخ چهارشنبه اول آذرماه ۱۳۹۶ برگزار ...